Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad vill vi uppnå? Hållbar stadsutveckling Insynsrådet 22 maj 2014 Anette Persson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad vill vi uppnå? Hållbar stadsutveckling Insynsrådet 22 maj 2014 Anette Persson"— Presentationens avskrift:

1 Vad vill vi uppnå? Hållbar stadsutveckling Insynsrådet 22 maj 2014 Anette Persson anette.persson@energimyndigheten.se

2

3

4 Vilka verktyg har EM för att driva på utvecklingen mot hållbara och smarta städer? Forskningsprojekt Demonstrationsprojekt Innovationssatsningar och teknikupphandling Villkorslån/riskkapital Informations- och utbildningsprojekt Projekt inom ramen för energieffektiviseringsstödet Arbete i nätverk Bilaterala samarbeten och internationella marknader Globala nätverk och EU

5

6 Norra djurgårdsstaden: Området ska långsiktigt utvecklas till att bli en klimatpositiv stadsdel. Utvecklingen av det den nya stadsdelen har startat och kommer att pågå minst fram till 2025. Området är då tänkt att omfatta 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

7

8

9

10 Ett resurseffektivt Hökarängen Sammanfattning ”Samhällsperspektiv” Skapa ett inspirerande och repeterbara exempel på hur resurseffektivisering kan bedrivas inom en stadsdel genom att involvera och aktivera de människor/ hyresgäster som bor och/eller verkar där. Utveckla metodik - som kan spridas nationellt ”Lokalt perspektiv” Öka Hökarängens attraktivitet hos befintliga och potentiella bostads- och lokalhyresgäster, samtidigt som det miljömässiga hållbarhetsperspektivet förstärks Utveckla en metodik om kan tillämpas för Stockholmshems övriga bestånd som kan spridas till andra fastighetsägare i landet.

11

12 Regeringsuppdraget Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket ska upprätta och förvalta en plattform för Frågor om hållbar stadsutveckling. Boverket har samordningsansvaret. Syfte: ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.

13 15 hinder för hållbar stadsutveckling 1. Hållbarhetsvisioner har inte integrerats inom olika politikområden 2. Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft ges inte tillräcklig tyngd 3. Ohållbara livsstilar och beteenden bidrar till höga koldioxidutsläpp 4. Ökad social och rumslig uppdelning i städerna 5. Otillräcklig dialog med medborgare om stadens utveckling 6. Stuprörstänkande försvårar helhetslösningar 7. Bristande samordning inom och mellan olika nivåer 8. Ensidigt och kortsiktigt projektfokus hindrar långsiktighet 9. Bristande kapacitet och kompetens att utöva ledarskap för komplexa, tvärsektoriella processer 10. Bristande incitament för långsiktigt hållbara beslut 11. Inlåsning i svårföränderliga och kostsamma strukturer 12. Otillräckliga satsningar i samhällsviktig infrastruktur kopplat till städernas utveckling och behov 13. Otillräckliga satsningar på kunskapsutveckling och pilotprojekt 14. Brist på fungerande affärsmodeller 15. Konserverande regler för offentlig upphandling Källa: Delegationen för hållbara städers slutrapport

14 15 hinder möjligheter för hållbar stadsutveckling 1. Hållbarhetsvisioner har integrerats inom olika politikområden 2. Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft ges tillräcklig tyngd 3. Hållbara livsstilar och beteenden bidrar till minskade koldioxidutsläpp 4. Minskad social och rumslig uppdelning i städerna 5. Tillräcklig dialog med medborgare om stadens utveckling 6. Samarbete över gränser underlättar helhetslösningar 7. God samordning inom och mellan olika nivåer 8. Helhetstänk även efter projektslut främjar långsiktighet 9. Tillräcklig kapacitet och kompetens att utöva ledarskap för komplexa, tvärsektoriella processer 10. Incitament för långsiktigt hållbara beslut 11. Strukturer i ständig utveckling 12. Ändamålsenliga satsningar i samhällsviktig infrastruktur kopplat till städernas utveckling och behov 13. Ändamålsenliga satsningar på kunskapsutveckling och pilotprojekt 14. Tillgång till fungerande affärsmodeller 15. Ändamålsenliga regler för offentlig upphandling Framtida källa: Plattformen för hållbar stadsutveckling


Ladda ner ppt "Vad vill vi uppnå? Hållbar stadsutveckling Insynsrådet 22 maj 2014 Anette Persson"

Liknande presentationer


Google-annonser