Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans i ST Facklig grundutbildning för STs medlemmar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans i ST Facklig grundutbildning för STs medlemmar"— Presentationens avskrift:

1

2 Tillsammans i ST Facklig grundutbildning för STs medlemmar
Meningen med fackföreningar Kollektivavtal – den svenska modellen STs organisation Ditt inflytande på arbetsplatsen Ditt inflytande i facket Facket i framtiden

3 Fackförbundet ST Fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag Ca medlemmar inom statliga verksamheter (myndigheter, affärsverk, universitet/högskolor, statligt ägda bolag eller statligt finansierade stiftelser)

4 Ur STs stadgar – portalparagrafen
Förbundets uppgift är att tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska, sociala, yrkesmässiga och andra fackliga intressen, verka för jämställdhet mellan könen, främja mångfald samt motverka all form av diskriminering i arbetslivet. Förbundet är partipolitiskt obundet, men agerar i politiska frågor utifrån medlemmarnas intressen. ST arbetar för att alla på arbetsplatsen – oavsett befattning, arbetsuppgifter och utbildning – samlas i en facklig organisation, det vill säga arbeta för en vertikal organisering.

5 Ur STs stadgar – portalparagrafen
Förbundets uppgift är att slå vakt om tanken att det är medlemmarna som tillsammans formar den fackliga verksamheten Förbundet arbetar för att öka den fackliga styrkan, stärka sammanhållningen och öka solidariteten på arbetsplatsen

6 STs grundläggande fackliga värderingar
Trygghet Demokrati Solidaritet Sammanhållning

7 Att diskutera Varför valde du att gå med i ST?
Vad tycker du om STs grundvärderingar? Lever ST upp till värderingarna? Känns begrepp som trygghet, demokrati, solidaritet och sammanhållning viktiga idag?

8 Fackförbund inom statens område
TCO SACO LO 17 förbund 24 förbund 15 förbund ST DIK SEKO Civilekonomerna JUSEK

9 Organisation/förbund som förhandlar
TCO SACO LO ST i OFR SACO-S SEKO Delegation från ST till enskilda ST-avdelningar Enskilda SACO-förbund

10 Kollektivavtal – vad är det?
Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation (eller enskild arbetsgivare) Kollektivavtal kompletterar och är förmånligare än lagstiftning Kollektivavtal innehåller regler och anställningsvillkor och andra överenskommelser Finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen omfattas alla på arbetsplatsen av avtalet, oavsett om du är medlem i det fackförbund som slutit avtalet, eller ej

11 Kollektivavtal – den svenska modellen Kollektivavtal på olika nivåer
Individuella avtal tecknas mellan enskild medarbetare och arbetsgivare Lokal-lokala kollektivavtal tecknas mellan ST-sektion/klubb och del av myndighet/bolag Lokala kollektivavtal tecknas mellan ST-avdelningar och myndigheten/bolaget Centrala kollektivavtal förhandlingar mellan arbetsmarknadens centrala parter Lagar Riksdagen stiftar lagar och kan ge i uppdrag till myndigheter att utfärda föreskrifter

12 Kollektivavtal – den svenska modellen Vad regleras i kollektivavtal?
Individuella avtal (avtal mellan anställd och arbetsgivare) Lokal-lokala kollektivavtal (arbetstid, friskvård, samverkan, lön till exempel) Lokala kollektivavtal (arbetstid, samverkan, löner till exempel) Centrala kollektivavtal (ALFA, samverkansavtalet, löneavtal, pensionsavtal till exempel) Lagar (arbetsmiljö, semester, arbetstid, jämställdhet, diskriminering till exempel)

13 Varför är det bra med kollektivavtal?
Bidrar till stabilitet på arbetsmarknaden En modell för att lösa tvister i frågor som regleras i kollektivavtalet Förbättrade villkor för den enskilde jämfört med lagstiftningen Avtalet tecknas mellan två likvärdiga parter Stärker individen och motverkar godtycke och diskriminering

14 Många och olika Organisationsgrad
Antalet anställda som är medlemmar i ST En hög organisationsgrad innebär en ökad facklig styrka! Representativitet Vilken sammansättning ST har på arbetsplatsen (yrkeskategorier, kön, ålder, etnisk bakgrund etc) Bred representativitet innebär facklig styrka då ST kan säga sig företräda alla på arbetsplatsen = arbetsplatsfacket för alla!

15 STs vision och mål Vision: Mål:
ST ska vara ett stöd för medlemmens individuella utveckling och vara arbetsplatsfacket för alla Mål: Målet är att stärka STs ställning på arbetsplatserna genom ökad representativitet och organisationsgrad

16 Att diskutera Vilka lokala kollektivavtal finns på din arbetsplats?
Vad kan hända med inflytandet över kollektivavtalen om ni blir för få ST-medlemmar på din arbetsplats? Hur ser er organisationsgrad och representativitet ut idag?

17 STs organisation

18 Att diskutera Hur är ST organiserat på din arbetsplats?
Vilken avdelning/sektion/klubb är du med i? Vilka är förtroendevalda på din arbetsplats, vilka uppgifter har de? Finns facket ”nära” på arbetsplatsen?

19 Ditt inflytande på arbetsplatsen
MBL Samverkan Förhandlar Samverkar Företräder Direktinflytande Före beslut På idéstadiet

20 Olika samverkansformer
Utvecklingssamtal Samtal mellan chef och medarbetare om till exempel mål och uppgifter, kompetensutveckling, arbetsklimat, samarbete Arbetsplatsträffar Träffar inom arbetslaget/enheten där frågor som rör verksamhet, arbetsmiljö och bemanning tas upp – chef och medarbetare deltar Samverkansgrupp Består av chefer och representanter för samtliga fackliga organisationer, behandlar frågor som arbetsplatsträffen inte kunnat enas kring eller inte har beslutsrätt över

21 Att diskutera Har ni samverkansavtal på din arbetsplats?
Vad händer om ni inte kan enas i en fråga på arbetsplatsträffen? Hur hanterar ni arbetsmiljöfrågor i samverkan? Vilka fördelar och nackdelar har samverkan respektive MBL?

22 Ditt inflytande i facket
Dialog i vardagen Medlemsmöten – direktpåverkan Årsmöten Motioner

23 Att diskutera Har ni regelbundna medlemsmöten på din arbetsplats?
Vilka frågor känns angelägna att arbeta med just nu? I framtiden? Hur jobbar ni vidare med frågorna?

24 Facket i framtiden Fackets dubbla roll: - Förvalta det som uppnåtts
- Driva på utvecklingen av löner och villkor

25 Att diskutera Vad kommer begreppen trygghet, demokrati, solidaritet och sammanhållning att innebära i framtiden? Hur skulle du vilja se STs organisation i framtiden? Hur ser ditt framtidsfackförbund ut? Kan du bidra till att utveckla det fackliga arbetet på din arbetsplats?

26 TRIA – ett fackligt samarbete
Tre förbund – ST, SKTF, Unionen Partipolitiskt obundna Studerande (på minst 25%) vid universitet, högskola men även folkhögskola, KY-utbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar Omkring medlemmar (juni 2007)

27 STs medlemsavgift

28 Kontaktvägar för dig som medlem
- Information direkt på arbetsplatsen (ST-anslagstavla med information från ST och från avdelningen/sektionen/klubben intranät om det finns) - Direktkontakt med förtroendevalda på arbetsplatsen - ST Direkt ( ) - - medlemssidorna - STs regionala kontor - STs a-kassa ( ) - ST Press (medlemstidningen)


Ladda ner ppt "Tillsammans i ST Facklig grundutbildning för STs medlemmar"

Liknande presentationer


Google-annonser