Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion."— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion

2 Välkomna till Ekonomisk styrning
& Marknadsföring HT 2007 TEIE

3 Dagens föreläsning Kursformalia Ekonomisk styrning & marknadsföring
Kursens mål och syfte Kursinnehåll Personal Planering av kursen Examination Redov & budget Räkenskapsanalys Kalkylering Marknadsföring Logistik Organisation TEIE

4 Kursens syfte och mål … öka förståelsen för ekonomisk styrning
…öka förståelsen för synsätt, tekniker och metoder inom marknadsföring … definiera, strukturera och lösa ett företagsekonomiskt problem TEIE

5 …öka förståelsen för … de interna sambanden i ett företag t.ex:
Redovisning och budgetering Räkenskapsanalys Kalkylering Marknadsföring Logistik Organisation TEIE

6 Personal Kursansvarig: Sofi Rehme Examinator: Sofi Rehme
Föreläsare: Sofi Rehme Handledare: Sofi Rehme Kurssekreterare:Anita Brandt TEIE

7 Planering av kursen 6 x Lekioner/Föreläsningar 2 x Handledning
Tis v.45 2 x Handledning 1 x Projektarbete 2 x Hemtentamen (varav en frivillig) Fre v.49 TEIE

8 6 x Lektioner/Föreläsningar
V.45 Introduktion Sofi Rehme V.45 Marknadsföring Sofi Rehme V.45 Marknadsföring Sofi Rehme V.46 Tjänstemarknadsföring Sofi Rehme V.46 Ekonomisk styrning Sofi Rehme TEIE

9 Hemtentamen Torsdag v. 46 hemtentamen delas ut vid föreläsningen.
Tisdag o onsdag v. 48 Lämna er lösning till Sofi vid handledningstillfället. Måndag v. 49 Frivillig hemtentamen delas ut och lämnas in senast måndag v.50

10 Projektarbete Mån/tis vecka 47 - Handledningstillfälle 1
Tis/ons vecka 48 - Handledartillfälle 2. Mejla utkast till rapport till handledaren senast en dag innan (senast klockan12). Tis vecka 49 Ladda upp färdig rapport i filarkiv senast kl.14:00 Tor/fre vecka 49 Redovisning och opposition. TEIE

11 Projektet - syfte Projektarbetet syftar till att pröva kursinnehållet på ett praktikfall. Dessutom tränas man i att strukturera ett eget projektarbete, skriva en rapport samt presentera denna muntligt. Utöver detta ingår det att opponera på en annan rapport. Det är viktigt att syftet och uppgiftsformulering för rapporten klargörs tydligt innan den empiriska datainsamlingen äger rum. TEIE

12 Projektet Grupper om 5 studenter
Formulera syfte, metod, teori plus samla in material till första handledningstillfället Skriv utkast till rapporten Utkast till rapporten till handledare innan andra handledartillfället Färdig rapport i filarkiv Slutredovisning och opposition slutet av v.49 TEIE

13 Rapportstruktur Sammanfattning (executive summary)
Innehållsförteckning Inledning: Bakgrund Problematisering Syfte Metod Teori Empiri Analys Slutsats och diskussion Referenser TEIE

14 Kursmaterial Kurslitteratur:
Aniander, Magnus mfl, Industriell ekonomi, Studentlitteratur, 1998. Öberg Christina, Sammanfattning av nyckeltalsanalys, 2006 Finns på kurshemsidan TEIE

15 Examination Godkänt på Hemtentamen 1 (U/G)
Godkänt projektarbete (U,/G) Godkänt på frivillig Hemtentamen (U, G, VG) Slutbetyg U, G, VG TEIE

16 Varför ska man förstå ekonomisk styrning?
TEIE

17 Hur kan man utforma styrsystem..
….som ger lönsamma företag?

18 Hur kan man leda sin personal?
Så att de löser rätt problem och strävar mot rätt mål

19 Men först lite samband - DuPont-schema
TEIE

20 Intressentmodellen Långivare Aktieägare Kunder Företaget Konkurrenter
Stat & Kommun Leverantörer Anställda TEIE

21 Share-holder value Aktie- ägare Styrelse TEIE

22 Hur företaget organiseras…
TEIE

23 Företagets infrastruktur
Värdekedjan Företagets infrastruktur Personalledning Stödjande aktiviteter Teknisk utveckling Resursanskaffning Logistik för inflöde Tillverk- ning (förädling) Logistik för utflöde Marknads- föring och försäljning Primära aktiviteter Marginal Service (Porter, 1980) TEIE

24 Vanliga och viktiga begrepp
TEIE

25 Förstå den bakomliggande orsaken
TEIE

26 Redovisning Informationsfunktion (externredovisning)
Kontrollfunktion (internredovisning) Juridisk funktion (Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen) TEIE

27 Redovisningsdokument Resultaträkningen
Intäkter -Kostnader Resultat - Avskrivningar Resultat efter Avskrivningar +/- Finansiella poster Resultat efter Finansnetto +/- Extraordinära poster Resultat efter Extraordinära poster Bokslutsdispositoner Skatt Årets redovisade resultat TEIE

28 Balansräkning Anläggningstillgångar Eget kapital
TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital (maskiner, byggnader, mark….) Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Avsättningar (kassa, kundfordringar, varulager...) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder De båda sidorna balanserar alltid varandra dvs T = S + E

29 En ekonomisk handlingsplan för period (i framtiden).
Budgetering En ekonomisk handlingsplan för period (i framtiden).

30 Räkenskapsanalys Räntabilitet Soliditet Likviditet

31 Kalkylering Bidragskalkyl Självkostnadskalkyl ABC-kalkyl
Investeringskalkyl Nuvärde Annuitet Payoff

32 Marknadsföring Omvärldsanalys STP-process
Pris, produkt, plats, påverkan Tjänstemarknadsföring

33 Flödet av varor och information till, från och genom företaget.
Logistik Flödet av varor och information till, från och genom företaget.

34 Organisation Funktionsorganisation Kundorganisation Matrisorganisation

35 Kom ihåg! Skriv upp er i grupper

36

37 TEIE


Ladda ner ppt "Kursintroduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser