Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARN SOM ANHÖRIGA I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARN SOM ANHÖRIGA I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN"— Presentationens avskrift:

1 BARN SOM ANHÖRIGA I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN
Rubrik startsida BARN SOM ANHÖRIGA I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Eventuell underrubrik startsida

2 PÅGÅENDE NATIONELLA PROJEKT
Socialstyrelsen – Hela gruppen barn som anhöriga enligt 2 g § HSL. 4 piloter samt en rad mindre projekt. Statens folkhälsoinstitut – Barn i riskmiljö, särskilt barn i familjer där det finns psykisk ohälsa, missbruk eller våld mellan vuxna. Lokala projekt. SKL – Stöd i föräldrarollen till personer med missbruk eller beroende ( Kunskap till praktik). Hela landet.

3 2 g § Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1 har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning 2 har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3 är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider

4 ORGANISATION Styrgrupp. Ordförande Christina Möller
Projektansvarig Ingela Heimann Regionala projektledare Åsa Porathe 100% huvudansvar psykiatri och dokumentation Jan Dalgren 50 % huvudansvar primärvård Christina Ramnfors 50 % huvudansvar somatik Projektledarna är placerade i olika delar av regionen och har olika yrkesmässig bakgrund. Detta för att spegla regionens olika verksamheter och dess geografiska storlek. Referensgrupp bestående av företrädare för verksamheter och organisationer; hälso- och sjukvård, idéburna organisationer, kommuner och Göteborgs universitet.

5 Upptagningsområde * Ca 1 600 000 invånare * 18 sjukhus
* Ca 200 vårdcentraler * 49 kommuner

6

7 SYFTE Att efter projekttidens slut ha utvecklat stödet
till barn som anhöriga så att det finns kända och långsiktiga stödstrukturer inom regionens alla sjukvårdande verksamheter.

8 HUVUDMÅL Inom ramen för projektet ska kunskap, kompetens samt strukturer och modeller ha utvecklas. Alla sjukvårdande verksamheter som möter barn ska ha möjlighet att bygga upp dessa strukturer. Variationen i stöd till barn som anhöriga ska ha minskat i regionen. Stödet ska vara en del av den ordinarie driften.

9 METOD Fas 1 Kartläggning av befintliga stödmodeller och resurser till barn som anhöriga Inhämta information om kommunernas resurser Inhämta information om idéburna organisationers resurser. Kartläggning av regionens önskade behov av utvecklingsinsatser Kartläggning av befintliga uppföljningsmetoder och utvärderingar

10 METOD Fas 2 och 3 Fortsatt kartläggning
Fortsatt inhämtande av information Översyn av relevanta policys och styrdokument Utbildning och kunskapsspridning Successiv uppbyggnad av stödstrukturer eventuellt genom politiska beslut

11 AKTIVITETER Fas 1-3 Hearing 2 november 2012, 17 januari 2013, höst 2013 och vår Seminiarium Besök/ information ledningsgrupper, arbetsgrupper etc Deltagande i konferenser och seminarier Nätverkande Informationsmatrial Enkäter Upprättande av utbildningsplan Kunskapsspridning

12 FALLGROPAR Regionens storlek – antal invånare, samarbetspartners och geografiska avstånd Fler parallella projekt Tidsbrist Förändringströtthet

13 ATT SVARA PÅ… HUR NÅ UT TILL BERÖRDA? VAD FUNGERAR BRA?
VAD BEHÖVER UTVECKLAS? HUR ARBETAR VI TILLSAMMANS ?

14 KONTAKTA OSS GÄRNA Åsa Porathe tel 0700 822405 asa.porathe@vgregion.se
Jan Dalgren tel Christina Ramnfors tel Postadress: Regionkansliet, Regionens Hus HSA, Lillhagsparken 5, Hisings-Backa


Ladda ner ppt "BARN SOM ANHÖRIGA I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN"

Liknande presentationer


Google-annonser