Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19

2  Fler nyanmälda platser  Antalet varsel minskar  Minskat antal öppet arbetslösa samt deltagare i program  Ökad efterfrågan  Något högre kapacitetsutnyttjande  Stigande arbetskraftsbrist  Antal sysselsatta ökar  Utbudet av arbetskraft minskar  Tillträdande-avgångar 2010-2025

3 Till Af nyanmälda lediga platser med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1993 till april 2011. Säsongs- och trendrensade värden

4

5 Tabell 1: Andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Senaste 6 månaderna Kommande 6 månader 6-12 månader framöver Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011 Jord- och skogsbruk 2615144736720 14 Byggnadsverksamhet -9335-3114535 20 Industri 41612625365153 57 Privata tjänster 61812343332413642 Offentlig -28-1914-18-1412-22-19-2 Totalt 6181520 3531 40

6 Marknadsutveckling, efterfrågan på varor och tjänster bland företagen i Jämtlands län När konjunkturläget stärks redovisas starkare och positiva nettotal. Nettotalet ska inte tolkas som ett absolut tal utan snarare som en konjunkturindikator

7 Marknadsutveckling

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Kapacitetsutnyttjandet bland företagen i Jämtlands län Andelen företag som angett att de max kan öka sin kapacitet 0-5% innan de måste anställa.

17 Tabell 2: Kapacitetsutnyttjande i den privata sektorn 0 procent1-10 procent11-20 procent21-30 procentÖver 30 procent Jord- och skogsbruk4329 00 Byggnads verksamhet 35505010 Industri15551569 Privata tj ä nster164123119 Totalt19442099 Kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket f ö retagen kan ö ka sin produktion utan att beh ö va anst ä lla mer personal. Tabellen visar andel av intervjuade arbetsst ä llen som uppgett att produktionen kan ö ka 0 procent, 1-10 procent osv. K ä lla: Arbetsf ö rmedlingens intervjuunders ö kning

18 Tabell 3: Andel arbetsgivare som angett att man upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret (procent) Vår 2010Höst 2010Vår 2011 Jord- och skogsbruk 13729 Byggnadsverksamhet 172420 Industri 71211 Privata tjänster 101517 Offentliga tjänster 442444 Totalt 151720 K ä lla: Arbetsf ö rmedlingens intervjuunders ö kningar

19 Tabell 5: Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden Kvartal 4 2011 Kvartal 4 2012 Jord- och skogsbruk  Bygnadsverksamhet  Industri  Privata tjänster  Offentliga tjänster  Totalt800300

20 Öppet arbetslösa och sökande i program kv1 2005- kv1 2010 samt prognos fram till kv4 2012 Prognos

21 Marginell befolkningsökning 2010 på 25 personer, men de i åldern 16-64 år minskade med 442 personer! Högskolenybörjare ligger kvar på samma nivå som 2010 Komvux oförändrat Antalet grundskole- och gymnasieelever minskar något Antalet sjukskrivna minskar Antalet arbetslösa och i program minskar Det totala arbetskraftsutbudet minskar 2011-2012. Arbetskraftsutbudet minskar något 2011-2012

22 Bristyrken LÄKARE, PSYKOLOGER BYGGNADSPLÅTSLAGARE FÖRARE AV SKOGSMASKINER FÖRSKOLLÄRARE INSTALLATIONSELEKTRIKER, VVS-INGENJÖR GYMNASIELÄRARE I YRKESÄMNEN, SPECIALPEDAGOGER CIVIL- OCH BYGGNADSINGENJÖRER, BYGGNADSTEKNIKER CIVILINGENJÖRER, BYGG OCH ANLÄGGNING SJUKSKÖTERSKOR MED SPECIALUTBILDNING KOCKAR, SERVITÖRER

23

24

25 Grupper hos Arbetsförmedlingen som generellt bedöms få svårast att snabbt finna ett arbete under 2011 är: ungdomar med bristfällig utbildning utomeuropeiskt födda personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga personer med högst förgymnasial utbildning arbetslösa inom tillbakagående yrken (strukturarbetslösa) Specifika utmaningar för just länets arbetsmarknad, på både kort och lång sikt i Jämtlands län är: Klara av rekrytering av tekniskt kvalificerad personal till industrin Höja utbildningsnivån hos den arbetsföra befolkningen för att klara framtida kompetensbehov Bryta den könssegregerade arbetsmarknaden Att finna entreprenörer som kan ta ansvaret för generationsskiften Att finna entreprenörer som kan utveckla upplevelseturismen Rekrytera nyckelpositioner inom offentlig förvaltning. Insikt kring att rekrytering av kvalificerad arbetskraft inom bristyrken är ett nationellt och till viss del internationellt problem

26 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487."

Liknande presentationer


Google-annonser