Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vidgade vyer och nya uppdrag Roland Esaiasson Svenska Daisykonsortiets konferens 13-14 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vidgade vyer och nya uppdrag Roland Esaiasson Svenska Daisykonsortiets konferens 13-14 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 Vidgade vyer och nya uppdrag Roland Esaiasson Svenska Daisykonsortiets konferens 13-14 november 2014

2 SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

3 Ett nationellt ansvar att: I samverkan med bibliotek tillgodose det behov som personer med funktionshinder har, för att kunna ta del av litterära verk.” Förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade och personer med funktionsnedsättning…” Förse högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i form av läshandikapp med sådana exemplar av studielitteratur som de behöver för att kunna ta del av litteraturen.” Främja teckenspråkig litteratur MTM:s uppdrag SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

4 Nytt uppdrag för KUR och MTM ”Myndigheten för tillgängliga medier ska samråda med Statens kulturråd i denna myndighets uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. Utgångspunkt för uppdraget är propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3).” SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

5 Användarna Utgångspunkten är individens behov av alla tillgängliga medier, på det sätt som passar dem Tryckta böcker och tidningar efter behov Erbjuda allt fler kostnadsfria e-medier Kulturutskottet 2014-03-25

6 MTM idag: Kulturutskottet 2014-03-25 1000 000 talboksanvändare varav drygt 60 000 egna nerladdare 5 000 studenter vid lärosätena får sin studielitteratur anpassad 5 000 Taltidningsprenumeranter Biblioteket Legimus.se och appen Legimus innehåller: 110 000 digitala talböcker 16 000 punktskriftsböcker 150 teckenspråkiga titlar 280 lättlästa titlar 100 dagstidningar som taltidningar Taktila bilderböcker för barn Tjänster och publikationer för personer med synnedsättning och dövblinda

7 Från och med 1 januari 2015: Överta statens ansvar för lättläst när stiftelsen Centrum för lättläst läggs ner Nytt uppdrag för MTM SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

8

9 MTM som kunskapscenter ”Myndigheten för tillgängliga medier bör bli ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Syftet med det nationella kunskapscentret bör vara att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund.” Prop. 2013/14:134, sid. 10 SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

10 Centrum för lättläst Fem huvudsakliga delar: LL-förlaget Förlag som producerar lättlästa böcker. 8 SIDOR: Lättläst nyhetstidning, ges ut en gång i veckan. Nyhetswebb med interaktivitet. LL-tjänsten Konsulttjänster för att omvandla text till lättläst och/eller lära sig skriva lättläst. Läsombud Cirka 6000 ombud som läser högt för individer som inte själva kan tillgodogöra sig skriftlig information. Marknad och kommunikation Arbetar med att informera om lässvårigheter, målgrupper och lättläst. Erbjuder produkter, tjänster och material som tillgodoser de olika målgruppernas behov. SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

11 Vad händer med… LL-förlaget ”Varumärket intakt” Bibehållen kvaliteten Utgivning utifrån målgruppernas behov och önskemål. Utgivning som inte prioriteras av marknaden Tryckta böcker kompletteras med utgivning i andra format Fördelar: Ökad mångfald av utbudet Ökad samverkan med aktörer på marknaden Ökad samordning gentemot bibliotek och andra målgrupper Ökad tillgänglighet och möjlighet att nå fler genom kompletterande medieformer SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

12 Vad händer med… 8 SIDOR Även fortsättningsvis ”en produkt som brukarna känner igen”. Kvaliteten och oberoendet bibehålls. Regeringen anser att tidningen 8 Sidor tillfälligt ska ges ut av MTM. Regeringen avser att noga följa 8 Sidors situation och att utreda tidningens hemvist ytterligare (ur Budgetprop. 2015). SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

13 Vad händer med… LL-tjänsten LL-tjänsten en del av kunskapscentret MTM för att sprida kunskap om: Hur man förmedlar och skriver lättläst information Hur man förmedlar information till personer med syn- och hörselnedsättning Fördelar: Samverkan med externa aktörer som bidrar till ökad bredd och mångfald Samordnade informations- och utbildningsinsatser Arbetet bedrivs i samverkan med: Brukarråd: Kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare Vetenskapligt råd: sammanställa och sprida relevant forskning SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

14 Vad händer med… Läsombuden Läsombuden: en förlängd arm av MTM:s hela uppdrag. Utbildning och information också om andra medier än det tryckta Bidrar till ökad kunskap om fler sätt att tillgodogöra sig information Fördelar: Läsombuden får… Ökade möjligheter att hjälpa individer att tillgodogöra sig information En större verktygslåda SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

15 Vad händer med … Marknad och kommunikation Hela MTM:s uppdrag, inklusive Lättläst En samordnad verksamhet för marknads- och kommunikationsaktiviteter –Samtliga berörda målgrupper (bibliotek, skolor, enskilda m.fl.) –Hela området tillgängliga medier Fördelar : Tydlighet för målgrupperna och förmedlarna; ”en väg in” Samordning för marknads- och kommunikationsinsatser Ökad bredd och mångfald i verksamheten SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014

16 Vägen framåt för lättläst Mer tillgängligt Friare i nya format Fler användare Ökad samhällsnytta Ökad delaktighet Kulturutskottet 2014-03-25

17 roland.esaiasson@mtm.se SDK-konferensen "Tillgänglighet framför allt" 2014


Ladda ner ppt "Vidgade vyer och nya uppdrag Roland Esaiasson Svenska Daisykonsortiets konferens 13-14 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser