Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."— Presentationens avskrift:

1 Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

2 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut! Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.

3 Täckningsgrad i Svenska palliativregistret

4 Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård i livets slut Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta Dokumenterad munhälsobedömning Utvecklingsindikatorer Brytpunktssamtal Kontinuerlig symtomskattning smärta Kontinuerlig symtomskattning andra symtom Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning. 2013

5 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat på nationell nivå Totalt 50 245 väntade dödsfall registrerade under perioden. Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året Indikatorerna har i stort sett varit oförändrat under sista året (högra stapeln)

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat VGR Totalt 8 574 väntade dödsfall registrerade under perioden från både kommunal och landstingsverksamhet Resultatet ligger på nationella nivån för avsaknad av trycksår, inj. mot ångest och smärta Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. Det genomsnittliga resultatet är oförändrat

7 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Halland Totalt 1 654 väntade dödsfall registrerade under perioden från både kommunal och landstingsverksamheter Resultatet ligger som tidigare något över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning under för vb. inj. mot ångest och smärta, dokumenterad munhälsa och. Det genomsnittliga resultatet är oförändrat

8 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat på SU Totalt 1 259 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger under sjukhusens nationella nivån för alla indikatorerna men mest för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och symtomskattning Det genomsnittliga resultatet är oförändrat

9 Allingsås sjukhus Totalt 118 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivå för vb ordinationer mot ångest Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, brytpunktssamtal. Under 10 pat. har smärtskattning och övriga symtom skattning (får därför ej visas) Det genomsnittliga resultatet har försämrats

10 Kungälvs sjukhus Totalt 203 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest och mot smärta Under nationell nivå för trycksår, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning Det genomsnittliga resultatet har försämrats

11 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat SÄS Totalt 438 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna Det genomsnittliga resultatet är oförändrat

12 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat NU sjukvården Totalt 550 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna utom för trycksår Det genomsnittliga resultatet är oförändrat

13 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat SkaS Totalt 341 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger på nationell nivån för kvalitetsindikatorerna avsaknad av trycksår Under nationell nivå för övriga kvalitetsindikatorer speciellt för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och symtomskattning (som har under 10 registreringar) Det genomsnittliga resultatet är försämrat.

14 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Kungsbacka sjukhus Mindre än 10 registreringar från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet kan inte visas då underlaget är mindre än 10 registreringar

15 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –resultat Hallands sjukhus Totalt 588 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för alla indikatorer Det genomsnittliga resultatet är försämrat.

16 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat VGR:s specialiserade palliativa vård Totalt 931 väntade dödsfall registrerade under perioden från ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice Resultatet ligger straxt över den nationella nivån för specialiserad palliativ vård för trycksår, vb läkemedel mot ångest och smärta. På nationell nivå för brytpunktssamtal Under nationell nivå för munhälsa, smärt- och symtomskattning En tendens till förbättrat genomsnittligt resultat ses resultatet.

17 Kvartalets fokusområde –utvecklingen av brytpunktssamtal sjukhus Även om inte procenten ökat har antalet patienter som fått brytpunktssamtal fördubblats från 2011 (469 pat) till 2014 (875 pat) beroende på att antalet registreringar ökat. Anmärkningsvärt är dock att personalen säger att det inte vet (gulmarkerat) om 589 personer fått ett brytpunktssamtal 2014.

18 Kvartalets fokusområde –utvecklingen av brytpunktssamtal kommunal verksamhet Andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal har ökat från 34 % (Q1 2011) till 50 % (Q 4 2014). För antalet patienter som fått ett brytpunktssamtal ses också en stor ökning från 1 220 pat. år 2011 till 4 158 pat. 2014.

19 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR - alla sjukhus Allmän palliativ vård. I stort kan ingen tydlig förbättring ses för någon av indikatorerna.

20 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR kommunal verksamhet Allmän palliativ vård. Här ses en svag förbättring för alla indikatorerna utom för trycksår och injektion mot smärta som legat bra hela tiden.

21 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad palliativ vård Ett förbättrat resultat över tid ses för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och annan symtomskattning. Vb injektioner för ångest och smärta ligger stabilt på en hög nivå.

22 Vårdresultat VGR utan extern hjälp Sista året har 6 502 väntade dödsfall registrerats

23 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter Sista året har 747 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården


Ladda ner ppt "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."

Liknande presentationer


Google-annonser