Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation februari 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation februari 2015"— Presentationens avskrift:

1 Presentation februari 2015
Vården i siffror Presentation februari 2015

2 bakgrund Det finns ett stort behov att tillgängliggöra data från kvalitetsregistren så att de kan användas för ledning och styrning, framförallt på landstingsledningsnivån. För att detta ska vara möjligt krävs att data/indikatorer från flera register samlas på ett ställe, att det är enkelt att ta fram attraktiva och ändamålsenliga presentationer samt att det är möjligt med mer frekventa uppdateringar än en gång per år.

3 Beslutsgruppens beslut dec 2013:

4 Om vården i siffror Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

5 Syftet blir således att:
Syfte/mål/nytta Nyttoeffekter är: Enklare tillgång till resultat från kvalitetsregister för landstingsledningar, och därmed en av de viktiga förutsättningarna för kunskapsstyrning. Syftet blir således att: Skapa visningsyta för data från ett antal utvalda kvalitetsregister.

6 Arbetet leds av Kansliet för Nationella Kvalitetsregister.
genomförande Arbetet leds av Kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Teknisk utveckling ligger på extern aktör. Nära samverkan sker med de aktiviteter som görs inom ramen för kunskapsstyrning och öppna jämförelser på SKL samt med företrädare för landstingsledningarna (exempelvis regionföreträdarna i nätverket Nationell Samverkan för Kunskapsstyrning) och registren.

7 Med från starten mars 2014 Register IT drift Registercentra
Stöd för indikatorer Projekt/Visning av indikatorer Prostatacancerregistret Graviditetsregistret Riksstroke HabQ PsoReg Swedeheart QRC Inca Registercentrum UCR Auricula RC Norr NDR SkaPa Luftvägsregistret (SIR) Verksamhet ? Kansliet för nationella kvalitetsregister SKL Utvecklingsteam Valtech Inera Landstingsledning Nätverket för Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård NSK Analysenheter landstingen

8 Lite om tekniken

9 Många vill ta del av indikatorer
Starkt politiskt tryck på data för jämförelser vid vårdval Insyn – ”målgruppsanpassa Öppna jämförelser” Visa kvalitetsdata för landstingsledningar Regionala initiativ Inom ramen för detta projekt gör vi något som kan nyttjas för olika sammanhang, målgrupper och syften.

10 Invånare Styrning och ledning
Samhälls- och hälsointresserad; fritidspolitiker, media, lärare, enskilda invånare. Syfte; insyn, hälso- och sjukvårdens utveckling, styrning osv. Patient och anhörig; Syfte; Stärka individen. Främja och upprätthålla hälsa genom att öka hens handlingsutrymme. ”Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vård i akutfasen av stroke bedrivas vid särskilda strokeenheter med multidiciplinära team. Det sker en ökning i hela landet och könsskillnader är utjämnade. Men varför har Västerås lasarett så låg procent? ” ”Borde inte jag ha en blodfetts-sänkande behandling efter min Stroke? Mitt landsting är mer restriktiva med den behandlingen än andra, och här på Sunderbyn är man dessutom mindre nöjd med rehabiliteringen efter ett år, än i Kiruna. Det måste jag fråga min läkare om…” Kvalitets register Indikatorer Verksamhetschef på vårdenhet. Styra och leda sin egen verksamhet i vardagen. Planera, utvärdera, prioritera. Politiker och högre tjänstemän i kommun och landsting. Styra och leda på en övergripande nivå. Regionala och lokala satsningar i relation till andra satsningar och andra regioner. Benchmarking. ”Här i Jämtland är återinsjuknandet i Stroke störst i landet. Hur kan vi jobba förebyggande med våra patienter för att ändra på den trenden? Vilka åtgärder är verkningsfulla och hur kan vi lägga in det i våra dagliga rutiner?” ”Varför har vi högre dödlighet i Stroke här i Blekinge än tex Norrbotten, trots att det inte kan förklaras med sociala faktorer, benägenheten att söka vård, eller avstånd till sjukhus…” Styrning och ledning

11

12 Vår utdataportal 1177.se Kolada 1 regional utdata 1 regional utdata

13 Nationella tjänsteplattformen, inkl metadatakatalog.
Vår utdataportal 1177.se Kolada 1 regional utdata 1 regional utdata Nationella tjänsteplattformen, inkl metadatakatalog.

14 Kvalitetsindikatorkatalog Nationell tjänsteplattform
Vården i siffror för styrning, ledning och förbättringsarbete Kvalitetsregister Kvalitetsindikatorkatalog Öppen data plattform Socialstyrelsen SKL Nationell tjänsteplattform 1177 Vårdguiden och innovatörer för patienter och invånare Landstingens datalager

15

16


Ladda ner ppt "Presentation februari 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser