Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat."— Presentationens avskrift:

1

2 Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat

3 Innehåll

4 Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs 2 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Årskurs 5 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Årskurs 8 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Gymnasium år 2 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Markörs projektgrupp Innehåll

5 Om undersökningen

6 2010 påbörjade Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen arbetet med att ta fram underlag för en gemensam undersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Genom att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. En gemensam undersökning möjliggör även för jämförelser mellan den egna kommunen och övriga kommuner inom GR som därmed kan lära av varandra. Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen gavs skolorna/kommunerna även möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från flera årskurser och/eller föräldrar. Undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation genomförde den första undersökningen 2011 och har även genomfört årets undersökning (2012). Om undersökningen – bakgrund och syfte

7 2011 års undersökning kan ses som en pilot, då det tidigare inte genomförts någon liknande undersökning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2012 för hela undersökningen på 58 procent. Antal elever som omfattades av undersökningen var drygt 60 000 (Göteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i undersökningen). Inför årets undersökning har vissa justeringar i genomförandet gjorts utifrån lärdomar från den första undersökningen. De största förändringarna har inneburit att det i år har varit färre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men även att det har lagts mer tid till att förankra undersökningen internt. Resultaten för undersökningen redovisas årskursvis på följande nivåer: Totalnivå för GR (alla deltagande kommuner) Kommunnivå Stadsdel/område (i de fall kommunerna önskar) Skolnivå Om undersökningen – bakgrund och syfte

8 Metod Alla deltagande kommuner har haft en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar). Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. Omfattning Den gemensamma målgruppen är grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 inom Göteborgsregionen (ej Härryda). Övriga målgrupper såsom elever i andra årskurser, vuxenutbildning och särskola samt föräldrar är tillval och varierar mellan kommunerna. Om undersökningen – metod och omfattning

9 Undersökningens enkäter togs fram gemensamt inom projektet. Följande enkäter togs fram: Enkät åk 2 grundskola (har språkligt omarbetats till ett enklare språk inför årets undersökning) Enkät åk 5 och 8 grundskola Enkät år 2 gymnasium Det togs även fram gemensamma enkäter för föräldrar inom grundskola och förskola. Om undersökningen – genomförande

10 De deltagande kommunerna utsåg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute på de enheter/skolor som ingår i undersökningen till Markör. Kommunrepresentanten ansvarade även för att rapportera in antalet individer som ingår i urvalet till Markör. Utifrån underlaget skapades sedan inloggningsuppgifter på klassnivå. Därefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera ut inloggningsuppgifterna till klasserna, något som i regel skedde via mentorer/pedagoger. För att svara på enkäten uppmanades elever och föräldrar att via Markörs hemsida www.markor.se/skola gå in på en länk till undersökningen. www.markor.se/skola Den totala fältperioden kom att omfatta vecka 8-13. Då fältperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markörs statistiker. I de fall svaren från en årskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren. Om undersökningen – genomförande

11 Om undersökningen – svarsfrekvens per kommun Svarsfrekvenserna är högre inom årskurserna 2 (81 procent) och 5 (82 procent). Lägst svarsfrekvens har gymnasiet med 61 procent. Svarsfrekvenserna baseras på det elevantal som respektive kommun rapporterat.

12 Om undersökningen – liten ordlista Index: Visar andelen som svarat instämmande av alla som tagit ställning i frågan (vet ej svar exkluderas). NKI: Nöjdkundindex, beräknas på tre standardiserade frågor. Frågorna besvaras på en tiogradig skala. Frågorna är ett tillval. Fördelningsdiagram: Redovisar hur svaren fördelat sig över samtliga svarsalternativ (vet ej svar inkluderas). Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat på undersökningen.

13 Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar kan därmed få stort genomslag. Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70%) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30%) har svarat. I samtliga diagram anges svarsfrekvensen (anges i procent). Antalet svarande på frågorna om fritidshem är färre på övriga frågor då alla elever inte har fritidshem. Om antalet svarande är färre än fem redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram. Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för ”Stämmer inte alls”, och fyra står för ”Stämmer helt och hållet”. Om undersökningen – läsanvisning

14 Resultat Grundskola årskurs 2

15 Resultat - Index

16 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

17 NKI per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

18 Delområdesindex GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

19 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

20 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

21 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

22 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

23 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

24 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

25 Åk 2 och 5 är de årskurser där flest elever valt att svara på undersökningen, 81 respektive 82 procent. Resultaten visar att frågeområdet Skolmiljö/Miljö även i år erhåller lägst andel instämmande. Frågeområdet Delaktighet och inflytande har ökat från 88 procent till 92 procent. Högst värden erhåller frågeområdena Trivsel och trygghet, Kunskap och lärande samt Bemötande. Kommentarer GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent

26 Resultat Grundskola årskurs 5

27 Resultat - Index

28 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

29 NKI per skola GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

30 Delområdesindex GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

31 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

32 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

33 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

34 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

35 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

36 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

37 Åk 2 och 5 är de årskurser där flest elever valt att svara på undersökningen, 81 respektive 82 procent. Resultaten utifrån andelen som svarar instämmande visar ingen förändring över tid. Frågeområdet Skolmiljö erhåller även i år lägst andel instämmande. Högst värden erhåller frågeområdena Trivsel och trygghet, Kunskap och lärande samt Bemötande. Kommentarer GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent

38 Resultat Grundskola årskurs 8

39 Resultat - Index

40 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

41 NKI per skola GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

42 Delområdesindex GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

43 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

44 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

45 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

46 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

47 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent

48 Kommentarer GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Närmare tre av fyra elever i årskurs 8 har valt att svara på undersökningen. Resultaten utifrån andelen som svarar instämmande visar liten förändring över tid. Andelen som svarar instämmande på frågeområdet Delaktighet och inflytande, Kunskap och lärande samt Bemötande har minskat med 3-4 procent Frågeområdena Delaktighet och inflytande samt Skolmiljö erhåller även i år lägst andel instämmande. Högst värden erhåller frågeområdet Trivsel och trygghet.

49 Resultat Gymnasium årskurs 2

50 Resultat - Index

51 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

52 NKI per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

53 Delområdesindex GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

54 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

55 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

56 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

57 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

58 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent

59 Kommentarer GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Sex av tio gymnasieelever i årskurs 2 har valt att svara på undersökningen. En av utmaningarna för att uppnå en hög svarsfrekvens är de långa praktikperioder som finns inom flera av utbildningarna. Resultaten utifrån andelen som svarar instämmande visar ingen märkbar förändring över tid. Frågeområdena Delaktighet och inflytande samt Skolmiljö erhåller även i år lägst andel instämmande. Högst värden erhåller frågeområdet Trivsel och trygghet.

60 Sofia Palmér Projektledare sofia.palmer@markor.se Roger Söderkvist Projektledare roger.soderkvist@markor.se Robert Brundin Statistiker robert.brundin@markor.se Hanna Engvall Projektstöd hanna.engvall@markor.se Markörs projektgrupp Box 396 701 47 Örebro Telefon vx: 019-16 16 16 Hemsida: www.markor.sewww.markor.se

61


Ladda ner ppt "Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser