Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering"— Presentationens avskrift:

1 Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering
Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen,

2 Bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering
Introduktion till diskrimineringsförbudet Hur DO arbetar Anmälningar Frågor som aktualiseras vid bedömningar Aktiva åtgärder i korthet Frågor från er

3 DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter
– och bidra till att andra gör det.

4 Diskrimineringslagen
Lagen skyddar personer mot diskriminering som har samband med bland annat funktionsnedsättning. Förbuden mot diskriminering gäller bland annat i arbetslivet, vid utbildning, i kollektivtrafiken och inom en rad andra samhällsområden. Påföljden är diskrimineringsersättning, vilket är en form av skadestånd.

5 Diskrimineringsgrunderna (1 kap. 1 §)
Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder

6 Former av diskriminering (1 kap. 4 §)
Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Bristande tillgänglighet Trakasserier Sexuella trakasserier Instruktioner att diskriminera

7 Det nya förbudet ska… bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor ge personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet.

8 På vilka områden gäller förbudet?
Alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen, utom vid tillhandahållande av bostäder. Förbudet gäller vid utbildning.

9 Vad innebär bristande tillgänglighet?
När en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

10 Anmälningar DO driver ärenden som: kan påverka samhällsutvecklingen
kan ge stort genomslag har effekt för många.

11 Anmälningar om bristande tillgänglighet sedan 1 januari 2015

12 Viktiga frågor vid en bedömning
Har personen med funktionsnedsättning blivit missgynnad? Finns det åtgärder som gör att personen kan komma i en jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning? Har verksamheten underlåtit att vidta sådana åtgärder? Är åtgärderna som krävs skäliga?

13 Vad är skäliga åtgärder?
Krav på tillgänglighet i lag eller annan författning De ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamhetsutövaren Hur varaktig och omfattande är relationen/kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde? Andra omständigheter av betydelse

14 Åtgärder för tillgänglighet
Stöd eller personlig service Information och kommunikation Den fysiska miljön

15 Aktiva åtgärder Målinriktat arbete (3 kap. 14 §)
Att förebygga och förhindra trakasserier (3 kap. 15 §) Likabehandlingsplan (3 kap.16 §) Lina

16 Målinriktat arbete Utbildningsanordnare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Främjandearbetet på skolan innebär att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde oavsett om det finns problem på området eller inte a) var uppmärksam på att ge flickor och pojkar lika stort talutrymme b) belys rasismens historia c) använd böcker som belyser olika typer av familjebildningar eller olika minoriteter b) En ggr/år åker alla elever vid Sickla skola i Nacka och hejar på när deras funktionshindrade kompisar tävlar i idrott. Ett förebyggande arbete syftar till att motverka att faktorer som riskerar att leda till diskr. Här definierar ni behoven på skolan. Kanske behövs det extra rastvakter, värderingsövningar. Kartlägg, konkreta mål, planera insatser. Personalen bör ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där barn och elever befinner sig. Det åtgärdande arbetet handlar om att upptäcka sådan respektive utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp. Arbetet påbörjas genast (skyndsamt) så fort det kommit signaler om att någon mår dåligt. Gotlandsdomen (pojken gick hem) eller då någon i personalen har fått kännedom om ngt. Åtgärder ska skyndsamt vidtas för att förhindra nya trakasserier.

17 Var kan vi läsa mer? Diskrimineringslagen (2008:567)
Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) diskriminering/#bristande-tillganglighet

18 E-utbildning högskola
Utbildning för arbetet med studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan Ni når utbildningen från DO:s webbplats:

19 Tack! Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06


Ladda ner ppt "Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering"

Liknande presentationer


Google-annonser