Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Landsbygdsprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Landsbygdsprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020

2 Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet
Miljö- och konkurrenskraft på landsbygden Företagsstöd Projektstöd och kompetensutveckling Miljöersättningar och miljöinvesteringar Havs- och fiskeriprogrammet Miljö- och konkurrenskraft inom fiske och vattenbruk

3 Ny struktur för landsbygdsprogrammet efter 2013

4 Prioriteringar och fokusområden

5 Det vi vet än så länge. Totalt sett en lägre budget under programperioden än tidigare med stora neddragningar i början av programperioden för att kraftigt öka efter 2015. I huvudsak nationella prioriteringar med fokus på jordbruket under Prioritering av i huvudsak Matlandet, Greppa näringen, Bredband och investeringsstöd till jordbruket under de två första åren. Avsaknad av kompetensutveckling, projektstöd och investeringsstöd till övriga landsbygdsföretagare Neddragning av budgetmedel för miljöinvesteringar under första delen av programperioden. Hur mycket mindre budget än tidigare räknar vi med? På nationell nivå ca 500 milj. per år Vad innebär de nationella prioriteringarna för jordbruket? Det innebär att de tillgängliga medel som finns under i programmet kommer att kanaliseras till jordbruket i form av miljöersättningar och investeringsstöd. Vad är Greppa Näringen? Ett projekt som bedrivs nationellt för att minska läckage av växtnäring till vattendragen, övergödningsproblematiken. Pengarna går till rådgivning till lantbrukarna. Vad kan jordbruket få investeringsstöd för? Nya byggnader för animalieproduktion, gödselanläggningar, värmepannor för flis/vedeldning mm Vilka slags miljöinvesteringar är aktuella? Det är framförallt våtmarksinvesteringar för att säkra vattenkvaliten. Det här var en del som togs bort i det första utkastet som kom. Nu verkar det vara med igen men vi vet inte hur mycket pengar det kommer att i början, osäkert.

6 LBP utbetalning per år

7 Det vi planerar efter. Del 1, av vår regionala landsbygdsstrategi för Västmanland skall vara klar under senvintern-våren I huvudsak utgår vi i vårt strategiarbete från nationella kriterier som: Fokus på jordbrukets investeringar Miljöersättningar Matlandet Bredband Greppa näringen Omgång 2, av vår regionala landsbygdsstrategi som omfattar resterande del av programperioden fram till 2020 skall preliminärt vara klar under senare delen av Q3, 2014 Grunden för omgång 1 och 2 av landsbygdstrategin blir vår SWOT analys för Västmanlands landsbygd. Vi avvaktar nationella prioriteringar för det arbetet. Vi avvaktar fördelning av budgetmedel inom respektive fokusområde. Har vi någon hint om beloppet för budgetmedel inom respektive fokusområde jämfört med idag? Nej, inte vad jag vet mer än att det blir mindre.

8 Lokalt ledd utveckling
Förslag på att lokalt ledd utveckling ska finnas i landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, regionalfonden samt (socialfonden). Lokalt partnerskap mellan privata, offentliga och ideella aktörer. De geografiska områdena är ännu inte fastställda En lokal utvecklingsstrategi ska tas fram under 2014 Det är ännu inte beslutat hur och vem som ska godkänna utvecklingsstrategierna och de geografiska områdena.

9 Rangordning av ansökningar med urvalskriterier
Från efterfrågestyrning till målstyrning Nationella urvalskriterier Handlingsplaner visar de prioriteringar som ger urvalskriterier på regional nivå Beslutsomgångar för bättre urval

10 Projekt- och företagsstöd söks via e-tjänst
Jordbruksverket planerar e-legskampanj E-utbildning som marknadsföring och vägledning En väg in, JBR 2014 och LB/Fiskefonden 2015

11 Länets utmaningar i det nya landsbygdsprogrammet
Skapa engagemang i vårt partnerskap för landsbygdsutveckling när vissa områden prioriteras först senare under programperioden. Attrahera ny kompetens till vårt verksamhetsområde när tillgängliga medel är starkt begränsade. Bibehålla kraften i pågående projekt och skapa förutsättningar för nya när vi inte kan bidra med kompetens och budgetmedel. Befintliga aktörer som står för en stor del av verksamhetsinsatserna som konsulter, föreläsare, kursanordnare mm får svårt att driva sin verksamhet vidare när ”kunderna” försvinner ett till två år.

12 Länsstyrelsens utmaningar i det nya landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen kommer initialt att få mindre medel för att administrera programmet. Genom att projektstöd och kompetensutveckling prioriteras först senare i programperioden har vi en utmaning i att behålla viktig kompetens hos oss och övriga aktörer. Med tanke på den minskning av resurser vi på Lst får kommer vi att vara tvungna att prioritera bland de aktiviteter vi kan engagera oss i.

13 En regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet för Sverige Handlingsplan för Västmanlands län Vad händer?

14 En regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet för Sverige Handlingsplan för Västmanlands län Preliminär tidplan: 31/3 Del 1 15/10 Del 2

15 En regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet för Sverige Handlingsplan för Västmanlands län Innehåll: Mål Länets prioriteringar och urvalskriterier Partnerskapet SWOT-analys och identifiering av regionala behov Indikativ fördelning av budget och mål Kopplingen mellan handlingsplanen och andra mål Kommunikationsplan Uppföljning och revidering

16 En regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet för Sverige Handlingsplan för Västmanlands län Jordbruksverket (i samråd med LST) Innehåll: Mål Länets prioriteringar och urvalskriterier Partnerskapet SWOT-analys och identifiering av regionala behov Indikativ fördelning av budget och mål Kopplingen mellan handlingsplanen och andra mål Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Tillgänglig på LSTs hemsida Jordbruksverket

17 En regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet för Sverige Handlingsplan för Västmanlands län Innehåll: Mål Länets prioriteringar och urvalskriterier Partnerskapet SWOT-analys och identifiering av regionala behov Indikativ fördelning av budget och mål Kopplingen mellan handlingsplanen och andra mål Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Länsstyrelsen

18 Länets prioriteringar och urvalskriterier
SWOT Regionala behov och prioriteringar Prioriteringar inom fokusområden (programmål) Unionsprioriteringar Regionala urvalskriterier Nationella urvalskriterier

19 Partnerskapet Partnerskapets roll:
Samla och väga samman relevanta erfarenheter och kunskaper som är av vikt för att utforma och genomföra handlingsplanen på ett framgångsrikt sätt. Få berörda aktörer att bidra i genomförandet av handlingsplanen. Det kan till exempel handla om att de som ingår i partnerskapet inspirerar sina medlemmar och målgrupper att bidra till programmets måluppfyllelse för att på så sätt leverera nytta för lantbruket, landsbygden, fisket och vattenbruket. Underlätta för samarbeten mellan olika aktörer för att framgångsrikt genomföra handlingsplanen.


Ladda ner ppt "Nya Landsbygdsprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser