Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 2012 Skolrapport Spånga grundskola Årskurs 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 2012 Skolrapport Spånga grundskola Årskurs 9."— Presentationens avskrift:

1 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 2012 Skolrapport Spånga grundskola Årskurs 9

2 Spånga grundskola Årskurs 9 Stockholmsenkätens syften  Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer  Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid  Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden  Underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser för förebyggande insatser  Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

3 Spånga grundskola Årskurs 9 Undersökningens genomförande  Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2  Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor  Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren  Besvarades under våren 2012 efter sportlovet  Datainsamlingen är gjord av TNS SIFO  18 länskommuner inklusive Stockholm genomförde undersökningen

4 Resultatredovisning Spånga grundskola Årskurs 9 Rapporten presenterar ett urval frågor från undersökningsresultatet. Skolans resultat jämförs med en total av samtliga deltagande skolor. I rapporten redovisas två olika typer av värden - procentandelar och index. Av sekretesskäl redovisas inte resultat som kan möjliggöra identifiering av enskilda elevers svar. Procentandelar motsvarande 1-6 personer kommer därav inte att visas, vilket innebär att stapeln utelämnas ur diagrammet. För index utelämnas stapeln om de beräknats utifrån färre än 7 svarande. För båda dessa typer av värden utelämnas stapeln om det inte är någon elev som besvarat frågan (bortfall). Detta kan få till följd att skolans resultat lämnas blankt. Procentandelar kan även presenteras i form av värdet 0, vilket innebär att ingen av de svarande eleverna har valt det eller de svarsalternativ som redovisas i diagrammet. Vilka skolor får en skolrapport? För att en skola ska få en rapport är kravet att 25 elever eller fler besvarat enkäten på skolan i årskursen samt en svarsfrekvens på lägst 50 procent. För att en skola ska få en återrapportering redovisat över pojkar och flickor krävs att 25 elever eller fler i respektive grupp har besvarat enkäten. Vilka elever redovisas i diagrammen? Referensvärdet (totalen) är resultatet för samtliga deltagande elever i Stockholm stads skolor, i årskursen (det vill säga enbart elever med Stockholm som skolkommun). Skolans värde utgörs alltid av eleverna i aktuell årskurs på den skola redovisningen avser.

5 55 45 15 26 100 102 Svarsfrekvens för skolan Antal svarande elever därav: Pojkar Flickor Spånga grundskolaOm 102 48 49 Spånga grundskola Årskurs 9 85% Observera att en skola måste som lägst ha 25 stycken svarande pojkar och lägst 25 stycken svarande flickor för att få en resultatredovisning per kön. Om inte antalet pojkar och flickor summerar till det totala antalet svarande elever så beror det på att någon/några inte svarat på frågan om man är pojke eller flicka.

6 Spånga grundskola Årskurs 9 Resultat

7 Kriminalitet – elever som uppgett att de gjort något av följande under de senaste 12 månaderna SnattatKlottrat/ olaglig graffiti Allvarliga egendoms- brott Använt hot/våld Fast för polisen Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, SnattatKlottrat/ olaglig graffiti Allvarliga egendoms- brott Använt hot/våld Fast för polisen Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor,

8 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Utsatthet för brott – elever som varit med om något av följande de senaste 12 månaderna Känt sig allvarligt hotad Blivit rånadBlivit bestulen Blivit misshandlad Känt sig allvarligt hotad Blivit rånadBlivit bestulen Blivit misshandlad

9 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Tobaksbruk Röker dagligen eller ibland Snusar dagligen eller ibland Röker eller snusar dagligen eller ibland Röker dagligen eller ibland Snusar dagligen eller ibland Röker eller snusar dagligen eller ibland

10 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Alkoholbruk Dricker inte alkohol Varit berusad den senaste 4- veckorsperioden Storkonsumerar minst en gång i månaden Dricker inte alkohol Varit berusad den senaste 4- veckorsperioden Storkonsumerar minst en gång i månaden

11 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Alkoholtillgänglighet – bland de elever som dricker alkohol Får alkohol från syskon och kamrater Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) Vuxen som köper ut Får alkohol från syskon och kamrater Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) Vuxen som köper ut

12 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Bjudvanor Föräldrarna dricker inte alkohol Nej, blir aldrig bjuden Ja, får smaka ur föräldrarnas glas Ja, får enstaka glas Ja, blir ofta bjuden Föräldrarna dricker inte alkohol Nej, blir aldrig bjuden Ja, får smaka ur föräldrarnas glas Ja, får enstaka glas Ja, blir ofta bjuden

13 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Narkotikavanor Någon gång använt narkotika Narkotika minst en gång senaste 4- veckorna Någon gång haft möjlighet att prova narkotika Någon gång använt narkotika Narkotika minst en gång senaste 4- veckorna Någon gång haft möjlighet att prova narkotika

14 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Trivs bra i skolan Skoltrivsel

15 Index Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Index Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Skolsituation – index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde Grad av positiv uppmärk- samhet Grad av inflytande Grad av tydliga regler Grad av god anknytning till skolarbetet Grad av positiv uppmärk- samhet Grad av inflytande Grad av tydliga regler Grad av god anknytning till skolarbetet

16 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Skolproblem under läsåret Skolkat 4 eller fler dagar Blivit mobbad eller trakasserad Har mobbat andra elever Fuskat på läxförhör eller prov Skolkat 4 eller fler dagar Blivit mobbad eller trakasserad Har mobbat andra elever Fuskat på läxförhör eller prov

17 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Psykosomatiska problem en gång i veckan eller oftare HuvudvärkDålig aptitNervös mage Svårt att somna HuvudvärkDålig aptitNervös mage Svårt att somna

18 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Oro och ångest - ganska ofta/väldigt ofta Ledsen och deppig Rädd utan att veta varför Slö och olustig Ledsen och deppig Rädd utan att veta varför Slö och olustig

19 Index Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Index Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, God psykisk hälsa – index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde God psykisk hälsa

20 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Riktigt härligt att leva – Ofta eller ganska ofta tycker det är riktigt härligt att leva Riktigt härligt att leva

21 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Vill ändra på sigDuger inget tillNöjd med sitt utseende Vill ändra på sigDuger inget tillNöjd med sitt utseende Självbild - instämmer i hög grad

22 Procent Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Procent Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Föräldrakontroll Föräldrarna vet var och när ute med kamrater Föräldrarna vet vilka fritidskamrater Föräldrar vet hur pengar spenderas Föräldrarna vet var och när ute med kamrater Föräldrarna vet vilka fritidskamrater Föräldrar vet hur pengar spenderas

23 Index Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Index Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Föräldrastil – index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde Svag anknytning till föräldrar Svag uppmärksamhet från föräldrar Inkonsekventa föräldrar Svag anknytning till föräldrar Svag uppmärksamhet från föräldrar Inkonsekventa föräldrar

24 Index Totalt pojkar i åk Spånga grundskola Årskurs 9 Pojkar, Index Totalt flickor i åk Spånga grundskola Flickor, Utsatthet – index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde Många individuella sårbarhetsfaktorer

25 Spånga grundskola Årskurs 9 Jämförelser med tidigare år Följande diagram redovisar skolans resultat i jämförelse mellan åren 2010 och 2012. Resultatet presenteras för skolans resultat på total nivå och jämförs med samtliga deltagande elever i Stockholm stads skolor (i samma årskurs). De riktlinjer angående sekretess som tidigare angavs under rubriken ”Resultatredovisning” gäller även vid jämförelserna och kan innebära att vissa staplar utelämnas ur diagrammen. Observera att här kan en utelämnad stapel också innebära att skolan inte deltagit i undersökningen under samtliga år som tidsserien visar.

26 Elever som röker dagligen eller ibland – jämförelse över tid Spånga grundskola Årskurs 9 20102012 Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola

27 Årskurs 9 Elever som inte dricker alkohol – jämförelse över tid Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola 20102012

28 Spånga grundskola Årskurs 9 Elever som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden – jämförelse över tid Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola 20102012

29 Spånga grundskola Årskurs 9 Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola Elever som får alkohol från egna föräldrar med lov - jämförelse över tid (bland de som dricker alkohol) 20102012

30 Spånga grundskola Årskurs 9 Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola Föräldrars bjudvanor, elever som aldrig blir bjudna – jämförelse över tid 20102012

31 Spånga grundskola Årskurs 9 Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola Elever som någon gång använt narkotika – jämförelse över tid 20102012

32 Spånga grundskola Årskurs 9 Index Totalt elever i åk Spånga grundskola Grad av tydliga regler på skolan - index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde, jämförelse över tid 20102012

33 Spånga grundskola Årskurs 9 Index Totalt elever i åk Spånga grundskola Grad av god anknytning till skolarbetet – index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar bästa tänkbara värde, jämförelse över tid 20102012

34 Spånga grundskola Årskurs 9 Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola Elever som blivit mobbad eller trakasserad under läsåret – jämförelse över tid 20102012

35 Spånga grundskola Årskurs 9 Procent Totalt elever i åk Spånga grundskola Elever som fuskat på läxförhör eller prov under läsåret – jämförelse över tid 20102012

36 Spånga grundskola Årskurs 9 Index Totalt elever i åk Spånga grundskola God psykisk hälsa – index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde, jämförelse över tid 20102012


Ladda ner ppt "Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 2012 Skolrapport Spånga grundskola Årskurs 9."

Liknande presentationer


Google-annonser