Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvångslagar inom psykiatrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvångslagar inom psykiatrin"— Presentationens avskrift:

1 Tvångslagar inom psykiatrin
LPT samt LRV i sluten och öppen form

2 LPT Lag om psykiatrisk tvångsvård
Medborgarnas skydd mot frihetsberövande enligt grundlag får endast begränsas genom lag. LPT medger tvångsåtgärder vid psykisk sjukdom under vissa strikt reglerade förutsättningar Syftet med tvångsvården är att patienten ska bli i stånd att frivilligt medverka till psykiatrisk vård. Ska nyttjas sparsamt och med beaktande av patientens rättssäkerhet Den enskildes vårdbehov är det primära.

3 LRV Lagen om rättspsykiatrisk vård
För psykiskt störda lagöverträdare finns särskilda bestämmelser om hur straff och vård ska avvägas. Patienten måste ha ett vårdbehov som till skillnad mot vård enligt LPT inte behöver vara oundgängligt. För domstolsöverlämnade patienter saknas patientens inställning till vården betydelse. Patienterna är intagna med stöd av olika lagrum

4 Patientgrupper LRV Domstolsöverlämnade patienter: * den som efter dom av domstol ges vård med särskild utskrivningsprövning * den som efter dom av domstol ges vård utan särskild utskrivningsprövning * den som är intagen på psykiatrisk rättsundersökningsenhet för rättspsykiatrisk undersökning

5 Patientgrupper LRV forts
Vård med stöd av vårdintyg eller konvertering * den som är anhållen eller häktad EFTER att ha begått/misstänkts begått brott * den som är intagen på häkte eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt * den som är intagen på eller ska förpassas till särskilt ungdomshem till följd av dom på sluten ungdomsvård

6 Förutsättningar för tvångsvård
Tre förutsättningar som samtidigt ska vara uppfyllda Allvarlig psykisk störning… Oundgängligt behov av psykiatrisk vård… Motsätter sig vård…

7 Allvarlig psykisk störning
Till både art (sjukdomstyp) och grad (psykosocial funktionsnivå) Det betyder: Av psykotisk karaktär, dvs med störd realitetsvärdering, med symtom av typen vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Allvarliga depressioner med självmordstankar och svårartade personlighetsstörningar, med impulsgenombrott av psykoskaraktär. Krisreaktioner som så påverkar den psykiska funktionsnivån att påverkan blir av psykotisk art

8 Avgränsningar ”Orsaksneutral”, dvs det behöver inte vara en psykisk sjukdom som orsakar tillståndet. Missbruk: alkoholhallucinos, delirium tremens, allvarligt förvirringstillstånd. Även narkotikaorsakade psykoser. Psykiskt utvecklingsstörda: enbart hämning i förståndsutvecklingen utgör INTE grund för tvångsvård Organisk genes, hjärnskada mm som ger samma typ av störd realitetsuppfattning

9 Oundgängligt behov av psykiatrisk vård
…om patienten pga sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan ges på annat sätt än genom inläggning på psykiatrisk sjukvårdsinrättning för dygnetruntvård

10 Avgränsningar Krånglig somatisk vårdsituation som kompliceras av att patienten av olika skäl inte vill medverka får aldrig leda till försök till tvångsvård. Oundgängligt betyder här och nu, inte vad som presumeras hända i framtiden Behöver inte vara akut, ett kontinuerligt kulminerande förlopp är möjligt Får inte användas för att lösa situationer som ska handläggas enligt LVM eller smittskyddslagen

11 Avgränsningar forts I oundgängligt ingår om patienten till följd av sin psykiska sjukdom kan anses vara en fara för sig själv eller annans personliga säkerhet (kroppslig integritet) eller fysiska eller psykiska hälsa. Även hot och trakasseri mot personer i patientens omgivning Enbart närstående eller även risk för allmänheten?

12 Motsätta sig vård Patienten motsätter sig psykiatrisk dygnetruntvård
Det finns grundad förutsättning att anta att vård inte kan ges med hans eller hennes samtycke

13 Avgränsningar De som inte kan avge en viljeyttring pga avskärming
Grundad anledning att anta att de en kort tid efter påbörjande av vård kommer att avbryta densamma Vid upprepade tillfällen varit intagen för tvångsvård pga att denne inte kan sköta sin behandling på ett tillfredsställande sätt. Om frivillig vård prövats flera gånger vid aktuell tid och patienten snabbt skrivit ut sig eller avböjt allt meningsfullt vårdinnehåll, ex mani

14 Öppen tvångsvård enl LPT o LRV
Ny vårdform utanför sjukhuset Förutsätter att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig vård Tvångsåtgärder får inte förekomma, vare sig från landstingets eller kommunens sida Förutsätter samordning och samplanering mellan berörda sjukvårdande och sociala insatser. Nödvändiga beslut ska vara fattade kring vem som ansvarar för vad innan ansökan (påskriven gemensam plan). Om LRV så måste samhällsskyddet tillgodoses också

15 Procedur Rättssäkerheten kräver vissa formalia
Legitimerad läkare ska personligen se patienten Annan läkare, specialist i psykiatri, ska pröva vårdintyget. Tidsgränser, överklagningar, rapporteringar mm


Ladda ner ppt "Tvångslagar inom psykiatrin"

Liknande presentationer


Google-annonser