Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT"— Presentationens avskrift:

1 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT
Conny Karlsson

2 Nå Ut-teamet Psykosöppenvård Centrala Göteborg 50 000 invånare
170 patienter Multidisciplinärt team: dr, cm, ssk, kur, p-log, sgy, sekr Delad tillgång till 19 slutenvårdsplatser (/ invånare) Integrerad Psykiatri + F-ACT 2 2

3 OTP- Optimal Treatment Project
603 patienter, 2 års uppföljning 11 länder bl a Sverige, Norge, Italien, Grekland, Turkiet, Japan, Nya Zeeland RESULTAT: Förbättrad symtombild 41 % (ej i Sverige) Förbättrad social funktion 39% Minskad börda närstående 48% Integrerad Psykiatri + F-ACT 3 3

4 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT
Conny Karlsson 4

5 Flödesschema Integrerad Psykiatri (IP)
Sammanfattning Case management Resursgrupp Utvärdering Case manager och psykiater Upprätthållande av patientens egna mål Hembesök Utvärdering varje session/Resursgrupp Arbetsalliance Lösningsfokuserad utredning Patient/närstående Strategier Integrerad Psykiatri Resursgrupp Gemensamt beslutsfattande Plan för Personlig Utveckling Plan för Personlig Utveckling genomförs Integrerad Psykiatri + FACT

6 Case manager Personlig och kontinuerlig kontakt Samhällsbaserat team
Ansvarar för, planerar, organiserar, leder samt utvärderar vård och behandling tillsammans med patienten och närstående Samordnar insatser Tillsammans med patienten nominera personer till Resursgruppen Sid 49,50Case managern ansvarar för att planerad behandling genomförs. Detta sker genom att koordinera och integrera insatser både inom och utanför psykiatrin. Integrerad Psykiatri + F-ACT 6 6

7 Resursgrupp Ska stärka befintligt nätverk, inte att ersätta det
Patienten väljer deltagarna, kan variera över tid Upprättar strukturerad plan med tydliga mål och åtgärder som utgår ifrån patientens uttryckta önskemål = vårdplan Ökar gemensamt beslutfattande Integrerad Psykiatri + F-ACT 7 7

8 Strategier Kompetent stresshantering
Träning av sociala färdigheter och kognitiv funktion Optimal läkemedelsbehandling Aktivt uppsökande förhållningssätt Specifika strategier för symtom Återfallsprevention Somatisk hälsa och levnadsvanor Integrerad Psykiatri + FACT

9 Mål Minska återfall och återinläggningar
Identifiera orsaker till inläggning Minska arbetsbelastning för Case Manager och psykiater Integrerad Psykiatri + FACT

10 Bakgrund FACT Februari 2011: Mike Firn föreläste om ACT och FACT
April 2011: en första manuell variant av FACT inkluderat i IP Oktober 2011: konferens i Rotterdam - kunskap om FACT December 2011: digital FACT- tavla i IP September 2012: besök FACT- Holland Januari 2013: Avtal SKL, PRIO April 2013: projektledare anställs April 2013: inleder brukarsamverkan Juni 2013: internationell certifiering som FACT team (Certification Centre for ACT and FACT) Oktober 2013: brukarspecialist anställs Integrerad Psykiatri + FACT

11 Metod/Struktur Möte 2 ggr i veckan á 20 minuter Digital FACT tavla
Alla i teamet, inklusive närstående/socialtjänst och patienten själv kan aktualisera FACT CM och psykiatern avgör när en patient kan avslutas FACT patienten är hela teamets angelägenhet, delad arbetsbelastning Status och planering uppdateras vid varje möte Data från FACT tavlan sparas för utvärdering Patient och närstående informeras skriftligt om att de har tillgång till hela teamet samt till allas mobilnummer Integrerad Psykiatri + FACT

12 Vem nomineras? Uppvisar tidiga tecken på återfall
Drastiskt minskat eller avslutat sin medicinering Befarad försämring pga. livshändelse/kris Befarad försämring pga. missbruk Utskriven från slutenvård och nya patienter (3 veckor) Inneliggande patienter Integrerad Psykiatri + FACT

13 Triage RÖD: Stor risk för återinläggning, suicidrisk: ~daglig kontakt
ORANGE: Tidiga tecken på återfall, drastiskt minskat/avslutat medicinering: kontakt > 1/v GUL: Befarad försämring, ny patient, nyutskriven: extra observation BLÅ: Inlagd: samverkan med slutenvården GRÖN: Åter till behandling enligt PPU Integrerad Psykiatri + FACT

14 FACT-tavla Integrerad Psykiatri + FACT Ökade teaminsatser
Tätare CM-kontakt Samverkan Medicinjustering Hembesök Resursgrupp Inga ökade insatser FACT-tavla Ökade psykiska symtom Minskade psykiska symtom Oklart Habitualtillstånd Suicid/självskada Missbruk Hot/våld Sociala konsekvenser Allvarlig hälsorisk Integrerad Psykiatri + FACT

15 Överväg alltid.. Akuta hembesök Akut resursgruppsmöte
Engagera nätverket i 24-timmars service Utökat stöd från socialtjänsten Hemmaboende barn under 18 år Finns det en Individuell Samarbetsplan Integrerad Psykiatri + FACT

16 Preliminära resultat Delad arbetsbelastning: för ca 45% av de listade patienterna stod CM för de ökade insatserna Den upplevda arbetsbördan har även VAS - skattats vilket visat en minskad upplevd arbetsbörda Delad arbetsbelastning Ej delad arbetsbelastning Oklart År 2 54 51 13 Orsaker till inläggning under analys Integrerad Psykiatri + FACT

17 Preliminära resultat Minskning av både antalet återinläggningar och antalet vårddygn Återinläggningar Vårddygn År 0 39 1372 År 1 - FACT 37 (-5%) 1088 (-21%) År 2 - FACT 24 (-38%) 552 (-60%) År 0 = 10/06/01 – 11/05/31. År 1 = 11/06/01 – 12/05/31. År 2 = 12/06/01 – 13/05/31. (Skillnad i procent från år 0) Integrerad Psykiatri + FACT

18 Att göra…… Utöka samarbetet med socialtjänsten
Förbättra samarbete med slutenvården Utveckla 24-timmars service: socialtjänst, slutenvård och resursgruppsmedlemmar Integrerad Psykiatri + FACT

19 Tack! Integrerad Psykiatri + FACT


Ladda ner ppt "Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT"

Liknande presentationer


Google-annonser