Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell Planering 723g09

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell Planering 723g09"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell Planering 723g09
Yinghong Chen Linköpings Universitet

2 Att känna sig välkomna! Företagsekonomi är inget rocket science.
Det är kul att lära sig Ta hjälpa av varandra Delta aktivt under kursens gång Använd studieteknik Våga vara trist Grupparbete

3 Bedömnings kriterier VG G U Plus Godkänd på grupparbetet >80%
>50% <50% Plus Godkänd på grupparbetet

4 Forts

5

6

7 Vad förväntas: Börssal Övningar: Introduktion till Reuters 3000 system. Undervisning sker av Börssals instruktören. Välj ett aktie bolag, använd i börssal där ni kan kopiera 5 års Balansräkning och Resultaträkning samt nykeltal. (Huskvarna AB, H&M AB, Technology Nexus AB, Cloetta AB, etc) Gör en kort beskrivning av företaget ni valt. Gör en Räkenskapsanalys av företaget enligt mallen. Lämna in före 25 maj, kl 23. Mallen finns vid behov.

8 Projekt 1: företagsanalys: kassaflödesanalys (Börssal) Clarkson fallstudie (lämna in: 29 maj)

9 Litteratur Örjan Hallgren Finansiell strategi och styrning (ÖH), Ekonomibok Förlag AB Valfritt: Sigurd Hansson Företags- och räkenskapsanalys (SH), Studentlitteratur. Ljung/Högberg Andra relevanta böcker och materiell och lektioner

10 Arbetssätt Lektion (Problem Baserade Lärandet) Grupparbete Seminarium
Övningar Börssal (att vara proffs i data insamling) Nå målet!

11 Finansiell Strategi och Styrning

12 Viktiga begrepp genom ämnet
Finansiella nyckeltal (att bedöma företagshälsa), verktygslådan Räkenskapsanalys (företags utveckling) Kapitalanskaffning: Eget kapital, skulder (KS, LS) Kapitalbindning: att snåla på kapitalanvändandet/kapitalbindning Kassaflödesanalyser/likviditetsanalys Lönsamhetsanalyser Företags värdering (DCF, NPV, Payback, )

13 Finansiering av företag kan ses med många perspektiv
Ett första är investerarens Ett andra perspektiv är den dominerande aktieägarens Ett tredje är Långivarnas Ett fjärde är Anställdas Ett femte är samhällets: skatteplikt och mervärdesskatteplikt, konjunktur svängningar, konflikt av intresse med staten Och inte minst--- företagets eget perspektiv

14 Företagsfinansiering handlar om resursanskaffning och resursfördelning
På kort sikt handlar företagsfinansiering om likviditet, styrning av företagets betalningsströmmar. Dessa är dock konsekvenser av företagets övriga aktiviteter. Likviditeten styrs genom att styra företagets samtliga aktiviteter som skapar inbetalning och utbetalning.

15 Företagsfinansiering handlar om resursanskaffning och resursfördelning
På längre sikt bör företagets finansiering styras med en medveten finansiell strategi

16 De finansiella grundfrågorna:
Hur stort ska företaget vara? ---Storleksutvecklingsproblemet/tillväxtproblem Vilka tillgångar behöver vi äga? – resurs-/Kapitalanvändningsproblemet Hur skaffar vi oss dessa?--- resurs-/ kapitalanskaffningsproblemet Hur ska de risker som är knutna till företaget hanteras? (riskhanteringsproblemet)

17 Bakgrunden till ett företags finansiell strategi:
Vilka företagsstorlekar är realistiska/önskvärda i framtiden med hänsyn till marknadsutveckling och konkurrensutvecklingen. Storleksökning/storleksminskning kan vara den enda vägen att överleva. Vilka tillgångar behöver företaget äga? Resursfördelningsproblemet eller kapitalanvändningsproblemet: Vilka kapitalanvändningar fordras i t.ex. kundfordringar och lager? Vilka anläggningar måste vi använda? Vilka möjligheter finns det att hyra resurser från underleverantörer, kunder o.s.v. och vad måste vi eventuellt skaffa själv.

18 Forts: Bakgrund (Möjlighet och svaghet)
Vilka möjlighet finns att skaffa ytterligare främmande kapital? Vilka risker är företaget kompetent att hantera? Riskhanteringsproblemet. Med förpliktelser avses i första hand skulder men kan också vara miljöansvar, produkter o.s.v. Frågor företaget måste fråga sig är: Vilka risker finns i företagets situation? Vilka risker beror på företagets bransch och vilka risker är företagsunika?

19 Olika typ av risker: Operativ risk, Operating leverage
Operating leverage: Kostnads/intäktsstruktur Den operativa risken har en mängd orsaker, som är beroende av företagets bransch och strategi. Ju högre operativ risk ju lägre finansiell risk: Konjunktursvängningar (business cycle) Konkurrensförsprång (Competitive Advantages) Kundstruktur (customer base) Personalbrist (lack of staff) Ledningsberoende (leadership dependent) Samhällsingripande (society intervention) Strukturförändringar (struktural changes) . Försäljningskostnader i % av omsättningen = försäljningskostnader/omsättning (i %)   

20 Olika typ av risker: Finansiell risk, financial leverage
Finansiella risker uppstår genom att företaget inte enbart är finansieras av eget kapital Den finansiella risken ger upphov till en rad konsekvenser: Risk för kapitalkostnads förändringar Risk för likviditetsproblem p.g.a. störda betalningsströmmar Risk för likvidation p.g.a. förbrukad kapital.

21 Företags Styrka, Svaghet, Möjlighet och Hot
S.W.O.T: hur ser företags situation ut? Tillgång, skyddsnät, återanskaffning av utrustning, mm Företags Styrka, Svaghet, Möjlighet och Hot Strength Weakness Opportunities Threat

22 Det självständiga företagets grundläggande mål är alltid överlevnad (andra mål: t.ex. tillväxt, lönsamhet, marknadsandel) Tillgångar på eget kapital bestämmer förmågan att överleva på lång sikt. På kort sikt bestäms företagets överlevnad av likviditet, på lång sikt är soliditeten avgörande, d.v.s. andelen eget kapital. Företagets eget kapital består av skillnaden – tillgång minus skulder.

23 Affärsidé & Strategi Verksamhet och storlek Produkt-/marknadsmatris
BCG-modellen Styrning av kapitalanvändning & kapitalanskaffning = finansplan Investeringskalkyl Finansiell ettårsbudget Kapitalbehovsberäkning Kapitalanvändning Kapitalanskaffning Lönsamhetsstyrning K/I-analys Du Pont Kapitalstrukturformeln Lönsamhet Likviditet Verktyg: Likviditetsstyrning The BCG Growth-Share Matrix is a portfolio planning model developed by Bruce Henderson of the Boston Consulting Group in the early 1970's. Kassa

24 Jensen & Meckling (1976) klick
(Örjan P21-25) Agentteori (principal agent theory) – en generell modell med finansiell tillämpning Jensen & Meckling (1976) klick Grundtanke: Aktörerna i företagets beslutsfattande har också egna mål, egenintresse, tankar och preferenser

25 Grundmodellen vid agentteori
Huvudmannens mål Huvudman Uppdrag Instruktion Agent Agentens mål som har egenintresse

26 Agentkostnader Kostnader för övervakning, revision
När en agent anlitas i stället för att huvudmannen agerar själv, uppstår olika former av agentkostnader. Tre viktiga typer: Kostnader för övervakning, revision Kostnader för kontrakt och handledning Förluster p g a bristande måluppfyllelse, agenten kan/vill inte styra mot huvudmannens mål

27 Kritik mot Agentteorin
Den överbetonar egenintresset – stewardship-teorin visar att människor kan visa oegennytta (altruism) Agentteorin förutsätter konflikter och motsatta intressen på lång sikt överensstämmer målen ofta bättre: goda rykten är värd att ta vara på.

28 } Balansräkningen Anläggningstillgångar Eget kapital
Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kassa o Bank Anläggningstillgångar Immateriella Materiella finansiella Skulder Eget kapital Avsättningar Obeskattade reserver } 70 % av Obeskattad reserver räknas som eget kapital, resten som skatteskuld (30 %) Avsättningar räknas som skuld. 60

29 Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar =
Balansräkningen BR Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar = att innehas på längre sikt Kortfristiga skulder = Förfaller < 1 år Långfristiga skulder Eget kapital = Tillgång minus skuld Vänstra sidan i balansräkningen visar företagets synliga tillgångar. Högra sidan visar de förpliktelser företaget ådragit sig för att kunna skaffa tillgångarna Skuldsidan är tillgångssidans spegelvändning Gräns = 12 månaders löptid 60

30 Rörelsekapitalet Utgångspunkt är att ”kapitalbindning kostar pengar”
RÖK= OT – KS, RÖK= E + LS – A

31 Resultaträkningen finns i två modeller
Kostnadsslagsindelad (p31) Funktionsindelad (p32) Örjan Boken utgår främst från den kostnadsslagsindelade – vanligast, särskilt i större företag

32 Resultaträkningen (RR)
% + Försäljning - Råvaror och förnödenheter = Bruttovinst - Rörelsens övriga kostnader = Driftsresultat före avskrivn (EBITDA) - Avskrivning = Driftsresultat efter avskrivningar - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat före finansiella poster och skatte (EBIT) forts % = % % = % % = % = % 4 37

33 RR, forts = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning
+ Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdispositioner + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = % % = % % = ,4 % % = = 4 37

34 Ersättning till Eget + Främmande kapital
RR Ersättning till Eget + Främmande kapital = Rörelseresultat efter alla rörelsekostnad o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisposition + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat = % % = % % = ,4 % % = = ”Verklig vinst” 4 37

35 Justering av BR och RR Innan man räknar ut nyckeltal kan det vara av intresse eller t.o.m. tvunget att justera resultatet till företag för att de skall vara jämförbara med tidigare år eller andra företag. Det finns 5 huvudsakliga aspekter att ta hänsyn till vid justering. Jämförelsestörande poster (Special items/NRI). Ägarlön Extraordinära poster Bokslutsdispositioner Skattekostnader

36 Vilka är Jämförelsestörande poster?
Kapitalvinster Kapitalförluster Upp och nedskrivningar av anläggningstillgångar Kostnader för avveckling av verksamheter Resultat i avvecklade verksamheter Uppstarts kostnader för ny rörelsegren Vissa valutakursvinster/hedgning Engångseffekter av ändrade redovisningsprinciper.

37 Kapitalbehov och tillväxt
Är tillväxt alltid bra? (diskussion) Tillväxt innebär som regel att delarna i företaget påverkas olika. Inga investeringar idag = investeringar imorgon Ökning av kapacitet = ökning av fasta kostnader = volymkänsligt Företaget växer = mer personal = mer fasta kostnader, utbildningskostnader Företaget växer = mer KuFo, Varulager, risk för kreditförluster Kapitalet växer, men med fler externt kapital = hög räntekänslighet

38 Storleksstyrda kapitalbindningar i relation till tillväxt
Kassa, bank För variationer, säkerhet, strategiskt kapital Kundfordringar beroende av rutiner (kredit, administration, dröjsmål) Varulager fler modeller = mer lagerutrymme, koordination

39 Sätt som kan minska kapitalbindningen
Höj priset (istället för att höja volymen) Lägg ut legoarbete Köp halvfabrikat Minska genomloppstiden Begränsa sortimentet, specialisera Håll inte lager bara för gardering mot brist Förbättra kravrutinerna. Fakturera snabbt Inför skiftarbete. Hyr/leasa istället för att köpa/bygga själv Låt leverantörerna svara för lagerhållning

40 Kapitalbindning kostar pengar
Kapitalets kretslopp Metoder för att beräkna kapitalbehov genom; Förändringar i rörelsekapital (genom ”kassaflödesanalys”) Tidsmetod (genomsnittliga tider för befintliga kapitalbindningar) Balansräkningsmetod (beräkning av värdet för befintliga kapitalbindningar)

41 Uppställning av finansplan
Resultat-prognos + Antaganden om kredittider lagringstider utdelningar amorteringar Kassaflöde Kapital Kassaflödes analys Finansiellt överskott eller underskott Balansanalys Översätts till Entreprenörsföretag måste prioritera kassaflödesanalysen. Blodomlopp

42 Det finns två utfall

43 Tack för deltagandet! Tack för engagemanget!


Ladda ner ppt "Finansiell Planering 723g09"

Liknande presentationer


Google-annonser