Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatuppsats i Statistik F3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats i Statistik F3"— Presentationens avskrift:

1 Kandidatuppsats i Statistik F3
Linda Wänström

2 Uppsatsen Utförlig, väldisponerad och professionellt skriven
Akademiskt språk Svenska / engelska Målgrupp: kurskamrater i statistik

3 Språk Språket är verktyget ni använder för att få fram det ni vill säga Använd inte för långa meningar så man glömmer bort början när man kommer till slutet Använd inte för många bisatser Var noggrann och tydlig i språket Fotnoter? Försök att använda ett ganska formellt språk – inte för mycket vardagsspråk Bättre ord för ”kolla”? ”våran”? ”medans”? ”nåt”? ”sen”? ”dom”? Använd fullständiga meningar Exempel: Att undersöka residualer. Det är viktigt. Residualerna undersöktes. Detta för att se om normalfördelningsantagandet var uppfyllt. Undvik särskrivningar Sammansatta ord särskrivs på engelska, men inte på svenska Residual analys? Multilevel modell? Fel meddelande?

4 Aktivt/passivt språk? Ska uppsatsen skrivas i ”jag”-form / ”vi”-form eller i passiv form? Det råder delade meningar inom vetenskapen huruvida vetenskapliga artiklar/rapporter ska skrivas i aktiv eller passiv form Exempel Vi undersökte residualerna / Residualerna undersöktes Vi anser att författarens slutsats inte är korrekt, eftersom… / Författarens slutsats är inte korrekt, eftersom…

5 Presens? Imperfekt? Annat? Kombination?
Försök att vara konsekvent så långt det går med tempus Exempelvis går det att skriva mycket av uppsatsen i presens, men när man refererar till tidigare studier blir det konstigt om man använder presens

6 Språkhjälp Språkverkstaden på LiU
En hemsida som ger bra tips om språkanvändning i vetenskapliga rapporter (från Högskolan i Skövde)

7 Förslag på struktur (Word-mall kommer läggas upp på hemsidan nästa vecka)
Titelsida Sammanfattning Ev. förord Innehållsförteckning Introduktion (bakgrund) Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Referenslista Bilagor Bibliotekssida (laddas ned från hemsida)

8 Struktur Kapitel numreras med siffror 1, 2, 3, osv.
Avsnitt i kapitel numreras med 1.1, 1.2, osv. Avsnitten kan delas in ytterligare i 1.1.1, 1.1.2, osv. Varje kapitel börjar förslagsvis med en liten inledning som beskriver vad som tas upp i kapitlet I detta kapitel redovisas resultaten…

9 ”Multilevelanalys av sambandet mellan intelligens och syskonstorlek”
Titelsida Titeln Ska sammanfatta det uppsatsen handlar om Bör vara ganska kort Ska fånga intresse Ska vara saklig Exempel: ”Multilevelanalys av sambandet mellan intelligens och syskonstorlek” Se hur formatet på titelsidan ska vara på programmets hemsida

10 Sammanfattning Ska vara kort (<1 sida)
Ska innehålla bakgrund, syfte, metod och slutsatser Ska kunna läsas separat från resten av uppsatsen Om språket är svenska ska också en engelsk sammanfattning (abstract) ges Inga citat, referenser, ekvationer, figurer, tabeller Skriv sammanfattningen sist, när resten av uppsatsen är klar!

11 Introduktion Introduktionen ska sätta in läsaren i ämnet
Innehåller förslagsvis följande underrubriker: Bakgrund Introduktion till ämnet Relatera till tidigare studier Definiera begrepp och beteckningar Motivering till problem/frågeställningar Syfte Formulera frågeställningar Avgränsningar Etiska och samhälleliga aspekter Vad har ni vidtagit för åtgärder så att enskilda personer inte kan identifieras? Varför är er studie viktig? Finns det någon samhällsnytta? Kan även innehålla ett kort avsnitt där uppdragsgivaren presenteras

12 Exempel på vad som kan förekomma i uppsatsens bakgrund
Att vara intelligent, eller smart, har många fördelar i dagens samhälle. Exempelvis… Intelligens kan definieras, och mätas, på olika sätt. Ett test… Denna uppsats kommer använda… Flera tidigare studier har upptäckt negativa samband mellan barns intelligens och deras syskonstorlek (Jæger, 2008; 2009; Kanazawa, 2012; Zajonc et al., 1991). Exempelvis tittade Jaeger (2008) på… Han fann bl.a. att… Detta motsäger delvis vad Zajonc et al. (1991) fann eftersom… Skillnaderna i resultat kan bero på… Då tidigare studier inte undersökt… är det viktigt att… Denna uppsats kommer titta närmare på sambandet mellan intelligens och syskonstorlek genom att med hjälp av multilevelanalys…

13 Exempel på vad som kan förekomma i uppsatsens syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan barns intelligens och deras syskonstorlek. Specifikt kommer vi undersöka följande frågeställningar Hur ser sambandet mellan syskonstorlek och intelligens ut när man inte tar hänsyn till några andra faktorer? Hur ser sambandet mellan syskonstorlek och intelligens ut när man tar hänsyn till faktorer som föräldrars intelligens, föräldrars inkomst och utbildning, barnets kön…? ….

14 Data En beskrivning av var data kommer ifrån
En beskrivning av datamaterialet En beskrivning av eventuella transformationer och bearbetningar av data Eventuella imputeringar En beskrivning av variabler Kan innehålla tabeller och/eller diagram (figurer)

15 Exempel på vad som kan ingå i avsnittet Data
All data som ligger till grund för analyserna i denna uppsats kommer från National Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79). NLSY79 är ett amerikanskt longitudinellt datamaterial… Responsvariabeln i denna uppsats är intelligens och den mäts genom… Syskonstorlek mäts genom antalet biologiska syskon vid mättillfället. För att undersöka om syskonordning har någon effekt på intelligens skapades en variabel genom att…

16 Metod Motivering till val av metoder
Beskrivning av de metoder som används i uppsatsen med referenser till vetenskapliga publikationer (böcker, artiklar) Nivån ska vara så att kurskamraterna kan läsa och förstå Möjliga underrubriker för de olika metoderna samt olika mått inom metoderna

17 Exempel på vad som kan ingå i metoden
Först undersöks det enkla sambandet mellan intelligens och syskonstorlek genom att ignorera alla andra faktorer som skulle kunna påverka sambandet. Intelligensen hos barn som har samma mamma förväntas vara positivt korrelerad. Om denna korrelation ignoreras – genom att använda vanliga regressionsmodeller – kommer standardfelen för regressionsskattningarna underskattas (Goldstein, 1999). Genom att skatta en multilevelmodell, där interceptet är slumpmässigt, skattas denna korrelation… (1)

18 Matematisk text Förekommer både löpande i texten och som formelområden
Formelområden ska numreras Varje använd beteckning ska definieras Olika böcker, artiklar etc. använder ofta olika beteckningar för samma formler – bestäm er för ett system av beteckningar och håll er till det genom hela uppsatsen

19 Resultat I resultatdelen sammanfattas resultaten från alla analyser
Använd gärna tabeller och figurer Alla tabeller / figurer som visas i resultatet måste ni referera till i resultatet Enkla resultat behöver inte redovisas i tabell / figur utan kan skrivas in direkt i texten I studien ingick 78% män… Enkla tolkningar av resultaten kan göras i resultatdelen, men mer djupgående tolkningar av resultaten sparas till diskussionsdelen Resultatdelen kan inledas med beskrivande statistik Alternativt kan beskrivande statistik redovisas i Data-kapitlet Resultatdelen kan ibland delas in efter frågeställningar

20 Tabeller Tabeller integreras oftast i texten (om de inte är för stora)
Tabeller ska vara tydliga med en tydlig titel som talar om vad som ingår i tabellen Tabeller görs i det system man använder (exempelvis Word) och kopieras inte in från andra textsystem Om uppsatsspråket är svenska ska alla ord i tabellen vara på svenska Tabelltiteln ska vara ovanför tabellen och numreras Tabell 1, Tabell 2 etc. alternativt Tabell 4.1, Tabell 4.2 etc. (där 4 står för ”kapitel” 4)

21 Figurer Integreras oftast i texten
Kontrollera så alla rubriker på axlar, förklaringar etc. är bra Kontrollera så figuren inte är missvisande (behöver origo finnas med?) Gör figurerna i svartvitt eller i färger som gör sig bra i svartvitt tryck Förklaringar och texter i figuren ska gå att läsa Lämplig storlek Figurtiteln ska vara under figuren och numreras på samma sätt som tabellerna

22 Exempel på vad som kan ingå i Resultatdelen

23 Diskussion Diskussionen ska vara utförlig och visa på förmåga till kritiskt tänkande Vad innebär resultaten? Koppla tillbaka till tidigare studier Var resultaten som förväntat? Kritisk granskning av resultaten Går det att lita på resultaten? Utvärdering av metodens lämplighet Finns det en naturlig fortsättning? Nya frågor?

24 Exempel på vad som kan ingå i Diskussionen
Denna studie har undersökt sambandet mellan barns intelligens och syskonstorlek genom att… Multilevelmodeller är att föredra framför vanliga regressionsmodeller i detta fall eftersom… Resultaten visade att… vilket stämmer överrens med Jægers (2008; 2009) resultat där han fann att... Resultaten liknar även de Kanazawa (2012) fann eftersom... Däremot stämmer resultaten inte överrens med Zajonc et al. (1991) eftersom… Deras studie kontrollerade inte för… vilket gjordes i denna uppsats. Däremot var det inte möjligt att kontrollera för faktorer som… i denna uppsats eftersom… Hade dessa faktorer inkluderats hade resultaten kunnat bli annorlunda. Denna studie fann inga signifikanta skillnader mellan … vilket delvis skulle kunna förklaras av den låga stickprovsstorleken i dessa grupper… I modelleringen i denna uppsats antogs att feltermerna var normalfördelade, vilket inte behöver vara fallet. Om detta antagande inte är uppfyllt kan resultaten vara missvisande och… Eftersom alla analyser gjordes på ett slumpmässigt stickprov av amerikanska mödrar kan resultaten endast generaliseras till… Det skulle vara intressant med en liknande studie på ett slumpmässigt urval av svenska mödrar… Denna studie undersökte barn av samma ålder, men vid olika tidpunkter. Det skulle vara intressant att se om resultaten blir desamma om barnens utvecklingskurvor studeras longitudinellt. Detta går att göra med det datamaterial som användes i denna uppsats, eftersom flera av barnen har blivit undersökta vid upprepade tillfällen…

25 Slutsatser Slutsatserna av studien sammanfattas
Frågeställningarna i Syftet besvaras

26 Exempel på vad som kan ingå i Slutsatser
Resultaten visar att det finns ett numeriskt samband mellan amerikanska barns intelligens och syskonstorlek… Syftet med denna uppsats var att besvara tre frågeställningar: Hur ser sambandet mellan syskonstorlek och intelligens ut när man inte tar hänsyn till några andra faktorer? Denna studie fann ett relativt starkt negativt samband mellan barns intelligens och syskonstorlek… Hur ser sambandet mellan syskonstorlek och intelligens ut när man tar hänsyn till faktorer som föräldrars intelligens, föräldrars inkomst och utbildning, barnets kön…? Denna studie kontrollerade för …. genom att… Det negativa sambandet som tidigare hittats minskade i storlek men var fortfarande signifikant. Vidare studier bör inkludera… i analyserna… ….

27 Referenslista Alla källor ni refererar till i uppsatsen ska finnas med i referenslistan Alla källor som finns med i referenslistan ska refereras till i uppsatsen Använd en konsekvent referensstil i uppsatsen och i referenslistan (APA, Harvard…) Försök att minimera användandet av internetkällor. Hittar ni en källa på internet – försök hitta om den är publicerad någonstans

28 Exempel Referenslista (APA-stil)

29 Bilagor Numreras A, B, etc.
Som bilaga kan man lägga detaljerade tabeller som är för stora för att få plats i den löpande texten Programkod etc.

30 Uppgift till nästa gång:
Läs igenom uppsatsen som kommer läggas ut på hemsidan Vi kommer bl.a. diskutera den på måndag


Ladda ner ppt "Kandidatuppsats i Statistik F3"

Liknande presentationer


Google-annonser