Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre
Att få leva livet till man dör och inte behöva bli hjälplös i onödan Skara 13 mars 2014 Maj Rom

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg
Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

3 Bättre liv för sjuka äldre
Ny design Nya arbetssätt Förändrat ledarskap Stöd till förbättringar Senior medverkan

4

5

6

7 Vårdkontakter i Västra Götaland 1 juli 2009 – 30 juni 2010

8

9 810191 riskbedömningar i Senior alert t om 140228

10 91096 munhälsobedömningar enligt ROAG i Senior alert t om 140228
38 % 13 %

11 Vanligaste åtgärderna vid ohälsa i munnen t om 140228

12 Signifikant minskning av andel viktminskningar >5% med 10 % senaste två åren
Andelen viktminskningar >5% av uppföljningar på riskbedömningar med risk för undernäring har minskat på ett signifikant sätt fr.o.m. januari 2013. Andel viktminskningar >5% av uppföljningar på riskbedömningar med risk för undernäring

13 Andel trycksår vid uppföljning i Senior alert
Kommun: 8% Landsting: 10%

14 Andel trycksår med kategori 3 har minskat i Senior alert
Fördelning för kategorier av trycksår

15 God vård vid demenssjukdom
Tidig upptäckt, utredning och diagnos ger möjlighet till bra behandling Modern omvårdnad minskar behovet av psykofarmaka och tvångsåtgärder

16 Antal anslutna vårdcentraler per månad från 82 okt 2011 till 863 feb 2014!

17 Antal registreringar i primärvården per diagnosdatum och uppföljningsdatum 2007-2013
Data uttaget

18 SveDem Utredningstiden förkortas
Andelen som fått basal demensutredning i primärvården har ökat från 48% till 58% mellan 2012 och 2013 Användningen av klocktest ökade på ett år från 64% till 85% Vet ej – svar minskar

19 Jag… www.palliativ.se ...är smärtlindrad
...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd

20

21 färre personer

22 2 422 färre personer

23 Multi7 Försöksverksamhet i Västerbotten
En modell för strukturerad arbetsprocess för sammanhållen vård och omsorg som innefattar två delprocesser ”Trygg och Säker Hemma” och ”Trygg och Säker Utskrivning”. Av dem som identifierats har 100 % blivit riskbedömda enligt Senior alert. Alla har en fast vårdkontakt och en samordnad individuell plan De som har många eller olämpliga läkemedel har fått en genomgång av sina läkemedel Vid sex vårdavdelningar i länet har patienter över 65 år följts upp via telefonkontakt inom 72 timmar efter utskrivning. Av 225 uppringda patienter har endast en av dessa oplanerat återinskrivits inom 30 dagar.

24 HOPP – hembaserad specialiserad sjukvård
Försöksverksamhet i Skellefteå Hjärtsvikt och KOL, nu utvidgat till multisjuklighet Personer med stora, komplexa behov Alternativ till sjukhusvård Multidisciplinärt team (sjuksköterskor, cardiolog, palliativ läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast) Helhetsvård Personcentrerat Proaktivt och tydligt – vad göra vid försämring Vårdsamordnare v.b.

25 Resultat HOPP 72 patienter, randomiserat under 6 månader
Färre sjukhusinskrivningar (15/38) 202 färre vårddygn Färre ambulanstransporter (11/47) Bättre funktion och livskvalitet Ökad tilltro till egen förmåga Lägre kostnad

26 Trygg hemgång i Karlshamn
Samordna insatser och skapa kontinuitet för äldre som skrivits ut från sjukhus 90 har fått erbjudande och 80 tackade ja (4 månader) Teamet möter upp efter utskrivning och stannar kvar tills behoven är tillgodosedda. Alla insatser samordnas (läkemedel, träning, hjälpmedel, kost, omvårdnad och service) Uppföljning efter 10 dagar och 2 månader Snabbare återhämtning Nöjda anhöriga Samtliga upplever ökad hälsa vid uppföljning efter 2 månader Återinskrivningar på sjukhus minskade med 17% (från 178 till 147)

27 Paradigmskiftet – nya arbetssätt
Förebyggande, proaktivt Evidensbaserat Systematiskt, standardiserat och strukturerat Koll på resultaten Analys som får konsekvenser Ständiga förbättringar i vardagen Exempel: Senior alert, Demensutredning, BPSD-bedömning, Smärtskattning, Beslutsstöd

28 Äldre personer – individer med olika behov
Seniorer som uppsöker sjukvård vid behov Seniorer med en eller två stabila kroniska sjukdomar som sköts via den vanliga vården Sköra äldre i stabilt skede Sköra äldre i instabilt skede Multiprofessionellt team i hemsjukvård Hemsjukvård efter SIP Standardiserad kontroll Standardiserad vård av kronisk sjukdom Egenvård och akutvård

29 You can´t turn back the clock But you can wind it up again


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser