Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Önskemål om omplacering Ärendet föredras för Au/Au:s delegater Ärendet bereds inom förvaltningen Ärendet återförs till Au/ Au:s delegater Beslut Omplaceringsprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Önskemål om omplacering Ärendet föredras för Au/Au:s delegater Ärendet bereds inom förvaltningen Ärendet återförs till Au/ Au:s delegater Beslut Omplaceringsprocess."— Presentationens avskrift:

1 Önskemål om omplacering Ärendet föredras för Au/Au:s delegater Ärendet bereds inom förvaltningen Ärendet återförs till Au/ Au:s delegater Beslut Omplaceringsprocess Aktörer i processen rutin BESLUT DNR KN § 57 2010-04-14C-2010-103

2 Aktörer i processen Förvaltningens roll kontra församlingens roll Vid ett omplaceringsbehov betraktas Linköpings kyrkliga samfällighet som en arbetsgivare där man förmodligen måste söka lösningar över pastoratsgränserna. Under hela omplaceringsprocessen är det viktigt med ett nära samarbete mellan församling/kyrkoherde och förvaltningen för att hitta bra lösningar. Diskussioner med mottagande församling och förhandlingsarbete med fackliga företrädare sker på förvaltningsnivån, då samtliga anställningar är knutna till Linköpings kyrkliga samfällighet och bl a Lagen om anställningsskydd skall beaktas ur detta perspektiv. Det är viktigt att likforma och kvalitetssäkra processen. Facklig roll Stödja medlemmar och företräda deras intressen Företagshälsovårdens roll Vid behov kan vår företagshälsovård vid olika skeden i processen ge stöd till såväl chefer som medarbetare.

3 Önskemål om omplacering En församling kan av olika skäl begära prövning för omplacering av en anställd. Det är viktigt att en dialog har förts med den anställde, så att denne är medveten om vad som händer. I de fall önskemålet kommer från en anställd, ska en dialog först alltid ske med ansvarig chef. Tidsperspektivet Omplaceringen kan vara av mera akut karaktär, där temporära lösningar kan behöva hittas med relativt kort varsel. Men vid ett scenario som t ex rör en önskan om ändrad inriktning av någon verksamhet, kan ett mera mjukt förhållningssätt tillämpas, där tidsperspektivet medger att rätt möjlighet kan inväntas. En skrivelse som redogör för omplaceringsbehovet ställs till Au. Information De fackliga organisationerna bör informeras om att en förändring är att vänta. Facklig information sker på kyrkoförvaltningen en gång per månad. Ansvarig Kyrkoherden i den initiativtagande församlingen är ansvarig för att samtala med den anställde samt att lämna ett förslag till Au. Kyrkorådet ska hållas informerad om processen.

4 Ärendet föredras i Au eller för Au:s delegater Beslut om utredning ska göras Ärendet föredras och diskuteras i Au eller med Au:s delegater. Dessa beslutar om en omplaceringsutredning ska göras. Vid beslut om omplaceringsutredning, överlämnas ärendet med eventuella riktlinjer till kyrkoförvaltningen för inventering och beredning.

5 Beredning av kyrkoförvaltningen Samverkan Kyrkoförvaltningen samordnar omplaceringsbehov mellan församlingar/förvaltning. Kyrkoherdarna är kyrkoförvaltningens samtalspartner för prövning av olika möjliga alternativ. Kyrkoherden ansvarar för att ärendet vid lämpliga lägen i processen behandlas i kyrkorådet. Analys Om omplaceringen innebär en stor förändring, bör en konsekvensanalys göras både i överlämnande och mottagande församling.

6 Ärendet återförs till Au eller dess delegater Förslag till omplaceringsalternativ samt ev konsekvensanalys föredras i Au. Man bör överväga om berörda kyrkoherdar ska medverka i föredragningen. Au tar ställning. Ställningstagandet ska innehålla förslag till övergångsbestämmelser beträffande ekonomi och andra åtaganden.

7 Beslut Före beslut Den anställde och berörda kyrkoherdar informeras om Au:s ställningstagande. Innan beslut fattas skall förslaget förhandlas enligt MBL §11. Om beslutet avser präst eller diakon, skall domkapitlet göra en befogenhetsprövning. Beslut Au fattar beslut i ärendet. I de fall beslutet innebär en ökad kostnad för samfälligheten, överlämnas ärendet för beslut i Kyrkonämnden. Beslutet ska innehålla en tidplan med avseende på det ekonomiska åtagandet. Efter beslut En tidplan för det fortsatta arbetet tas fram tillsammans med berörda församlingar och ett introduktionsprogram planeras. Information Beslutet skall informeras till all berörd personal.


Ladda ner ppt "Önskemål om omplacering Ärendet föredras för Au/Au:s delegater Ärendet bereds inom förvaltningen Ärendet återförs till Au/ Au:s delegater Beslut Omplaceringsprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser