Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gfk.com/se Falköpings kommun M edarbetarundersökning 2008 Central.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gfk.com/se Falköpings kommun M edarbetarundersökning 2008 Central."— Presentationens avskrift:

1 www.gfk.com/se Falköpings kommun M edarbetarundersökning 2008 Central

2 www.gfk.com/se Rapportens innehåll Del 1. Tillvägagångssätt - Syfte - Målgrupp - Metod - Svarsfrekvens Del 4. Samtliga resultat - Generell inställning om nöjdhet och stolthet - Delaktighet och inflytande - Hälsa - Ledarskap (närmaste chef) - Ledarskap (ledning) - Fysisk arbetsmiljö - Jämställdhet och mångfald - Trygghet på din arbetsplats - Öppenhet – Kommunikation - Samarbete - Gemenskap - Kompetens - Medarbetarsamtal - Lönesamtal - Medarbetarenkäten Del 2. Kvalitetsrapport - Bortfallet Del 3. Nyckeltal - Generell inställning om nöjdhet och stolthet - Frågeområden Del 5. Åtgärdsarbete

3 www.gfk.com/se Del 1. Tillvägagångssätt

4 www.gfk.com/se Syfte Målgrupp Falköpings kommun ska uppfattas som en attraktiv och god arbetsgivare. Såväl kommunens medarbetare som de som söker arbete ska uppleva det meningsfullt och engagerande att arbeta i Falköpings kommun samt att det innebär god utveckling såväl kompetensmässigt som personligt. Visionen för personalarbetet i Falköpings kommun är att vi skall vara såväl ett föredöme som föregångare inom personalområdet i Västra Götaland. Alla som arbetar med personalfrågor ska bidra till att uppnå den övergripande visionen ”Det goda livet”. Syftet med medarbetarenkäten är att ge kommunledning, förvaltningsledning och chefer i Falköpings kommun ett underlag som ska användas för att ta fram konkreta förbättringsåtgärder som bidrar till att Falköpings kommun uppfattas som en attraktiv och god arbetsgivare. För att kunna bedöma hur kommunen lyckas med detta arbete har ett antal konkreta mätbara mål inom området Personal formulerats i Flerårsplan 2008-2011. Följande mål mäts i medarbetarenkäten. Mål för området Personal år 2008 Mål 33 Andelen stolta medarbetare inom kommunen ökar Mål 36 Andelen medarbetare som har en kompetensutvecklingsplan ökar Mål 37 Andelen medarbetare som upplever sin arbetsplats som jämställd ökar Samtliga medarbetare inom Falköpings kommun, som är tillsvidareanställda samt visstidsanställda (vikariat eller projektanställning längre än 6 månader). Definitionen innebär vidare att medarbetare ska vara aktiva på arbetsplatsen, dvs. sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga ingår inte i målgruppen. Tillvägagångssätt

5 www.gfk.com/se Tillvägagångssätt Svars- frekvens Metod Antalet inkomna svar kan skifta mellan frågorna. Antalet inkomna svar ovan är därför ett genomsnitt av inkomna svar på de frågor som riktade sig till samtliga medarbetare. Datainsamling via webbenkäter och pappersenkäter. De medarbetare som har en personlig e-postadress har fått en webbenkät, övriga medarbetare har fått en pappersenkät. Datainsamling 2008: November/December Datainsamling 2007: December Falköpings kommun totalt 2008 Falköpings kommun totalt 2007 Barn och utbildning 2008 Barn och utbildning 2007 Antal medarbetare27842846977987 Antal inkomna enkätsvar21751962796691 S varsfrekvens (Antal inkomna enkätsvar/antal medarbetare) 78%69%81%70% Rapporten Syftet med den här rapporten är att visa hur resultatet för den specifika enheten har utvecklats sedan 2007. Undantaget är nyckeltalen, där det även går att jämföra med hela Falköpings kommun 2008. Se datatabellen om det finns behov av att se hela Falköpings kommuns resultat även på andra frågor.

6 www.gfk.com/se Del 2. Kvalitetsrapport

7 www.gfk.com/se Bortfallet En total svarsfrekvens på 78% är att betrakta som en tillfredsställande svarsfrekvens. Det finns dock en risk för systematiskt bortfall, dvs att att resultatet för bortfallet skulle skilja sig från resultatet för de inkomna svaren. Då undersökningen var en totalundersökning finns det inget urvalsfel, d.v.s. inga statistiska felmarginaler. Vid en urvalsundersökning kan slumpen påverka resultatet, vid en totalundersökning finns ingen slumpfaktor. Ett sätt att testa kvaliteten på en totalundersökning är att undersöka hur representativa respondenterna är för hela målgruppen. Detta görs genom att jämföra respondenternas fördelning, när det gäller t.ex organisations- tillhörighet, kön, ålder och anställningstid, med den verkliga fördelningen. Utifrån den information GfK har att tillgå från Falköpings kommun om den verkliga fördelningen, har GfK jämfört respondenternas fördelning när det gäller kön, ålder och vilken förvaltning man arbetar inom, med den verkliga fördelningen. Här framkommer ingen skillnad. Vilket innebär att respondenterna är representativa för hela målgruppen när det gäller kön, ålder och vilken förvaltning man arbetar inom. Även om vi har säkerställt att det inte finns en skevhet när det gäller dessa bakgrundsvariabler, kan det finnas en skevhet som beror på en variabel som vi inte känner till. För att få reda på det krävs en vidare analys av bortfallet. Kvalitetsrapport

8 www.gfk.com/se Del 3. Nyckeltal  anteckningar:

9 www.gfk.com/se Nyckeltal: Generell nöjdhet och stolthet  anteckningar: Nedanstående frågor besvarades på en 10-gradig skala. Grafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 6-10 på skalan. Politiskt mål 33: Falköpings kommun har ett politiskt satt mål med stoltheten inom kommunen. Målet för 2008 är att minst 78% ska uppleva stolthet med kommunen. (Målet för 2009 är 72%.)

10 www.gfk.com/se Nyckeltal: Frågeområden  anteckningar: För utförligare information om hur grafen är beräknad hänvisar vi till bifogad ”lathund”. Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. Grafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan.

11 www.gfk.com/se Del 4. Samtliga resultat  anteckningar:

12 www.gfk.com/se Generell inställning om nöjdhet och stolthet  anteckningar: Frågan besvarades på en 10-gradig skala. I den här grafen har redovisas 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 och 9+10, dvs. fem skalsteg i stället för tio. Detta endast för att göra grafen lättare att tolka.

13 www.gfk.com/se Generell inställning om nöjdhet och stolthet  anteckningar: Frågan besvarades på en 10-gradig skala. I den här grafen har redovisas 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 och 9+10, dvs. fem skalsteg i stället för tio. Detta endast för att göra grafen lättare att tolka.

14 www.gfk.com/se  anteckningar: Generell inställning om nöjdhet och stolthet Frågan besvarades på en 10-gradig skala. I den här grafen har redovisas 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 och 9+10, dvs. fem skalsteg i stället för tio. Detta endast för att göra grafen lättare att tolka.

15 www.gfk.com/se  anteckningar: Generell inställning om nöjdhet och stolthet Frågan besvarades på en 10-gradig skala. I den här grafen har redovisas 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 och 9+10, dvs. fem skalsteg i stället för tio. Detta endast för att göra grafen lättare att tolka.

16 www.gfk.com/se Delaktighet och inflytande  anteckningar: För samtliga ligg- ande diagram an- vändes en fyra- gradig skala: 4. Instämmer helt 3 2 1. Instämmer inte alls I de liggande dia- grammen visar staplarna sum- man av värde 4+3 Kommentar:

17 www.gfk.com/se  anteckningar: Hälsa

18 www.gfk.com/se  anteckningar: Ledarskap (närmaste chef)

19 www.gfk.com/se  anteckningar: Ledarskap (ledning)

20 www.gfk.com/se  anteckningar: Fysisk arbetsmiljö

21 www.gfk.com/se  anteckningar: Fysisk arbetsmiljö Frågan besvarades endast av de medarbetare som inte upplever att den fysiska arbetsmiljön är bra

22 www.gfk.com/se  anteckningar: Jämställdhet och mångfald Politiskt mål 37: Falköpings kommun har ett politiskt satt mål med andelen som upplever sin arbetsplats som jämställd. Målet för 2008 är 85%. (Målet för 2009 är 87%.)

23 www.gfk.com/se  anteckningar: Jämställdhet och mångfald

24 www.gfk.com/se  anteckningar: Jämställdhet och mångfald Frågan besvarades av de som blivit utsatta för sexuella trakasserier.

25 www.gfk.com/se  anteckningar: Jämställdhet och mångfald 31-34. Har du blivit utsatt för diskriminering på din arbetsplats på grund av…

26 www.gfk.com/se Trygghet på din arbetsplats  anteckningar: Våld/Hot om våld Mobbning Alkohol/Droger Trygghet på din arbetsplats

27 www.gfk.com/se Trygghet på din arbetsplats  anteckningar: Våld/Hot om våld Mobbning Alkohol/Droger Trygghet på din arbetsplats Frågan besvarades av de som blivit utsatta för våld eller hot om våld.

28 www.gfk.com/se Trygghet på din arbetsplats  anteckningar: Våld/Hot om våld Mobbning Alkohol/Droger Trygghet på din arbetsplats

29 www.gfk.com/se Trygghet på din arbetsplats  anteckningar: Trygghet på din arbetsplats Frågan besvarades av de som blivit utsatta för mobbning Våld/Hot om våld Mobbning Alkohol/Droger

30 www.gfk.com/se Trygghet på din arbetsplats  anteckningar: Trygghet på din arbetsplats Våld/Hot om våld Mobbning Alkohol/Droger

31 www.gfk.com/se Trygghet på din arbetsplats  anteckningar: Trygghet på din arbetsplats Frågan besvarades av de som upplever att det förekommer problem med alkohol/droger. Våld/Hot om våld Mobbning Alkohol/Droger

32 www.gfk.com/se  anteckningar: Öppenhet – Kommunikation - Samarbete

33 www.gfk.com/se  anteckningar: Frågan besvarades av de som har kontinuerliga arbetsplatsträffar Öppenhet – Kommunikation - Samarbete

34 www.gfk.com/se  anteckningar: Gemenskap

35 www.gfk.com/se  anteckningar: Kompetens

36 www.gfk.com/se  anteckningar: Medarbetarsamtal

37 www.gfk.com/se  anteckningar: Medarbetarsamtal Frågan besvarades av de som har haft ett medarbetarsamtal

38 www.gfk.com/se  anteckningar: Medarbetarsamtal Frågan besvarades av de som har haft ett medarbetarsamtal

39 www.gfk.com/se  anteckningar: Medarbetarsamtal Frågan besvarades av de som har haft ett medarbetarsamtal

40 www.gfk.com/se  anteckningar: Medarbetarsamtal Frågan besvarades av de som har haft ett medarbetarsamtal Politiskt mål 36: Falköpings kommun har ett politiskt satt mål med individuell utvecklings- plan. Ett konkret mål för andelen som ska ha en kompetensutvecklings- plan 2008 är 65%. (Målet för 2009 är 75%.)

41 www.gfk.com/se  anteckningar: Lönesamtal

42 www.gfk.com/se  anteckningar: Lönesamtal Frågan besvarades av de som haft ett lönesamtal

43 www.gfk.com/se  anteckningar: Medarbetarenkäten

44 www.gfk.com/se Del 5. Åtgärdsarbete  anteckningar:

45 www.gfk.com/se  anteckningar: Åtgärdsarbete Förbättringsområden Närmaste chef tar tillsammans med arbetsplatsombud och/eller hela arbetsgruppen fram nedanstående. FörbättringsområdeÅtgärdAnsvarig När ska det vara klart? Uppföljnings -datum 1) 2) 3) Styrkor Identifiera gruppens styrkor och diskutera hur dessa skall underhållas. Förbättringsområden Identifiera gruppens förbättringsområden börja med nyckelområdena. Identifiera tre förbättringsområden utifrån förbättringsområdena som uppmärksammats ovan. Tänk även på att förbättringsområdena är en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Tillsammans med risker som framkommit på andra sätt (t.ex. genom skyddsrond) är förbättringsområdena från enkäten ett viktigt underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skicka en kopia av denna sida till närmaste chef; kommundirektör/förvaltningschef/områdeschef. Underskrift chefUnderskrift arbetsplatsombud

46 www.gfk.com/se slut Peter Lindkvist Projektledare peter.lindkvist@gfk.com +46 707 31 27 97


Ladda ner ppt "Www.gfk.com/se Falköpings kommun M edarbetarundersökning 2008 Central."

Liknande presentationer


Google-annonser