Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi förstå begreppet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi förstå begreppet?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi förstå begreppet?
Uppföljning kvalitet Hur kan vi förstå begreppet?

2 Möjliga mått på kvalitet… en återblick
Förskolans fysiska miljö (organisation, tillgänglighet?) Förskolans material (utmanande? för vem?) Vuxnas samspel med barnen (vilka kommunikationskoder finns? Hur möter de vuxna barnens frågor?) Dagarnas struktur (begränsas barnen av rutiner/tider/gruppindelningar?) Vuxnas analys av barnens lek (görs en analys? Hur ser den ut? Hur följs den upp?) Vuxnas analys av syftet med olika planerade aktiviteter (vilka lärandeobjekt sätts i fokus? Vilken förståelse eftersträvas och varför?)

3 Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet svarar mot relevanta mål samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras. Vid bedömningen av kvalitet fokuseras ”resultatet” det vill säga måluppfyllelsen och ANALYSEN av denna.

4 Vad är kvalitet i förskolan utifrån
Pedagogers perspektiv Barns perspektiv Föräldrars perspektiv Samhällets perspektiv

5 Utdrag ur Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskola (2005)
Det är viktigt att personalen återkommande diskuterar och reflekterar kring hur läroplanens olika målområden och kunskapsformer kan integreras i den dagliga verksamheten på ett sätt som upplevs som meningsfullt för barnen och som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära diskuterar hur barns utveckling och lärande kan följas och synliggöras för både barn och personal som stöd för att vidareutveckla det pedagogiska arbetet.

6 Förskolans kvalitet ska bedömas utifrån ett relationellt och processinriktat perspektiv. Syftet är bland annat att fånga kvaliteten i relationer och samspel mellan vuxna och mellan barn.

7 Vad handlar det om rent konkret?
Det handlar om att observera, dokumentera, följa och analysera barns lärprocesser och lärstrategier. Samtidigt handlar det också om att observera, dokumentera och följa hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till barns utveckling, lärande och delaktighet. I dokumentationer och utvärderingar ska barns utveckling och lärande kontinuerligt relateras till de förutsättningar verksamheten erbjuder

8 Barns lärprocesser introduktion till nästa delmoment
Per…


Ladda ner ppt "Hur kan vi förstå begreppet?"

Liknande presentationer


Google-annonser