Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En guide för arbeten i SO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En guide för arbeten i SO"— Presentationens avskrift:

1 En guide för arbeten i SO
Förslag på hur du skall arbeta 5. Så här skall din uppsatts se ut! A) Inledning Presentera ämnet berätta varför du valt det och i vilket sammanhang det hör hemma berätta vad du tänker fokusera på (frågeställningarna i punkt 1.) B) Material och metod Skriv vilken typ av källor du använt Skriv hur du har arbetat (skriv kortfattat om punkt 2 och3 på arbetsordningen) C) Resultat Det här är själva uppsatsdelen. Denna del skall vara lång. Här berättar du om ditt ämne under de rubriker du fått fram (se 3B) Tänk på att det är förbjudet att skriva av. Du måste formulera egna meningar. Om du vill citera från en bok så skriver du av och sätter citatet mellan ”citationstecken” och inom parantes efteråt anger bok och sida. D) Avslutning I denna del ska du diskutera och sammanfatta dina resultat. Här skall du tänka själv. Alltså; jämföra, fundera på likheter och skillnader. Ta ställning och motivera varför och slutligen komma med nya specifika frågor. (se punkt 5) E) Källförteckning Denna del skrivs på ett särskilt blad. För böcker skall titel och författare ange. För material från internet skall fullständig hemsideadress anges och om möjligt författare. Om källförteckning saknas eller är ofullständig blir uppsatsen inte godkänd. Sist men inte minst gör en framsida och skriv en innehållsförteckning som placeras först. Lycka till i ert kunskapssökande önskar er magister!! 1. Ställ frågor till ditt ämne: Utgå från frågorna: Vem? När? Var? Hur? Vilka konsekvenser? (följder) varför? Du måste naturligtvis omforma dina frågor så att de passar ditt ämne!!!!!! OBS! Denna punkt är viktigast eftersom frågorna du ställer är avgörande för hur du söker material. 2. Leta Fakta! Använd minst två källor!!! A) Börja med läroboken B) Sök på bibliotek. Första hand på skolan sedan på andra bibliotek C) Sök på internet D) fråga grannar, vänner, släktingar om någon bra bok i ämnet 3. Sortera Fakta! A) Skriv i punktform under de frågor du gjort (punkt 1) Skriv frågan och var du hittade svaret. Ex varför blev det så? Boken bok, sid.. 77, stycke 3 B) Fundera ut rubriker du vill ha och bestäm i vilken ordning dessa skall komma. 4. Skriv uppsatsen ( se spalten intill) 5. Analys skall göras i tre steg A) Börja med att läsa igenom det du skrivit så att du får en uppfattning om ditt ämne. Utifrån denna uppfattning formulera någon eller några ”Teser” (påståenden) B) Sök i din text efter fakta som stöder din tes och som kan stå som ”bevis” OBS! Bara det som står i din text kan du använda som ”bevis” C) Nu måste du förklara eller motivera varför ditt bevis är ett bevis Försök att hitta något jämförelse objekt.. Ställ upp jämförelseobjekten bredvid varandra och sök i första hand efter skillnader. Här kan du hitta stöd för ditt bevis. Fundera vad dessa skillnader kan betyda och vad de kan få för konsekvenser. Detta blir förklaringar till ditt bevis, Ämnesspecifika frågor! Om du skriver en uppsats i historia måste du fundera över vilka frågor en historiker skulle ställa. Etc. etc.


Ladda ner ppt "En guide för arbeten i SO"

Liknande presentationer


Google-annonser