Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund! Piteå kommun skall lägga om strukturen i det befintliga nätverket. Det kommer att gå från tre system som löper paralellt med varandra till ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund! Piteå kommun skall lägga om strukturen i det befintliga nätverket. Det kommer att gå från tre system som löper paralellt med varandra till ett."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund! Piteå kommun skall lägga om strukturen i det befintliga nätverket. Det kommer att gå från tre system som löper paralellt med varandra till ett homogent distribuerat system!

2 Projektmål! Genom att kartlägga det nuvarande systemet och användandet kan man anpassa och förankra det framtida systemet hos slutanvändaren!

3 Verktyg för att uppnå målen Enkät med möjlighet för korsstatistik som skickats ut till samtliga förvaltningar. 669 har svarat totalt 10 intervjuer på respektive Grundskola, Gymnasium och Administration. 30 totalt

4 Vem är du? Kön? Ålder? Vilken förvaltning tillhör du? För att kunna se skillnader mellan hur det fungerar för olika personer i olika förvaltningar och om det är skillnad mellan ålder och kön när det gäller användandet!

5 Det dagliga användandet! Hur fungerar dina program? Hur hanterar du dina program? Hur går det när du använder datorn? För att få veta hur det dagliga användandet går!

6 Vad används datorn till? Hur får du vanligen information från din ledning? Vad använder du datorn till vanligen? För att få veta vad datorn används till och om det är skillnad mellan förvaltningar, ålder och kön! Dessutom hur förankrat är intranätet som informationskälla!

7 Hjälpfunktion? Tycker du att det är enkelt att få hjälp när du behöver det? Vem vänder du dig till i första hand när du behöver hjälp? För att få veta var man vänder sig vid hjälpbehov och hur man tycker att det fungerar att få hjälp!

8 Vana, Kunnande, Utbildning Vilken datorvana har du ? Var har du lärt dig ditt kunnande? Hur mycket utbildning har du fått de senaste två åren? För att få reda på datorvana! Var man har lärt sig det man kan! Hur mycket relevant utbildning man anser att man har fått!

9 Är det något du skulle vilja förbättra eller förändra i ditt datorarbete? Denna fråga har bestått av fri text för att kunna fånga upp synpunkter som inte har fått plats inom ramarna för de frågor som enkäten har ställt.

10 Jag har god datorvana! 30% instämmer helt! 42% instämmer i stort med påståendet! Det stora flertalet anser alltså att man har en god datorvana! Man måste dock lägga märke till att det är nästan 30% som är tveksamma eller negativa till påståendet.

11 Mitt datoranvändande går bra! 23% instämmer helt med påståendet! 60% instämmer i stort med påståendet! Alltså ett större antal som tycker att datoranvändandet går bra än antal som anser att de har god datorvana! Man behöver alltså inte ha god datorvana för att användandet skall gå bra. Nästan 20% är negativ eller tveksam.

12 Mina program fungerar bra! 15% instämmer helt med påståendet! 67% instämmer i stort med påståendet Alltså färre som tycker att programmen fungerar bra än de som anser att användandet går bra!

13 Jag hanterar mina program bra! 19% instämmer helt med påståendet! 60% instämmer i stort med påståendet! Alltså är det färre som tycker att de hanterar programmen bra än de som tycker att programmen fungerar bra

14 Hur får du information från din ledning? 60% använder sig av e-post. Absolut vanligast! 32% får information muntligt. Något som också framhäver det sociala och vikten av muntlig kommunikation. Endast 5% får information via intranätet. De andra alternativen är försumbara

15 Vad använder du datorn vanligen till? Ta del av info/dokument! Kommunikation! Skriva dokument! Informationssökning och jobba i specialprogram.

16 Är det enkelt att få hjälp när du behöver det? 53% instämmer i stort och 28% instämmer helt med påståendet! Väldigt många instämmer med påståendet! Lämnar dock 19% som är negativ eller tveksamma till påståendet.

17 Vem vänder du dig till i första hand? 38% vänder sig till tekniker! 32% vänder sig till kollegor! 28% löser själv! Flexibel i sitt lösande och använder det som finns närmast. Tekniker får träda in när problemet inte löses av kollegor eller eget kunnande.

18 Var har jag lärt mig mitt kunnande? 45% har lärt sig själv av eget intresse! 37% har lärt sig genom utbildning! 10% har lärt sig genom kollegor! Flexibelt lärande. Lär vid behov. Grundkunskaper som sedan kan användas för självutveckling. Vänder sig till kunniga kollegor.

19 Jag har fått utbildning för mitt användande under de sista 2 åren! 32% instämmer inte alls! 25% instämmer endast delvis! 29% anser att de har fått i stort sett det de behöver.

20 Utbildning Man undviker i viss mån utbildning! Ekonomi! Tid! Flexibilitet! De förvaltningar som har tagit mycket utbildning som har erbjudits är generellt mer nöjd med den generella situationen.

21 Är det något du skulle vilja förbättre/förändra Mer utbildning- office, excel, betald. Införa multimedia, bärbara datorer. Samverkan mellan system och program. Program, datorer, tröghet, mailsystem. Oerhört många åsikter som ibland är motstridiga.

22 Ålder Den yngsta generationen är mer självlärd, nöjda och söker mer information. Näst yngsta generationen har störst krav på program och är mest nöjda med hanterande och kunnande. Äldsta generationen är mest utbildningsstyrd och i behov support.

23 Kön Män har mer självförtroende, är i större grad självlärda och löser problem själv. Söker mer information Kvinnor går mer utbildning, jobbar mer i verksamhetssystem och registrerar. Vänder sig i första hand till kollegor vid problem.

24 Förvaltningar Användandet går sämre på förvaltningar med praktiska uppgifter. Supporten verkar vara beroende av den fysiska placeringen. Utbildning ger mer nöjda användare. Skolan ligger något efter.

25 Intervju Gymnasium Gemensam plattform mellan stab/adm och lärare. Multimediapresentation, bättre datorer. Multimediaprogram och utbildning. Kommunikation mellan förvaltningar.

26 Intervju Grundskola Multimediepresentationer. Förskolan vill bli uppkopplade. Utbildning i multimedieprogram. Verksamhetssystem har dålig support och omständiga lösningar.

27 Intervju administration Tröga system. Verksamhetsprogram och specialprogram har besvärlig support. Dessutom saknas en del funktioner. Homogen grupp.


Ladda ner ppt "Bakgrund! Piteå kommun skall lägga om strukturen i det befintliga nätverket. Det kommer att gå från tre system som löper paralellt med varandra till ett."

Liknande presentationer


Google-annonser