Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Westin Kapitel 16 - 17 Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Westin Kapitel 16 - 17 Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17."— Presentationens avskrift:

1 Thomas Westin Kapitel 16 - 17
Intern redovisning Thomas Westin Kapitel

2 Vad är Intern redovisning?
EXTERN REDOVISNING Intressenter inom företaget Externa och interna intressenter Delar av företaget Hela företaget Transaktioner inne i företaget Transaktioner med omvärlden Frivillig Obligatorisk Utformas med hänsyn till interna behov Utformas med hänsyn till lagar och rekommendationer Ger underlag till beslutsfattande, uppföljning och planering av verksamheten Visar resultat och ställning Figur 16:1 sidan 453 Hantera interna händelser Bättre styrning Syften Andra perioder Monoistisk Skillnader Styra ansvaret Ansatser Urval Periodisering Värdering Dualistisk

3 Processen Tilläggskodning Klass 0: Statistik Flerdimensionellt Begrepp
Datakälla för bl.a. Resultatberäkning Datainsamling Registrering Bearbetning Rapportering och presentation Prissättning Prestationsmätning Uppställning och upp- följning av budget Tilläggskodning Klass 0: Statistik Produktkalkylering Figur 16:2 sidan 457 Internprissättning Flerdimensionellt Begrepp Lagervärdering Klass 1-8: RR och BR Finansiellt Mått Debiteringar mellan enheter BAS Icke-finansiellt Konto Hänföra direkta Hanterar Klass 9: Internt Objekt Hänföra indirekta Lagerredovisning Utfört arbete Påläggsfördelning

4 Kontoplanen Figur 17:1 sidan 469 1 Tillgångar 1910 Kassa
9141 Lager av råvaror (förråd) 9144 Produkter i arbete (PIA) 9145 Lager av färdigvaror (färdiglager) 9146 Pågående arbeten (PGA) 9147 Lager av (handels-)varor 9148 Pågående arbeten till faktureringspris Eget kapital och skulder 2440 Leverantörsskulder Rörelsens inkomster 3000 Försäljningsintäkter 9300 Interna intäkter 9320 Utfördelade avdelningspålägg 9330 Upparbetade intäkter 9350 Faktureringsavvikelser Utgifter för material, varor m m Inköp av material och varor Övriga externa utgifter Lokalhyra El och vatten Förbrukningsmaterial Reklam och PR Kontorsmateriel Övriga externa kostnader 9400 Materialförbrukning/Varukostnad 9500 Kostnad sålda varor (KSV, SVK) 9690 Övriga externa kostnader 9700 Interna löner 9710 Debiterbar tid 9720 Utbildning 9740 Väntetid 9750 Egen tid Personalkostnader Löner 9783 Kalkylmässiga avskrivningar 9840 Kalkylmässig ränta Konton för intern redovisning 9010 Internköp 9020 Avdelningspålägg 9890 Kostnad resultatavräknade uppdrag 9900 Avstämning Figur 17:1 sidan 469

5 Tjänsteföretag Immateriella Processen i fokus Debiteringsgrad
Beläggning Periodredovisning Kan inte lagras Masstjänster Debiterbar tid Projekt Infrastruktur Uppdrag Agerandet i fokus Fast pris Löpande räkning Särdrag = Debiteringsgrad Direkta timmar Arbetade timmar Kunder

6 Exempel, uppdrag Sidan 483 1910 Kassa 7210 Löner
10 Förändringskonsulter 9147 Pågående arbeten 4) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 4) 2) 2) 2) 2) 1) 1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 3) 3) 3) 3) 3000 Intäkter 6900 Övriga externa kostnader 11 Stödorganisation 9890 Kostnad resultatavräknade projekt 9900 Avstämning 9300 Interna intäkter 4) 4) Sidan 483

7 Handelsföretag Förhandlingsargument Intäkt och varukostnad TB
bokförs samtidigt TB Bruttomarginal Särdrag Lagra Marknadsföringsunderlag Teknik Bruttovinst Hantera Syften Volymer i fokus Kampanjunderlag Sortimentsanalys Prissättning Köpa in Avveckla produkter Lagerplanering = Bruttovinst Intäkt Varukostnad = Bruttomarginal Bruttovinst Intäkt Nya produktbehov = Täckningsbidrag 1 Bruttovinst Direkta försäljningskostnader

8 Exempel, fristående koder
Sidorna 492 och 493

9 Tillverkande företag Ordertillverkande Ofta komplext Lagertillverkande
Särdrag Typer Flödet i fokus Lång tradition Masstillverkande 1. Resurser anskaffas 2. Produkterna förädlas 3. Produkten är klar 4. Produkten lämnar företaget 9141 Förråd Produktionsavdelningar Administrations- och försäljningsavdelningar 9144 Produkter i arbete 9145 Färdiglager 9500 Kostnad sålda varor Figur 17:2 sidan 497

10 Exempel, lagertillverkare
1910 Kassa 4000 Material 9141 Förråd 9144 Produkter i arbete 5) 1) 1) 1) 1) 40000 1) 1) 3) 3) 3) 40000 3) 2) 2) 2) 2) 4) 2) 2) 2) 2) Produktionsavdelning 3000 Intäkter 7210 Lön 9146 Lager av varor 5) Administrationsavdelning 9500 Kostnad sålda varor Aktiviteter i stället för avdelningar om aktivitetsbaserad intern redovisning 9900 Avstämning Sidan 501


Ladda ner ppt "Thomas Westin Kapitel 16 - 17 Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17."

Liknande presentationer


Google-annonser