Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avlopp & Vatten i Bergs by

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avlopp & Vatten i Bergs by"— Presentationens avskrift:

1 Avlopp & Vatten i Bergs by
Årsmöte

2 Dagordning del 1 09.00-09.15 09.15-10.15 1) Val av mötesordförande
2) Val av protokollförare 3) Fastställande av röstlängd 4) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5) Fastställande av dagordning 6) Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 7) Styrelsens årsredovisning för det gångna året 8) Revisorernas berättelse 9) Fastställande av resultat- och balansräkning 10) Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust 11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

3 Dagordning del 2 12) Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar väljs till olika uppdrag inom föreningen 13) Verksamhetens budget för 2007 14) Fastställande av årsavgiften 15) Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 16) Val av styrelseledamöter (och eventuella suppleanter) 17) Val av revisor och suppleanter 18) Val av valberedning 19) Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast 1 månad innan stämman 20) Övriga ärenden 21) Mötets avslutande

4 Två protokolljusterare tillika rösträknare Fastställande av dagordning
Mötets Ordförande Björn Källström Protokollförare Gustav Malmer Röstlängd Enligt Bilaga Två protokolljusterare tillika rösträknare Lars Wärnberg, Magnus Lundahl Fastställande av dagordning Dagordning fastställd Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning JA

5 Styrelsens årsredovisning för det gångna året

6 Fakta dagsläget Antal medlemmar: 67
Ytterligare fastigheter väntar på att få bli medlemmar Föreningen har under första verksamhetsåret haft kontakter med Värmdö Kommun Lantmäteriet Miljödomstolen Tekniska konsulter för projektering Påtänkta leverantörer av den tekniska utrustningen.

7 Lösning Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat tre möjligheter för att säkerställa en färskvattenförsörjning Brunnsborrningar Vattenuttag från Möjas sjöar Ej Snäve - miljöhänsyn Storsjön ok Avsaltningsanläggning ev. i kombination med de övriga två alternativen

8 Vattenfall Vattenfall kommer under 2007 att dra om elnätet på Möja med början i Augusti Vi kommer att ha möjlighet att samordna vår ledningsdragning med Vattenfall Detta innebär att Vi sparar kostnader Vi slipper mycket tillståndsarbete DET ÄR BRÅTTOM

9 Ny elledning Gammal elledning

10 Ny elledning Gammal elledning

11 Åtgärder Finansiera projektering och ledningsdragning under sommaren 2007 Fastställa de delar av den tekniska lösningen som behövs för att kunna specificera ledningsdragningen Vi kommer i nuläget inte att prioritera nedläggning av kabelrör för ev. internet

12 Kalkyl Investering per hushåll
Gamla kalkylen Nya kalkylen Experter i branschen anger ett riktvärde på som rimligt Löpande driftskostnader per hushåll och år Gamla kalkylen Nya kalkylen Kostnad per hushåll och år Gamla kalkylen Nya kalkylen

13 Total investering per hushåll

14 Utbetalning per år och hushåll

15 Total kostnad per år

16 Huvudsakliga förändringar
Vi har blivit betydligt fler hushåll än vi kalkylerade med initialt Projekteringskostnaderna har visat sig kosta närmare 1 miljon snarare än de som vi initialt kalkylerade med Nettoeffekten är oförändrad eller minskad kostnad per hushåll

17 Hur går vi vidare? Vi går nu in i en projekteringsfas där vi behöver anlita tekniska och juridiska konsulter för att driva arbetet framåt Vi kommer också att börja gräva ned vatten- och avloppsledningar i stomnätet i Berg Vi har begärt in offert på projekteringen Kostnad: moms Tidplan: ca 6 månader Grävningen inklusive rör beräknas kosta ca kronor under förutsättning att vi samarbetar med Vattenfall. Vi kommer att behöva gräva något djupare och bredare än vattenfalls behov De tekniska konsulterna bedömer att enbart tillståndsprövningen kommer att ta ca 5 år i form av handläggningstider hos myndigheter. Vi skall försöka göra det så snabbt som möjligt. 5 år är att betrakta som ett värsta fall.

18 Projekteringsoffert FÖRSLAG AVLOPP 116 560
Miljökonsekvensbeskrivning UTREDNING VATTEN HUVUDLEDNINGAR MÖTEN PROJEKTLEDNING Budget utlägg Budget underkonsulter SUMMA, TOTALT +MOMS Utöver detta tillkommer även vissa tillståndsprövningar och upphandling samt eventuell implementering

19 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade av Bergs Vattenverk ekonomisk förening valda revisorer för första verksamhetsåret, föreningens bildande 2005 till , får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2006 framgår av årsredovisningen. Efter verkställd revision finner vi att redovisningen överensstämmer med föreningens räkenskaper och att styrelsens förvaltning i övrigt ej ger anledning till erinran. Vi föreslår att årsredovisningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stockholm den 5 juni 2007 Olle Söderbaum Tore Launing Fastställd

20 RESULTATRAPPORT 05-09-01 - 06-12-31
SEK - Svenska kronor Summa intäkter ,00 3010 Årsavgifter ,00 Summa kostnader ,43 5970 Internetreklam ,00 6230 Datakommunikation ,00 6550 Konsultarvoden ,00 6570 Bankkostnader ,00 6580 Advokat- och rättegångskostnader ,00 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla ,43 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla ,00 Redovisat resultat ,43 Fastställd

21 BALANSRAPPORT 06-12-31 SEK - Svenska kronor
SUMMA TILLGÅNGAR ,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ,00 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR ,00 1920 Postgiro ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,43 Summa Eget kapital ,00 2083 Inbetalda insatser ,00 Summa Kortfristiga skulder ,57 2641 Debiterad ingående moms ,57 Periodens resultat ,43 Fastställd

22 Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
Föreningens medel omsättes i ny räkning. Ingen utdelning sker. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen JA Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar väljs till olika uppdrag inom föreningen Ingen ersättning utgår

23 Budget 2007 Likvida medel 249 206 Projekteringskostnader -825 900
Grävkostnader Övriga kostnader Summa Per hushåll Inbetalning Budgeterade medel

24 Fastställande av årsavgiften
Styrelsen föreslår att en avgift om kronor inbetalas av samtliga medlemmar år 2007 Sker med 6 inbetalningar á 3000 kronor med betalning 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ Den ordinarie medlemsavgiften om 100 kronor föreslås kvarstå utöver detta. Fastställes

25 Styrelse Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
10 Val av styrelseledamöter (och eventuella suppleanter)

26 Styrelse Björn Källström, ordförande Karl-Erik Lundahl, ledamot
Gustav Malmer, ledamot Nils-Gunnar Ohlson, ledamot Lennart Sundberg, ledamot Magnus Wärnberg, ledamot Anders Åberg, ledamot Jan-Ola Öding, ledamot Henri Tengwall, ledamot Claes Alm, ledamot Fastställes

27 Revisor, suppleanter och valberedning
Val av revisor och suppleanter Olle Söderbaum, Tore Launing Val av valberedning Frågan hänskjutes till extrainkallad stämma i november/december 2007

28 Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast 1 månad innan stämman Samfällighetsförening kommer att bildas snarast Fastställes

29 Övriga ärenden Extra stämma föreslås i början av november/december på närmaste land med broförbindelse till Stockholm. En vardagskväll. Justerat Gustav Malmer Lars Wärnberg Magnus Lundahl Fastställes

30 TACK !


Ladda ner ppt "Avlopp & Vatten i Bergs by"

Liknande presentationer


Google-annonser