Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOP Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S21DEC11 Psykiatri PPH - Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOP Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S21DEC11 Psykiatri PPH - Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp."— Presentationens avskrift:

1 SKOP Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S21DEC11 Psykiatri PPH - Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.

2 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2 Datainsamlingsperiod November-december 2011. Datainsamlingsmetod Webb-enkät. Antal svar Hela Örebro läns landsting7188 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp.29 Medarbetarundersökning Örebro läns landsting 2011

3 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 3 SKOP tar fram två övergripande mått som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. Nöjd Medarbetar-Index (NMI) NMI är en sammanvägning av svaren på fyra frågor: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Hur väl motsvarar Ditt nuvarande arbete Dina förväntningar? Om Du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? Om Du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Lojalitet Lojalitet mäts med två delfrågor, men de vägs inte samman till ett gemensamt index. Övergripande mått

4 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 4 Nöjd Medarbetar-index? Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg. Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Skala mellan 0=mycket dåligt och 100=mycket bra. Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet. Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt arbete motsvarar ett sådant arbete? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära. Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande arbete bättre eller sämre? Skala mellan 0=mycket sämre och 100=mycket bättre. Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

5 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 5 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet. Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte. Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Lojalitet Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

6 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 6 Medarbetarna fick instämma i eller ta avstånd från 46 påståenden på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att påståendet stämmer mycket dåligt och 5 att det stämmer mycket bra. Påståendena har använts för att skapa sammanfattande index: Arbetstillfredsställelse Anda Mål Ledarskap Påverkansmöjligheter Kvalitet på arbetet Tillgång till utrustning Utvecklingsmöjligheter Ansvarstagande Värdegrund Orka att klara arbetet Några påståenden faller utanför index. Sammanfattande index

7 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 7 Arbetstillfredsställelse Anda Mål Ledarskap Påverkansmöjligheter Kvalitet på arbetet Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Sammanfattande index I Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

8 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 8 Tillgång till utrustning Utvecklingsmöjlighet Ansvarstagande Värderingar Ork att klara av arbetsuppgifterna Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Sammanfattande index II Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

9 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 9 Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön. På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt. Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Frågor utanför index Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

10 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 10 De sammanfattande index beskriver de fenomen som mäts med de olika delfrågorna. För att arbeta med förbättringsåtgärder är det därför väsentligt att se vilka delfrågor som ingår i ett enskilt index och hur de skiljer sig åt. Samtliga påståenden balanserar på en neutral mittpunkt. De är formulerade i positiv riktning så att det eftersträvansvärda alltid är att få stora andelar som anser att påståendena stämmer mycket eller ganska bra. Övriga frågor Utöver de 46 påståendena fick medarbetarna även ta ställning till två påståenden om fysiska obehag av arbetet och sömnsvårigheter. Dessa påståenden besvaras på en skala med fyra skalsteg. Delfrågor i index

11 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 11 Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet. Mitt arbete är en viktig del av mitt liv. Jag är stolt över det arbete jag utför. Jag har ett meningsfullt arbete. Mitt arbete är intressant. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Arbetstillfredsställelse Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

12 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 12 På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna. Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. På min arbetsplats är det en bra stämning mellan arbetskamraterna. Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra. Vi har en rak kommunikation på min arbetsplats. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Anda I Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

13 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 13 Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats. Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats. Vi stöttar och hjälper varandra på min arbetsplats när det behövs. Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Anda II Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

14 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 14 På min arbetsplats arbetar vi med tydliga mål för vårt arbete. På min arbetsplats är vi bra på att följa upp hur vi når målen för vårt arbete. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Mål Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

15 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 15 Jag har förtroende för min närmaste chef. Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef i mitt arbete när det behövs. Min närmaste chef frågar mig hur det går med jobbet och ger återkoppling på hur jag klarar mina arbetsuppgifter. Min närmaste chef är bra på att leda och motivera oss medarbetare. Min närmaste chef tycker det är viktigt att medarbetarna skall må bra. Jag tycker att samarbetet fungerar bra med min närmaste chef. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Ledarskap Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

16 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 16 Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter. Jag kan själv bestämma på vilket sätt mina arbetsuppgifter skall utföras. Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Påverkansmöjligheter Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

17 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 17 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter. Jag tycker att jag gör ett bra jobb. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Kvalitet på arbetet Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

18 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 18 På min arbetsplats finns den utrustning och de resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete. Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Tillgång till utrustning Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

19 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 19 Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet. Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och lära mig nya arbetsuppgifter. Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete. På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Utvecklingsmöjligheter Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

20 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 20 Jag tar själv ansvar för att verksamheten på min arbetsplats utvecklas och förbättras. Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Ansvarstagande Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

21 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 21 På min arbetsplats har kvinnor och män samma möjligheter. På min arbetsplats bemöts alla med respekt. På min arbetsplats tolereras inte kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Värdegrund Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

22 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 22 Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter. Mina arbetsuppgifter är inte alltför psykiskt krävande. När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för mitt privatliv. Min allmänna hälsa är mycket god. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Ork att klara av arbetet I Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

23 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 23 Hur ofta har du smärta, värk, domningar eller andra fysiska obehag som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete? Hur ofta har du sömnsvårigheter som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete? % 1 mycket ofta 2 ganska ofta 3 inte särskilt ofta 4 aldrig Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Ork att klara av arbetet II Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011

24 SKOP Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 24 Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön. På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Frågor som inte ingår i index Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011 Alla anställda 2011 Psykiatri PPH 2011 Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp. 2011


Ladda ner ppt "SKOP Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S21DEC11 Psykiatri PPH - Läkare, tillsvidareanställd, spec.komp."

Liknande presentationer


Google-annonser