Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RCC-SÖ Förutsättningar Regionen har till Socialdepartementet lämnat ett gemensamt yttrande med tydlig viljeyttring om att bilda ett RCC som täcker behoven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RCC-SÖ Förutsättningar Regionen har till Socialdepartementet lämnat ett gemensamt yttrande med tydlig viljeyttring om att bilda ett RCC som täcker behoven."— Presentationens avskrift:

1 RCC-SÖ Förutsättningar Regionen har till Socialdepartementet lämnat ett gemensamt yttrande med tydlig viljeyttring om att bilda ett RCC som täcker behoven av god cancervård inom de tre landstingen i SÖ-regionen. Regionens samtliga enheter/grupperingar/nätverk skall ges likvärdiga möjligheter att arbeta med behovsanalys och förbättringsförslag Frågorna får tydligt fokus på patientnytta (ex: behovsanpassad vård, förbättrade processer i samtliga led i vårdkedjan, ökat patientinflytande, patientorienterad forskning). Förbättringsåtgärder skall vara mätbara Arbetet först i ett senare skede tar sig an organisatoriska och ekonomiska överväganden Slutliga förslaget ges möjlighet att stödjas av de tre landstingen och lärosätena i regionen

2 RCC-SÖ Mål med projektet Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknandet och överlevnadstid

3 RCC-SÖ Syften Förstärkning av vårdkedjeperspektivet Förstärkning av den palliativa vården Förstärkning av den kliniska patientfokuserade forskningen, kompetensöverföring och kompetenssamverkan Folkhälsoperspektivet skall beaktas Kompetensförsörjning Vidareutveckling av nätverksorganisation mellan etablerade samarbetspartners

4 RCC-SÖ Avgränsningar Projektet skall sträva efter att utnyttja befintliga organisatoriska konstellationer och alltså i möjligaste mån undvika att bilda nya grupper, som kan uppfattas vara parallella till de redan existerande. Särskild regional projektgrupp under nov 2009 tillsatts för att arbeta fram förslag till ”Försöksverksamhet med sammanhållen cancervårdkedja”

5 Förbättringsområde: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Förväntad patientnytta Kunskap till befolkningen för att främja hälsa och förebygga sjukdom Behov av fortsatt arbete Strategier för förebyggande arbete på befolkningsnivå Framtagande av underlag för hälsopolitiska beslut

6 Förbättringsområde: Diagnostisk tillgänglighet (ex patologi och PET-CT) Förväntad patientnytta Kortare ledtider Säkrare diagnos och stadium ger förutsättningar för korrekta åtgärder Behov av fortsatt arbete Vidareutbildning och rekrytering av strategiska kompetenser Nivåstrukturering Gemensamma upphandlingar av vissa tjänster

7 Förbättringsområde: Cancerläkemedel Förväntad patientnytta Tillgång till de mest effektiva behandlingsprinciperna Valfrihet och delaktighet i terapival Behov av fortsatt arbete Gemensamma vårdprogram och tydliga indikationer för behandling Uppföljning av resultat och patientnytta Öka samarbetet kring klinisk prövning Skapa system för finansiering av nya läkemedel

8 Förbättringsområde: Cancer-koordinatorstöd Förväntad patientnytta Trygghet och tillgänglighet Kontroll över åtgärder och ledtider Symtom-monitorering/ lindring Behov att arbeta vidare med Utveckling och avgränsning av stödfunktioner med patientfokus

9 Förbättringsområde: Palliativa insatser och vård i livets slutskede Förväntad patientnytta Maximal symtomlindring Valfrihet om vårdplats (hemma / slutenvård Trygghet för patient och närstående Behov av fortsatt arbete Tydlig organisering av primärvård/palliativ öppen- resp slutenvård Kompetensutveckling / stöd Kvalitetsuppföljning och vårdprogram

10 Förbättringsområde: Nivåstrukturering Förväntad patientnytta Ur patientens perspektiv en tydlig arbetsfördelning inom regionen (riket) Utgångspunkt är närhet till vård kopplat till God vård- aspekterna Behov av fortsatt arbete En tydligare processbeskrivning och arbetsfördelning inom cancervården

11 Förbättringsområde: Kompetensförsörjning av personal Förväntad patientnytta Kort- och långsiktig God vård Behov av fortsatt arbete Regional kompetens – försörjningsplan Regionalt samarbete och gemensamt utnyttjande av specialistkompetens

12 Förbättringsområde: Gemensam vårddokumentation och IT-stöd Förväntad patientnytta God vård Behov av fortsatt arbete Fortsatt utveckling av system som kan kommunicera med varandra

13 Förbättringsområde: Kvalitetsregister och vårdprogram Förväntad patientnytta God och likvärdig vård oavsett var i regionen man bor Möjlighet till öppna jämförelser Behov av fortsatt arbete Kvalitetsregister som även innefattar patientupplevd kvalitet Vårdprogram och kvalitetsregister som täcker hela vårdkedjan Ge förutsättningar för att skapa god täckningsgrad och resultatmedvetenhet

14 Förbättringsområde: Lärosätenas uppdrag inom cancerområdet Förväntad patientnytta Forskning och utbildning med utgångspunkt och bäring mot patientbehov Patientbehovsanpassad kompetensutveckling Behov av fortsatt arbete Närmare samarbete mellan landstingen i samverkan med lärosätena Utnyttja och utveckla det samarbetsavtal som finns i regionen Utveckla regionala forskningsförutsättningar och skapa forskningsvänliga miljöer för cancer Samordna utbildningsplanering mellan lärosätena

15 Förbättringsområde: Samarbete med andra RCC/regioner Förväntad patientnytta Känna trygghet att alltid erbjudas ”bästa vård” Möjlighet till valfrihet Behov av fortsatt arbete Vidareutveckla nationella vårdprogram och kvalitetsregister Tydligare nationell nivåstrukturering Virtuellt samarbete i forskning och vård

16 RCC-SÖ Tidsplan Febr 2009: Betänkandet SOU 2009:11 Maj 2009: Yttrande från RSN Okt 2009: Uppdrag från RSN till RSL Dec 2009: Uppdragsbeskrivning från RSL Febr 2010: Delrapport till RSL 2010-04-13: Centrumrådet kirurgi och onkologi 2010-04-14: Lägesrapport till RSL 2010-04-30: Svar på SoS´ frågor (dispens till 6/5?) 2010-05-03: Dialogmöte RCC-SÖ, Jönköping 2010-05-05: Rapport till RSN 2010-05-21: Dialogmöte RCC-SÖ, Kalmar


Ladda ner ppt "RCC-SÖ Förutsättningar Regionen har till Socialdepartementet lämnat ett gemensamt yttrande med tydlig viljeyttring om att bilda ett RCC som täcker behoven."

Liknande presentationer


Google-annonser