Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att genomföra ett forskningsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att genomföra ett forskningsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Att genomföra ett forskningsprojekt
Handledning för C uppsats – Wieland Wermke

2 Att producera kunskap: Ett forskningsprojekt/C uppsats
En undran/ett problem Vilka frågor kan man ställa för att för svar? Hur kan man svara på dessa frågor? Vilka data behövs? Hur får man dessa data? Hur analyserar man data för att svara på frågorna? Hur presenterar och diskuterar man resultaten så att även andra kan förstå svaret på undran? bildkälla: forskning.se

3 Syfte: uppsatsens mål, löfte och röda tråd
Ett fenomen, som ni vill undersöka i arbetet (I en inledning beskriver ni, varför fenomenet är intressant. Ni leder läsaren till syftet!) Syftet är uppsatsens löfte, man ska fråga sig, om arbetet har uppfyllt det! Syftet är uppsatsens röda tråd, alla delar ska kunna relateras till syftet! I ett mening, vad vill ni undersöka?

4 Forskningsfrågor Utifrån syftet utvecklar man forskningsfrågor, som hjälper att nå syftet. Vilka frågor ska man ställa till vilket material för att nå syftet och producera kunskapen man eftertraktar? Vilka frågor är möjliga att ställa? Forskningsfrågor gör syftet (empiriskt) undersökningsbart.

5 Forskningsfrågor, Exempel
Syfte: Jag vill undersöka motivationen som nyanställda medarbetare visar i sin kompetensutveckling. Forskningsfrågor: Hur aktiva är nyanställda i sin kompetensutveckling (jämfört med sina kollegor) ? Vilka olika former tar nyanställdas aktiviteter i kompetensutvecklingen?

6 Forskningsfrågor, Exempel
Syfte: Jag vill undersöka mellanchefers perspektiv på bedömning av sina medarbetare. Forskningsfrågor: Hur resonerar mellanchefer om bedömning? Vilka möjligheter och begräsningar ser de för användningen av formativ och summativ bedömning i personalutvecklingen?

7 Perspektivet (ta ett beslut)?
Hur kan fenomenet tolkas? didaktiskt (lärande, kunskapsproduktion) psykologiskt (individuell, utveckling) sociologiskt (strukturer, relationer) politiskt (styrning) Förklara fenomenen betyg och bedömning! Hur kan man se på de, med vilka aktörers ögon, på vilka arenor kan man se de?

8 Perspektivet? Aktörs perspektiv Kunder Chefer Medarbetare Samhälle

9 Perspektivet? Arenor Avdelning Företag Politik

10 Frågor Har ni redan en undran? Vad är ert syfte? Vad är era frågor?
Vad är ert perspektiv?

11 Tidigare forskning Vilka frågor har redan besvarats av andra?
Hur har andra forskare förklarat fenomenet jag är intresserad av? Var hittar man deras resultat? Avhandlingar, vetenskapliga artiklar… Vad kan hjälpa er för ert eget projekt? Med vilka nya tankar kan ni bidra? Lässtrategier!

12 Diskutera Vad är pålitlig kunskap?
Behöver man genomföra ett forskningsprojekt om man redan känner resultatet? Är det något nytt att använda en beprövad design med nya data? Inspiration vs. plagiat?

13 Teori: att förstå och förklara världen
Är en allmän princip, för att förklara olika relationer mellan olika fenomen (objekt) eller händelser. Förenar insikter/kunskaper, som har samlats om vissa fenomen eller ett helt kunskapsområde på ett systematiskt sätt, för att kunna förklara enstaka fenomen man möter. Är en modell från verkligheten (om hur saker och ting hänger ihop)

14 Teori som ”kameralins”
Fenomenet i realiteten Fenomenet i uppsatsen Teorin som kameralins Förklaringen är alltid bara en ”modell” samt en del från verkligheten!

15 Exempel: Tunnelbanesystemet
Förenklat beskrivning av verkligheten Vad är viktig, vad är inte viktig?

16 Exempel på teorier som kan förklara ”verkligheten”
Focaults teori om hur makt skapas och återskapas inom ramen för olika diskurser Sociokulturell teori om lärande (Vigotsky) Teorier om motivation eller aggression, Institutionella, organisatoriska teorier, dvs. hur företag som institutioner eller organisationer fungerar

17 Fråga Har ni redan en idé?
Vilken teori kunde passa för era forskningsfrågor?

18 Forskningsdesign/metod
Att bygga en forskningsdesign för att få resultat för att besvara era forskningsfrågor för att nå ert syfte Om ni inte kan svara på era frågor direkt, måste ni konstruera frågor, som kan ”mäta” det ni vill veta (Operationalisering)

19 Metod: Operationalisering
Vilket material ska ni samla in för att svara på forskningsfrågorna/för att nå ert syfte? Intervjuer, enkäter, texter, observationer Vilka frågor ska ni ställa till ”ert material” för att få svar på forskningsfrågorna? Intervjufrågor, enkätfrågor, analysfrågor till texten, observationskategorier Gör en teoretisk fråga /en undra undersökbar (forskningsfrågor  intervjuinterfrågor) Ge andra exempel…

20 Metod: Operationalisering
OPERATIONALISERING är en plan på vilket sätt man kan “mäta” ett egenskap, som inte direkt kan mätas Er operationalisering måste vara logisk och baserad på tidigare forskning och teori. Förklara varför ni operationaliserar på ett sådant och inte på ett annat sätt!!

21 Exempel Forskningsfråga: Sjunger: bedöms skala 1-5 Manifest
Vilket är sambandet mellan intelligens och musikalitet? Sjunger: bedöms skala 1-5 Manifest variabel A1 variabel A2 Variabel A Variabel B Manifest variabel B1 IQ- test Spelar ett instrument: bedöms skala 1-5 Musikalitet Intelligens

22 Latent variabler Hur skall man lyckas fånga “kvaliteten” eller “essensen” i ett fenomen? Hur kan egenskapen förvandlas till siffror”? Vilka frågor kan man ställa (till en försöksperson)? Vilka svarsalternativ skall respondenten få att välja mellan? Beroende Oberoende Ex. Framgång på jobbet Intelligens Ju mera IQ desto bättre lön

23 Uppgift Operationalisera ångest och motivation!
Vilka frågor kan man ställa för mäta det?

24 Uppgift Har ni redan en idé?
Operationalisera era forskningsfrågor till intervjufrågor eller observationsfrågor

25 Metod (val): Kvantitativ ansats
När man vill ha information som kan kvantifieras (anges i siffror) När man vill ha information om en större population När man är intresserad av det genomsnittliga/mest frekventa i en grupp Man kan i många kvant. observationer söka det som sticker ut (det intressanta fallet), vilket man sedan analyserar på ett djupare kval. sätt

26 Metod (val): Kvalitativ ansats
Metod som beskriver ett fenomen i termer av kvalitet. Kvalitet syftar på egenskap. Kvalitativa metoder syftar på att beskriva fenomenets natur, eller fenomenets egenskaper.

27 Metod: Studiens kvalitet, reliabilitet (tillförlitlighet)
Frånvaro av slumpmässiga fel: hög reliabilitet Om vi mäter samma sak på olika sätt vid olika tidpunkter, blir det samma resultat då? Utesluta yttre omständigheter! Man kan lita på att ens forskningsdesign undersöka det vad man vill undersöka!

28 Metod: Studiens kvalitet validitet (giltighet)
Frånvaro av systematiska fel: hög validitet Är det vi har uppmätt och dragit slutsatser om också det som vi var ute efter att undersöka Stämmer det vad vi mäter överens med det vi ville mäta? Stämmer det med verkligheten? Kan ni generalisera er resultat?

29 Uppgift Förklara!

30 Metod: Forskningsetik
Alla moment i forskningsprocessen som kommer direkt eller indirekt att röra andra människor kan leda till en forskningsetisk problemställning! Hur kan datainsamlingen påverka mina informanter? Håll er till VR’s rekommendationer Källa: lovestats.worldpress

31 Resultat Skaffa ”ordentliga” data! I analysen ser ni vilken kvalitet era data har och om de kan hjälpa er att svara på fenomenet som ni är intresserad av. ”Shit in, shit out” Var noggrann med transkriberingen/kodningen

32 Resultat Presentera resultaten på ett genomsynligt och trovärdig sätt!
Motsvarar er resultatspresentation verkligen detta som ni kunde se i verksamheten? Använda intervjucitat eller delar ur observationsprotokollen för att stödja era resultat! Låt era data tala Försök att forma spännande berättelse

33 Exempel (berättelse)

34 Exempel (citat) […] att försöka att få lärarna att samarbeta, få lärarna på fältet och oss lärarutbildare emellan, att hitta varandra bättre […] sedan när man så att säga är färdig med examen så försvinner studenterna och det samarbetet finns inte längre (F1) jag ser ju att utmaningen är lärarblivandet och hur, hur dana lärare vill vi fostra, vad är det de här lärarstuderande skall kunna när de kommer ut av flexibilitet och förmåga att använda olika tekniker för vi kan ju omöjligen lära dem allt här (F1)

35 Exempel Försök att visualisera era resultat: tabeller, figurer, listor!

36 Resultat Var noga med ordningen! Presentera helst resultaten i samma ordning som ni har ställt i forskningsfrågorna! Ni får gärna numrera resultatpresentationen. Lyft fram de resultaten som är viktigast! Ta läsarens perspektiv! Relatera era resultat till varandra!

37 Analys (kan vara tillsammans med resultatsdelen)
Beskriv noggrant hur ni har analyserat. Följ metoden ni har valt exakt, det ökar validiteten av era resultat! Diskutera med andra om era resultat är meningsfulla och logiska och om de verkligen återfinns i texten! Analysera utifrån er teori! Jämför med tidigare forskning!

38 Uppgift Vad är skillnaden mellan tidigare forskning och teori i ett forskningsarbete?

39 Sammanfattning Knyt ihop, ”wrap it“ !
Relatera era resultat till ert syfte och era forskningsfrågor! Här svarar ni på era frågor. Här beskriver ni fenomenet från ert perspektiv. Här blir det synligt om ni har nått syftet

40 Diskussion: Hur ser relationen ut till tidigare forskning och teori, vad är era bidrag? Hur skulle era resultat kunna se ut, om ni t.ex. hade undersökt en annan grupp? källa: blog.lib.umn.edu, collegehumor.com, legrandbordel.keuf.net

41 Diskussion: implikationer
Vilka slutsatser för praktiken kan man dra från er forskning? Förändring av ngn. verksamhet? källa: blog.lib.umn.edu, collegehumor.com, legrandbordel.keuf.net

42 Diskussion: implikationer
Vilka perspektiv för annan forskning har ni upptäckt? Vilka frågor kunde ni inte svara på, men som ändå är intressanta? Var finns det potential för vidare forskning? källa: tinypineapple.com

43 Avslutande rekommendationer för er uppsats
Titeln ska spegla exakt ert syfte och den ska vara spännande Var alltid transparent!!! Beskriv era steg och era strategier! Tänk att läsaren alltid måste förstå varför ni gjorde som ni gjorde. Fråga dig alltid, om ni kan försvara det ni har gjort och i så fall hur!

44 Avslutande rekommendationer
Relatera även era resultat till er metodansats! Fråga alltid, om ni verkligen har vald den bästa vägen!!! Skilj tydligt mellan det som är era idéer och det som kommer från litteraturen! Ta inte teorier för givna! Teorier är inte ideologier! Det är en skillnad mellan det vad läsaren behöver veta för att förstå och vad ni behövde veta för kunna skriva arbetet

45 Referenser Här listar ni litteraturen ni har använt er av i ert arbete
Följ en vetenskaplig standard (fotnoter eller parantes) Lista bara upp de referenser ni verkligen har använt dig av (citerat) i själva arbetet

46 Språklig kvalitet En stor del av uppsatsen utgörs av sin språklig kvalitet Uppsatsen ska vara språkligt korrekt! Uppsatsen ska vara skriven på ett akademiskt sätt Inget talspråk!

47 Språklig kvalitet Använd lathundarna och resurserna från studentportalen! Låt uppsatsen läsa/rätta från en kunnig vän!! Använd språkverkstad! verkstaden/

48 Till slut Ett C-uppsats gör mycket arbete, och är en jobbig tid!
Det måste man acceptera! Man kan inte fly/inte skynda ! 10 eller 20 veckor heltidsstudier (när två personer skriver) (minst 400 eller 800 timmar ren arbetstid)!


Ladda ner ppt "Att genomföra ett forskningsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser