Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING

2 LIBER AB OH 15 Kollektivavtal Kollektivavtal kompletterar lagstiftningen Kan ingås mellan en grupp av arbetstagare, vanligen en fackförening, och en arbetsgivare eller mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation/förbund Kollektivavtal är en bindande skriftlig överenskommelse Centrala avtal ingås mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation Lokala avtal ingås mellan en fackförening och en arbetsgivare Tvister om tolkning av ett kollektivavtal görs av Arbetsdomstolen (AD) Även den som inte är med i en fackförening berörs av kollektivavtal Den arbetsgivare som inte är med i en arbetsgivar- organisation kan träffa hängavtal till ett befintligt kollektivavtal : 1

3 LIBER AB OH 15 Exempel på olika nivåer för förhandlingar om ex vis löneavtal : 2

4 LIBER AB OH 15 Stridsåtgärder i samband med förhandling Under tiden ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt Lockout från arbetsgivarens arbetsplats Strejk – vägran att arbeta Övertidsblockad – vägran att arbeta övertid Sympatisstrejk – stödja andra arbetstagares krav Blockad – hindra nyanställningar och leveranser hos en arbetsgivare : 3 Vid strejk utgår ingen lön, ersätts av konfliktersättning från fackförbundets strejkkassa

5 LIBER AB OH 15 Medbestämmandelagen Ramlag som kompletteras med avtal om medbestämmande Föreningsrätt för arbetstagarna och arbetsgivare (7 §) Primärförhandlingsskyldighet från arbetsgivaren vid viktigare förändringar av verksamheten (11 §) Förhandlingsskyldighet när arbetstagarna ­eller arbetsgivarna så önskar (16 §) Informationsskyldighet från arbetsgivaren om produktion, ekonomi och personal (19 §) Tolkningsföreträde vid tvist (33-35 §) Vetorätt vid vissa entreprenader (39 §) : 4

6 LIBER AB OH 15 Anställningsformer Tills vidare (”fast anställning”) om inget annat har avtalats Provanställning under högst sex månader Tidsbegränsade anställningar –Allmän visstidsanställning –Viss säsong –Vikariat –Person som fyllt 67 år : 5

7 LIBER AB OH 15: 6.1 Anställningsavtal

8 LIBER AB OH 15 Anställnings- avtal : 6.2

9 LIBER AB OH 15 Uppsägning En tillsvidareanställning kan upphöra genom uppsägning eller avsked Uppsägning kan bara ske på saklig grund : 7 – Arbetsbrist – Personliga skäl Avsked innebär att anställningen upphör omedelbart och gäller enbart vid grova fall av personliga skäl

10 LIBER AB OH 15 Turordning vid uppsägning Den som har lång anställningstid har företräde framför andra med kortare anställningstid vid uppsägningar Lagens turordningsregler kan frångås efter god- kännande av den fackliga organisationen Arbetsgivare med högst 10 anställda får göra undantag från turordningen för totalt två personer som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten Som anställningstid räknas all tid inom koncernen, tid efter 45 år får räknas dubbelt (max 60 månader) En tillsvidareanställning upphör inte förrän efter avtalad eller lagstadgad uppsägningstid på minst en månad och som längst sex månader beroende på den faktiska anställningstiden : 8

11 LIBER AB OH 15 Företrädesrätt till återanställning En anställd som sagts upp på grund av arbetsbrist kan ha rätt till återanställning inom nio månader vid ledigt arbete Företrädesrätten gäller tillsvidareanställda och i vissa fall även tidsbegränsat anställda Företrädesrätten gäller i första hand till samma arbetsplats och arbetsområde som tidigare Den före detta anställde måste själv bevaka sin företrädesrätt : 9

12 LIBER AB OH 15:10 Anställningens upphörande

13 LIBER AB OH 15 Förhandling och varsel Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbets- givaren först förhandla med fackföreningen enligt reglerna i MBL Vid uppsägning och avsked av personliga skäl måste arbetsgivaren först lämna varsel till fackföreningen två respektive en vecka före åtgärden Samtidigt med varsel ska arbetsgivaren lämna besked till den anställde Arbetsgivare som har kollektivavtal måste förhandla med fackföreningen innan man anställer någon på begränsad tid längre än en månad Huvudregeln är att en anställning gäller tills en tvist slutligen har prövats i Arbetsdomstolen : 11

14 LIBER AB OH 15 Webbplatser Arbetsgivarorganisationer (exempel): Arbetsgivarverket (www.arbetsgivarverket.se ), förhandlingsorganisation för statliga myndigheterwww.arbetsgivarverket.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (www.lf.svekom.se ), förhandlingsorganisation för kommuner och landstingwww.lf.svekom.se Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se ), företräder svenska företags och arbetsgivares intressenwww.svensktnaringsliv.se Svensk Handel (www.svenskhandel.se ), arbetsgivarorganisation för handelsföretagwww.svenskhandel.se Almega (www.almega.se ), arbetsgivarorganisation för tjänsteföretagwww.almega.se Arbetstagarorganisationer (exempel): Landsorganisationen i Sverige, LO (www.lo.se ), sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationerwww.lo.se Tjänstemännens Centralorganisation, TCO (www.tco.se), facklig organisation för tjänstemannarörelsenwww.tco.se Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO (www.saco.se), facklig organisation för akademikerwww.saco.se :X.1

15 LIBER AB OH 15 Webbplatser Arbetstagarorganisationer (forts) Privattjänstemannakartellen, PTK (www.ptk.se), förhandlings- organisation för privatanställda tjänstemänwww.ptk.se Sif (www.sif.se), fackförbund för privata tjänstemän inom främst industrinwww.sif.se Tjänstemannaförbundet HTF (www.htf.se), fackförbund för privata tjänstemän inom handel, transport och servicewww.htf.se Kommunalarbetareförbundet (www.kommunal.se), fackförbund för anställda inom kommunerwww.kommunal.se Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, SKTF (www.sktf.se), fackförbund för tjänstemän inom kommuner och landstingwww.sktf.se Ledarna (www.ledarna.nu), organisation för chefer i Sverigewww.ledarna.nu Övrigt Arbetsdomstolen (www.arbetsdomstolen.se), rättsfall inom arbetsrättenwww.arbetsdomstolen.se Tidningen Lag & Avtal (www.lag-avtal.nu) bevakar arbetsrättens utvecklingwww.lag-avtal.nu :X.2


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING KAPITEL 15 ANSTÄ LL NING."

Liknande presentationer


Google-annonser