Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barometerindikatorn och BNP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barometerindikatorn och BNP"— Presentationens avskrift:

1 Barometerindikatorn och BNP
Index medelvärde=100, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade kvartalsvärden

2 Index 2005=100, säsongsrensade månadsvärden
Industriproduktionsindex och tjänsteproduktions-index exkl. fastighetsverksamhet Index 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

3 Internationella konjunkturindikatorer
Standardiserade avvikelser från medelvärdet, månadsvärden

4 Anställningsplaner i näringslivet och arbetslöshet
Nettotal respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

5 Varsel Tusental

6 Resursutnyttjandet inom företagen
Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut

7 Lönsamhetsomdöme och efterfrågeläge i näringslivet
Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Vinstandel i näringslivet och kapitalavkastning i industrin
Procent

9 Procent av potentiell BNP
BNP-gap Procent av potentiell BNP

10 BNP och inhemsk total efterfrågan
Index = 100 kvartal 0, se teckenförklaring nedan

11 Real arbetskostnad och produktivitet
Index 1997=100

12 Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet
Årlig procentuell förändring

13 Bytesbalans och real växelkurs
Procent av BNP respektive index (1992=100)

14 Procentuell förändring
Timlön i näringslivet Procentuell förändring

15 Nominell reporänta Procent

16 Procent av arbetskraften
Arbetslöshet Procent av arbetskraften

17 Produktivitet i näringslivet
Förädlingsvärde per timme, index 2000=100

18 Förändring i procentenheter sedan 2007
Arbetslöshet Förändring i procentenheter sedan 2007

19 Total löneökning 1998–2011 Procent (sedan 1997)

20 Inflation, nominell och real löneutveckling under avtalsperioderna
Procent per år i genomsnitt

21 Procent av arbetskraften
Arbetslöshet Procent av arbetskraften

22 Matchningseffektivitet
Standardiserad så att medelvärde=0 och standardavvikelse=1 under 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

23 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 2005–2012
Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

24 Lönegapets utveckling, arbetare i privat sektor
Procent

25 Lönegapets utveckling, tjänstemän i privat sektor
Procent

26 Oförklarat lönegap för olika percentiler i lönefördelningen, tjänstemän i privat sektor
Procent

27 Oförklarat lönegap för olika percentiler i lönefördelningen, anställda i offentlig sektor
Procent


Ladda ner ppt "Barometerindikatorn och BNP"

Liknande presentationer


Google-annonser