Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

fokusgrupper En Kvalitativ datainsamlingsmetod Karina Kight

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "fokusgrupper En Kvalitativ datainsamlingsmetod Karina Kight"— Presentationens avskrift:

1 fokusgrupper En Kvalitativ datainsamlingsmetod Karina Kight
Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm

2 Fokusgrupp jämfört med gruppintervjuer
Gruppintervju – hög grad av interaktion mellan intervjuare och deltagare. Direkta frågor och svar. Fokusgrupp – hög grad av interaktion mellan deltagarna. Gruppdynamiken skapar nya reflektioner bland deltagarna. Formen är ett samtal, inte en intervju! Nominal groups” – där samtalsledaren intervjuar varje gruppmedlem och dynamiken har en underordnad roll ”Fältintervjuer” – där intervjuer görs med en grupp som ändå samlats Idégenereringsmöte – syftar till att utveckla nya idéer, inte att kritisera

3 När är det lämpligt med fokusgrupp?
Bred förståelse för hur målgruppen upplever eller resonerar kring ett ämne Förståelse för varför målgruppen gör det de gör tycker som de tycker tycker att något är bra/dåligt Inför enkäter för att hitta relevanta frågeområden Som ett komplement till andra undersökningar

4 Fördelar med fokusgrupp
Interaktion mellan deltagarna ger bredd i svaren. Frågorna blir belysta ur olika perspektiv. Resurseffektiv datainsamlingsmetod.

5 Risker med fokusgrupp Faktorer som kan leda till begränsat resultat:
Gruppens dynamik Moderatorns förmåga att leda intervjun Frågeguidens utformning Att tänka på Var två personer – en moderator och en observatör. Hitta rätt ambitionsnivå – utgå från undersökningens syfte och krav på precision.

6 Antal deltagare Antal deltagare: 4–12 personer, beroende på syftet.
Antalet deltagare påverkar: Hur mycket utrymme i diskussionen som deltagarna får Ju fler desto större risk att vissa inte uttrycker sin åsikt Ju fler desto aktivare moderator Bjud in fler än vad som behövs – blir alltid några avhopp

7 Vilka deltagare Nya konstellationer Existerande grupper
Risk att blyga personer blir ännu blygare Finns inga förutfattade meningar om deltagarna Saknar gruppsamhörighet vilket tar tid att bygga upp Allt för heterogena grupper riskerar bli konfliktfyllda eller svårt att få gemensamma diskussioner. Ibland är man dock ute efter skillnader. Existerande grupper Utgör redan en social enhet men med risk att de faller in i existerande roller Ger en inblick i hur individerna interagerar med varandra Risk att vissa saker inte tas upp (tas för givna eller är tabun) Underlättar rekryteringen Rekrytering Existerande listor Slumpmässigt urval Kontaktpersoner Uppsnappning – på den plats är fokusgruppssessionerna ska hållas tex marknadsundersökningar i ett shopping center Öppen ansökan – annonsering Ersättning – kom ihåg skatteregler Får en inblick i hur individerna interagerar med varandra - grupperingen utgör ofta (helt eller delvis) en del av undersökningsobjektet

8 Utformning av intervjuguide
Några få avgränsade teman eller frågeställningar. Struktur för intervjuguiden: Introduktion - Presentation av temat, premisser för fokusgruppen Öppningsfrågor - Uppvärmning Kärnfrågor - Utifrån syfte och krav på precision Avslutande kommentarer - Har vi missat något? Vad är viktigast? Summera diskussionen

9 moderatorns roll Observatörens roll
Styra samtalet men ha en mycket återhållsam roll. Skapa engagemang, förståelse och förtroende. Se till att alla får komma till tals. Betona att det inte finns några rätt eller fel. Våga låta det bli tyst! Observatörens roll Observera deltagarna och samtalet. Sammanställa vad som sägs. Summera diskussionen och återkoppla till deltagarna.

10 sammanställa materialet
Resultaten kan sammanställas på olika sätt: Transkribera samtalen Bandinspelning Video Anteckningsbaserad Minnesbaserad Sammanställningsmetoden avgörs av syftet och resurser. Sammanställ så snart som möjligt! Olika typer av transkribering – behöver inte vara jättedetaljerad

11 analysera materialet Påbörja analysen redan under fokusgruppen
Analysera direkt efter fokusgruppen Att tänka på Vilka ord används, vad står de för? I vilket sammanhang? Om deltagare byter åsikt, varför? Hur ofta och hur intensivt diskuteras olika ämnen? Specifika synpunkter viktigare än vaga. Vilka är de stora idéerna – fastna inte i detaljer. Kategorisering – hitta likheter och skillnader Viktigt att dra slutsatser, inte bara referera och beskriva

12 Litteraturtips Metodpraktikan – Esaiasson · Gilljam · Oscarsson · Wängnerud Kvalitativa intervjuer – Jan Trost Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod – Victoria Wibeck The Focus Group Kit – Morgan, D & Kreuger, R M.m. m.m.


Ladda ner ppt "fokusgrupper En Kvalitativ datainsamlingsmetod Karina Kight"

Liknande presentationer


Google-annonser