Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRÄNSLEN och vår miljö Annika Adolfsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRÄNSLEN och vår miljö Annika Adolfsson."— Presentationens avskrift:

1 BRÄNSLEN och vår miljö Annika Adolfsson

2 Fossila bränslen Fossil =förstenade rester av växter och djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen: också rester av djur och växter som levt för miljoner år sedan. Döda växter och djur på land bildade så småningom kol när resterna legat begravda i miljontals år under högt tryck och värme. Döda växter och smådjur i haven, bildade istället olja och naturgas. Annika Adolfsson

3 Fossila bränslen De fossila bränslena är alltså:
KOL (stenkol, brunkol, antracitkol) OLJA(bensin, villaolja, flygbränsle, diesel m.m.) NATURGAS (metan) TORV Annika Adolfsson

4 Användning av fossila bränslen
I Sverige(2007) I världen (2007) Kärnkraft 33 % Vattenkraft, vindkraft: 12 % Värmepumpar 1% Biobränsle: 20 % Fossilt: 33% (av den delen är olja 80 %, kol 15%, naturgas 5%) Vi använder fossila bränslen till värme och transporter. Inte el. Ca 67 % av energin kommer från fossila bränslen. Många länder producerar el från fossila bränslen. Annika Adolfsson

5 Råolja Råolja är en blandning av kolväten.
Destilleras i oljeraffinaderi Annika Adolfsson

6 Naturgas Består mest av metan CH4
Används för uppvärmning och till bussar. Utvinns bl.a. i Nordsjön. Vi importerar gas därifrån. Svarar idag för procent av den globala energiförsörjningen, men ännu bara runt 1-2 procent i Sverige. Koldioxidutsläppen vid förbränning av naturgas är ca 30 till 40 % lägre jämfört med förbränning av råolja/råoljeprodukter som till exempel bensin och dieselolja Annika Adolfsson

7 Förbränning av fossila bränslen
Alla fossila bränslen släpper ut koldioxid. Koldioxid bidrar till växthuseffekten. Kolväte + syre koldioxid + vatten +energi Olja och kol släpper också ut svaveldioxider och kväveoxider, som bidrar till försurningen. Dessutom kadmium och kvicksilver. Annika Adolfsson

8 Kolets kretslopp Eldning av fossila bränslen gör att halten koldioxid ökar. Det som lagrades under miljontals år släpps ut under några få decennier. Annika Adolfsson

9 Biobränslen Biobränslen = Bränslen från levande växtriket
Biobränslen är förnybara energikällor. Biobränslen är: Trädbränslen (ved, flis, pellets) Havre, halm Energigrödor(Etanol, metanol, biodiesel framställs av energigrödor) Biogas Sopor Annika Adolfsson

10 Trädbränslen Trädbränslen = ved, flis, pellets Ved: vanligare förr
Flis: toppar, bark, grenar mals till flis Pellets: tillverkas av sågspån, bark, övrigt spill. I stället för olja i villor. Energiskog: pil eller sälg. Planteras på överflödig åkermark. Skördas efter 4-5 år. Är då 4-5 meter. Annika Adolfsson

11 Havre, halm Många gårdar värms med havre.
Att fundera på: är det bra att odla mat som sedan eldas upp? För – och nackdelar? De växtdelar som blir över när spannmål odlas kallas halm. Halm kan användas som bränsle. Vanligt i Danmark. Nackdel: Om halmen plöjs ned istället för att förbrännas så förlorar jordarna näring. Annika Adolfsson

12 Energigrödor ger flytande biobränsle
Energigrödor= sådana växter som man odlar för att sedan tillverka bränsle av dem Etanol: tillverkas av majs, vete, potatis, sockerrör, sockerbetor Metanol: en del tycker att Sverige borde satsa på metanol istället för etanol. Metanol kan framställas av träd (som vi har gott om). Biodiesel: framställs av t ex raps Annika Adolfsson

13 Etanol E85: innehåller 85 % etanol. Vanlig bensin innehåller i Sverige 5 % etanol. Etanol tillverkas av olika grödor(potatis, majs, sockerbetor, sockerrör. Den mesta etanolen tillverkas i Brasilien (av sockerrör) och i USA (av majs). Mycket omdiskuterat bränsle! Annika Adolfsson

14 Metanol Kanske blir ett bränsle i framtiden. Just nu är tillverkningen för dyr. Fördelar: går att göra av skog Annika Adolfsson

15 Biodiesel Diesel tillverkat av olika växtoljor.
I Sverige tillverkar vi biodiesel från rapsolja. Nackdelar: I vissa länder tillverkar man biodiesel av palmolja. Ett bekymmer; skog skövlas, företag flyttar på människor och smutsar ner.. Fördelar: Inhemskt bränsle. Förnybart. Fungerar på vanliga dieselbilar (åtminstone kan delar av dieseln vara biodiesel). Annika Adolfsson

16 Biogas När organiskt material (matavfall, växter, gödsel) förmultnar utan tillgång till syre bildas biogas: metan och koldioxid. Soptippar: man täcker hushållsavfall med jord och efter ett tag bildas biogas. Man slår ner rör, samlar upp biogasen. Rötkammare: gödsel och slakteriavfall lagras. 1 kg kogödsel ger 25 l biogas Biogas används mycket som bränsle för bussar. Kan också värma hus. Annika Adolfsson

17 Sopor I Uppsala eldas soporna upp och av värmen som blir produceras fjärrvärme som värmer våra hus. 70-80 procent av avfallet har sitt ursprung i trä- och skogsprodukter Därför kan en stor del av avfallet räknas som förnybart bränsle. Nackdelar kan vara om miljögifter sprids. Motståndare till sopförbrännare tycker att soporna borde återvinnas. Annika Adolfsson

18 Förbränning av biobränslen
Biobränsle+ syre koldioxid + vatten +energi JÄMFÖR MED: Kolväte + syre koldioxid + vatten +energi Men när vi eldar biobränslen så ökar inte halten CO2 i luften. Mängden koldioxid som avges när de förbränns är lika stor som den mängd CO2som de tog upp när de levde. Om vi sätter ny skog när vi hugger ner den gamla så ökar inte halten CO2. Annika Adolfsson

19 Biobränslen ett bra val?
Generellt så är biobränslen bättre än fossila bränslen. Biobränslena förstärker inte växthuseffekten. Ger nästan inga utsläpp av svaveloxider och metaller. Kan ge utsläpp av sot och kväveoxider. Viktigt: hur tillverkas biobränslena? Skövlas skog eller krävs fossila bränslen vid tillverkningen? Hur mycket vatten,bekämpningsmedel, konstgödsel behövs? Används åkermark? En del är rädda för att matpriserna går upp i världen om åkermark används till biobränsle. Måste människor flytta? Annika Adolfsson


Ladda ner ppt "BRÄNSLEN och vår miljö Annika Adolfsson."

Liknande presentationer


Google-annonser