Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson."— Presentationens avskrift:

1 Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson

2 Skolans värdegrund i teori och praktik
Vad menar vi med ... Värdegrund? Livsåskådning? Förhållningssätt? Rutiner och regler? Fostran? ...hur hör de ihop och hur ska de förverkligas?

3 Livsåskådning fakta och tro om verkligheten
Teoretiska antaganden Grund-hållning Centralt värderings-system En människas livsåskådning byggs upp av tre sammanlänkade delar; fakta och tro om verkligheten hur vi rangordnar och värdesätter tillvaron hur jag sammantaget uppfattar världen och min roll i den.

4 Skolans värdegrund är inskriven i läroplanen och beslutad av Sveriges riksdag
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

5 Värdegrundens fem portalparagrafer:
Människolivets okränkbarhet Individens frihet och integritet Alla människors lika värde Jämställdhet mellan kvinnor och män Solidaritet med svaga och utsatta

6 Definitioner av värdegrundens begrepp...

7 Människolivets okränkbarhet
Människolivet är det yttre, kroppsliga livet och det ska värnas, skyddas och inte utsättas för fysiska faror. Människolivet är det inre, själsliga livet och det ska värderas, respekteras och inte utsättas för psykiskt våld. Kränkningar kan vara fysiska, psykiska eller strukturella.

8 Individens frihet och integritet
Varje individ är en hel person med allt vad det innebär att vara människa. Varje person har frihet, inte i vad man gör, men i att vara den man är. Integritet innebär varje människas rätt till ett eget inre och rätten att själv avgöra var gränsen till detta inre går.

9 Alla människors lika värde
Det vi har gemensamt, elever, personal och föräldrar, oavsett titlar, roller eller funktioner, är att vi är människor. Varje människa är värdefull. Att vi är olika, har olika bakgrund, kultur, traditioner och erfarenheter berikar helheten. Alla är inte lika men alla har lika värde.

10 Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämställdhet betyder rättvisa villkor, att ha tillgång till likvärdiga möjligheter. Jämställdhet är inte bara ett passivt accepterande eller ett synsätt, utan förutsätter också att vi aktivt och systematiskt jämnar ut förutsättningarna. Indelning efter kön bör undvikas.

11 Solidaritet med svaga och utsatta
Solidaritet betyder att ta gemensamt ansvar Ingen är alltigenom svag eller stark Utsatthet säger mer om miljö och omständigheter än om individen

12 VÄRDEGRUNDEN

13 Förhållningssätt handlar om hur vi är mot varandra till vardags och hur vi tillsammans skapar goda relationer Vi visar hänsyn, omsorg och tolerans genom att se, lyssna på och respektera varandra. Vi tar väl vara på våra egna och andras saker och är rädda om och vårdar skolmiljön omkring oss.

14 FÖRHÅLLNINGSSÄTT VÄRDEGRUNDEN

15 Rutiner och regler Rutiner och regler Policydokument Schema
Ordning och reda i samband med skolarbetet. Respektera överenskomna regler. Policydokument Hur skolan har tänkt igenom och strukturerat upp hur man ska hantera en mängd olika situationer så att alla vet hur man ska agera enligt rutiner i vardags- och krissituationer. Schema Skolans arbetsschema är grundläggande och styrande för allt arbete. Här läggs grunden och förutsättningarna och schemat kan lyfta och stärka en god pedagogisk och värdegrundsfokuserad vision och utveckling. Antimobbning Alla ska trivas och känna trygghet. Att arbeta mot mobbning är allas ansvar. All personal, elever och föräldrar måste hjälpas. Det sker främst i det förebyggande men också i på förhand utarbetade rutiner vid skarpt läge. Forts.

16 Rutiner och regler Likabehandlingsplan Jämställdhetsplan
Syftar till att skapa rutiner för arbetet med det trygga och goda arbetsklimatet. Att rutinmässigt vaka över riskområden och planerat göra insatser för att minimera dessa. Jämställdhetsplan Hur hanteras frågan om flickors och pojkars rätt till likvärdighet i förutsättningar, bemötande och bedömning. En plan för detta ska regelbundet uppdateras. Föräldrasamverkan Föräldrar har alltid huvudansvaret för sitt barn. Därför är samverkan mellan skolan och föräldrarna avgörande för en god utveckling. LGR 11 och kursplaner Är de styrdokument som enligt uppdraget ska detaljstyra skolans verksamhet. Elevkontrakt Ett dokument som preciserar förväntningarna mellan elev, hem och skola.

17 RUTINER FÖRHÅLLNINGSSÄTT VÄRDEGRUNDEN

18 Uppdraget att fostra krock Föräldrarna Skolan

19 Stabilt bygge.. RUTINER FÖRHÅLLNINGSSÄTT VÄRDEGRUNDEN FOSTRAN
LIVSÅSKÅDNING

20 Värdegrunden vårt överenskomna sätt att se på oss själva och varandra,
som dagligen omsätts i praktiken i stort och smått. Copyright Niklas Josefsson


Ladda ner ppt "Värdegrunden Copyright Niklas Josefsson."

Liknande presentationer


Google-annonser