Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering

2 Styrdokument Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404) Ändringar from 2003. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) Avtal/överenskommelse mellan VästKom och Västra Götalandsregionen: - Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland Samordnad vårdplanering – SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland Regional tillämpning av gemensam rutin för samordnad vårdplanering SVPL och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland Regionala styrgruppen för samordnad vårdplanering har beslutat att regionala tillämpningen regelbundet ska uppdateras och att det som står i den gäller. Rutinen kommer inte att uppdateras. Hänvisa till hemsidan: vgregion.se/svpl/styrdokument Lagen om betalningsansvar för utskrivningsklara patienter vid sjukhus föreskriver att en gemensam vårdplan tas fram.

3 Lathundar och mallar www.vgregion.se/svpl
Kommun Primärvård Sjukhus Akuten Öppen psykiatrisk mottagning Habilitering och Hälsa Mallar för dokumentation Lathundar och mallar gör att hela Västra Götaland arbetar på samma sätt – stöd för

4 Samordnad vård- och omsorgsplanering
Gemensam rutin - Tre vårdgivare – En vårdkedja

5 Inskrivnings-meddelande Vårdplan Utskrivnings-meddelande
Öppenvårdsmottagningar Psykiatrisk öppenvårdsmott Habilitering- och Hälsa Sjukhus Kommun Primärvård Vårdbegäran Inskrivnings-meddelande Kallelse och underlag till vårdplanering Vårdplan Utskrivnings-meddelande Information vid utskrivning Meddelande till vård och omsorg Förberedd vårdbegäran Avbrott i processen Administrativt meddelande

6 Vårdbegäran Kan endast gå i en riktning
Kan skrivas på patienter som har kommunala insatser och har behov av att söka sjukvård hos annan vårdgivare Kan användas både vid akuta och planerade besök

7 Vårdbegäran Primärvård Kommun Öppenvård/ Akutmott Slutenvård
Vårdbegäran kan endast gå i en riktning – från kommun till Primärvård – öppenvård/Akutmott – slutenvård Vårdbegäran upprättas då patienten har behov av att söka sjukvård. behovet kan vara akut eller planerat. Vårdbegäran ska beskriva patientens hälso- och funktionstillstånd samt andra förhållande av vikt avseende patienten

8 Meddelande till vård och omsorg
Som svar på Vårdbegäran Att uppmärksamma behov av insatser till annan organisation, tex från primärvård/länssjukvård till kommunen Meddelande för tjänsteköp mellan primärvård och kommun Meddelande till vård och omsorg kan endast gå i en riktning. från Öppenvård/akutmottagning till Primärvård , kommun från primärvård/vårdcentral/jourcentral till kommun Meddelande till vård och omsorg används när en patient kommit till sjukhuset öppenvårdsmottagning/akutmottagning eller primärvården men inte bedöms vara i behov av slutenvård.

9 Inskrivningsmeddelande
Skickas till kommun och primärvård på patient som har pågående insatser från någon part eller på patient som bedöms vara i behov av insatser efter utskrivning från sjukhus Kräver inte samtycke Inskrivningsmeddelande skall enligt betalningsansvarslagen alltid skickas till kommun och primärvård om ansvarig sjukhusläkare bedömer att patienten efter utskrivning från sjukhus kommer att vara i behov av insatser från någon av dessa.

10 Kallelse och underlag till vårdplanering
Sammanställs efter sjukhusläkares beslut att vårdplanering ska ske och då patientens samtliga behov av insatser efter utskrivning kan bedömas Ska framgå vilka åtgärder som genomförts eller initierats Information om förhållanden i patientens vardag som kan vara av vikt för den kommande vårdplaneringsprocessen ska anges

11 Kallelse och underlag till vårdplanering
Underlaget ska vara utformat så att berörda parter kan utse personer med rätt kompetens och behörighet att vara delaktiga i den samordnade vård- och omsorgsplaneringen Kräver samtycke!

12 Samordnad plan vid utskrivning
Samordnad plan vid utskrivning påbörjas snarast Sammanställs efter vårdplaneringsmötet I Samordnad plan vid utskrivning ska framgå vilka insatser som beslutats och vilken part som är ansvarig för respektive insats Är upprättad först när samtliga parter justerat

13 Utskrivningsmeddelande
Meddelar datum när patienten är utskrivningsklar och inte längre behöver sjukhusets specialiserade slutenvård Patienten kan bli utskrivningsklar när som helst under vårdtiden

14 Utskrivningsmeddelande
Utskrivningsmeddelandet skickas senast dagen före planerad utskrivning. Kommun och/eller primärvård ska vara beredd att ta hem patienten så fort utskrivningsmeddelandet mottagits Kräver en justerad Samordnad plan vid utskrivning

15 Information vid utskrivning
Sjukhuset överlämnar ansvaret till annan part enligt upprättad Samordnad plan vid utskrivning Innehåller information om vårdtillfället för att mottagande part ska kunna fullgöra sina åtaganden

16 Avbrott i processen Används om vårdplaneringsprocessen fördröjs eller avbryts av någon anledning Beroende på orsak och hur länge avbrottet varat genereras olika efterföljande åtgärder

17 Administrativt meddelande
Kan till exempel användas som svar på att information tagits emot Får inte innehålla medicinsk information – är inte journalhandling


Ladda ner ppt "Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser