Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

2 Går mål, effekter och värden att mäta…
Vision, mål och uppdrag Framgår det av landstingsplanen vilka mål, effekter och värden som ska nås för era medborgare, patienter och brukare Landstingsplan/motsvarande Går mål, effekter och värden att mäta… …eller beskriver landstingsplanen enbart aktiviteter som ska utföras i verksamheterna? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

3 Dags för filmen Uppdrag Film: Nätverkets film del 2, Uppdrag
Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

4 Ett sätt att beskriva helheten
Befolkningens självupplevda hälsa Befolkningsutveckling demografi Befolkningens hälsa, sjukdomars utbredning och förekomst, folkhälsa Medicinsk utveckling läkemedel, teknik Fastställda prioriteringar Nationella kunskapsunderlag Konsumtions- mönster Befolkningens synpunkter Uppföljning Hur vården motsvarar uppdragen (upplevd hälsa, patienttillfredsställelse, medicinska resultat, långsiktigt – folkhälsa Bilden ser enkel ut, men visar komplexiteten – och det finns fler ”blå bollar” i luften som behöver tas om hand. Varje ”blå boll” i bilden kräver fördjupad kunskap och analys. Komplexiteten kan leda till att man som förtroendevald lätt hamnar in i detaljfrågor, som är mer ”begripliga” än att samla sig kring helheten, ur ett befolkningsperspektiv och ta ansvar för helheten. Behov/förutsättningar * Mål, prioriteringar, ramar Tillgänglig och i rimlig tid Säker Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Kvalitativt likvärdig jämlik Effektiv Patientfokuserad Uppdrag * Fakta som är analyserat, hänger ihop och är ”paketerat” med god pedagogik! Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

5 Dags för film! Roller, ansvar och beslutsprocesser
Film 3: Roller, ansvar och beslutsprocesser, Anna-Lena och Christian Roller, ansvar och beslutsprocesser Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

6 Realistiska uppdrag – tydliga roller
Är rollerna och uppdragen mellan de olika politiska nivåerna tydliga? Är gränssnittet mellan landstings-uppdraget och partipolitiken tydlig? Är rollerna mellan förtroendevalda, tjänstemän och verksamhetsansvariga tydliga? Vad och hur- frågor? Vad ska förtroendevalda besluta om? Vad ska tjänstemännen besluta om? Vad ska verksamhetsansvariga besluta om? Ett evigt dilemma för demokratin: å ena sidan behövs starka och duktiga tjänstemän som stöd för politikerna i deras beslutsfattande, å andra sidan får inte tjänstemännen bli alltför inflytelserika eftersom de inte är folkvalda. Arbetsfördelningen och rollerna behöver diskuteras kontinuerligt – ett sätt att skapa tillit. Den kompetens som de förtroendevalda ska tillföra handlar om att vara befolkningens företrädare, oavsett vad man har för bakgrund och tidigare yrkeserfarenhet. Ta gärna upp egna erfarenheter där förtroendevalda agerat som verksamhetsföreträdare och där tjänstemän och profession agerat som förtroendevalda. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

7 Styrning mot olika mål Styrningsform Mål Ekonomistyrning
Produktionsstyrning Kunskapsstyrning Behovsstyrning God ekonomisk vinst God produktion God hälso- och sjukvård God hälsa Olika fokus i styrning syftar till olika resultat. Olika fokus innebär olika perspektiv, om man har en produktionsstyrning, t ex lean, så är det effektiviteten i produktionsapparaten som är i fokus. Kunskapsstyrning – handlar om kvalitetet, kliniska resultat för t ex patienter. Behovsstyrning – att ta ansvar för helheten, hela befolkningen – att fördela resurser och sätta mål så att de med störst behov ”går först”. Hur skapar vi incitament för en mer behovsbaserad, hälsofrämjande styrning med målet – en bättre hälsa? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

8 Går det att kombinera olika styrningsformer?
Hälsoförhållanden i befolkningen Behov Prioritering Förebyggande Behandling Rehabilitering Omvårdnad Målformulering Uppföljning - hälsovinster Behovsstyrning Ekonomi- styrning Evidens Kunskapsbaserade ställningstaganden Implementering Styrning och förbättring Uppföljning Kunskapsstyrning Ekonomi- styrning Men flera olika fokus används i styrningen, beroende på var i ”systemet” man befinner sig. Ibland är det ökat fokus på kunskapsstyrning, ibland på ekonomi, men det viktigaste är hela tiden återkomma till behovsperspektivet. ”Meningen med föreningen”. Val av åtgärder Prioritering av Utförande Produktions- styrning Planering Ekonomi- styrning Ekonomi- styrning Ekonomi- styrning Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

9 Att välja betyder också att välja bort
Hur ser det ut idag? Vad vill ni förändra? Varför? Vad får det för konsekvenser för medborgarna, patienterna, närstående? Hur skapar ni opinion kring behovet av förändring? Vilket underlag behöver ni för att föra en dialog om kommande konsekvenser? I vilken form och med vilket ordval? Hur hanterar ni oro? Vilka målgrupper är de viktigaste (medborgare, patienter, närstående, personal)? Prioriteringar brukar kallas horisontella och vertikala. Horisontell kan innebära att man för över pengar till en verksamhet från en annan för att t ex möta stora behov. Vertikala prioriteringar brukar man kalla de val som t ex vårdpersonalen gör, det kan handla om att välja en behandlingsmetod före någon annan eller en patient före någon annan. Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt tänka på de svagaste patienterna, till exempel de som inte kan tala för sig och som inte känner till sina rättigheter. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Om till exempel två olika behandlingar ger samma effekt så bör den som kostar mindre väljas. Enligt riksdagens beslut är de tre principerna rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

10 Dags för ett radioinslag
Så här brukar det inte låta hos er, eller? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

11 Dags för ett radioinslag
Så här brukar det inte låta hos er, eller? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa


Ladda ner ppt "Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser