Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling vid impetigo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling vid impetigo"— Presentationens avskrift:

1 Behandling vid impetigo
Rekommendationer från expertmöte november 2002

2 Epidemiologi Förekomsten i samhället är okänd.
Vissa data indikerar att sjukdomen blivit vanligare och/eller svårare. Sjukdomen tycks vara vanligast i åldersgruppen 0-12 år. Sjukdomen är vanligast under perioden juli-september.

3 Klinisk bild Impetigo är en ytlig hudinfektion.
bullös form icke-bullös form Bästa skyddet mot hudinfektioner är en intakt hudbarriär. Patienter med skadad hud, t ex eksem löper en ökad risk för infektion.

4 Klinisk bild, forts. Icke-bullös impetigo
kortvarig blåsbildning som mycket snabbt övergår i en smetig, gul krustabildning. orsakas oftast av S. aureus men i viss utsträckning även av Streptococcus pyogenes (Grupp A-streptokocker).

5 Klinisk bild, forts. Bullös impetigo mera långvarig blåsbildning.
oftast primärt lokaliserad till bålen med snabb spridning till andra hudområden. orsakas nästan uteslutande av S. aureus och är en potentiellt allvarligare infektion.

6 Resistens Klonal spridning över hela Sverige, och i Norge, av en stafylokockstam som kan ge bullös impetigo. nedsatt känslighet för fusidinsyra. Ökad användning av fusidinsyrakräm i båda länderna. Oklart om ökad användning har bidragit till spridningen av denna stam.  sannolikt att en fortsatt spridning underlättas av användning av fusidinsyrakräm.

7 Resistens, forts. Resistensutveckling mot mupirocin hos stafylokocker uppmärksammat internationellt. Ett flertal rapporter om spridning på sjukhus av MRSA-stammar med samtidig utveckling av mupirocinresistens.  svenska experter avråder från användning av mupirocin vid impetigo (Se Information från Läkemedelsverket nr 2002:3).

8 Smittspridning Impetigo är smittsamt.
Sprids genom direkt kontakt från person till person eller genom indirekt kontakt med kontaminerade föremål, t ex handdukar/leksaker.

9 Smittspridning, forts. Smittspridning vanligt på t ex daghem.
Motåtgärderna blir, liksom för andra infektioner, de allmänna råden: God hygien Mer utevistelse Mindre barngrupper.

10 Hygienråd 1. God handhygien!
Tvätta händerna med tvål och vatten efter beröring av impetigoförändringar eller kontaminerade föremål. Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel underlättar desinfektion av händerna. Om möjligt - täck hudförändringarna med förband. Använd engångshandskar vid behandling och omläggning. Tvätta eller desinfektera händerna efteråt.

11 Hygienråd, forts. 2. Använd endast engångshandukar.
3. Örngott och kläder tvättas dagligen vid högsta möjliga temperatur. 4. Leksaker rengöres dagligen. Mjuka leksaker undviks i en utbrottssituation och tvättas i maskin innan man åter tar dem i bruk. 5. Ytor, handtag och annat som man vidrör, rengöres dagligen.

12 Övriga smittskyddsåtgärder
Barn inom barnomsorgen bör vara hemma tills hudutslagen är helt torra. Skolbarn kan gå till skolan om de kan följa de basala hygienrutinerna, d.v.s. främst en god handhygien.

13 Övriga smittskyddsåtgärder, forts.
Vid utbrott: Kartläggning och undersökning. Barn från drabbad avdelning skall inte vistas inomhus tillsammans med barn från andra avdelningar.

14 Behandling Avsikten med behandling är:
Påskynda läkning och lindra symtom. Förhindra progress och eventuella komplikationer. Stoppa smittspridning.

15 Val av terapi Tydliga hygienföreskrifter ges alltid!
Begränsad icke-bullös impetigo - betraktas som lindrig hos majoriteten av patienter och har ett självläkande förlopp. Rutinmässig odling är ej nödvändig. Lokal behandling: Noggrann rengöring med tvål och vatten.

16 Val av terapi, forts. Resistensproblematiken hos S. aureus vid impetigo gör att lokal antibiotikabehandling ej rekommenderas i första hand. Bactrobansalva har för närvarande inte någon plats i behandling av patienter med impetigo. Fucidinkräm kan inte heller rekommenderas för rutinmässigt bruk.

17 Val av terapi, forts. Utbredd och/eller progredierande impetigo (ofta bullös form) - systembehandling med antibiotika rekommenderas. Behandlingstiden bör vara sju dagar. Då epidemiologiska data talar för att en majoritet av impetigofallen idag orsakas av stafylokocker rekommenderas medel som täcker dessa.

18 Val av terapi, forts. Peroral antibiotikabehandling:
Förstahandsalternativ: flukloxacillin eller dikloxacillin alt cefalexin/cefadroxil (lämplig beredningsform till t ex barn kan avgöra). Andrahandsalternativ: klindamycin (ex vid pc-allergi).

19 Recidiv Enstaka: Smittspårning samt analys av social situation. Upprepa hygienföreskrifter och allmänna råd samt värdera följsamheten till behandlingen. Ge ny antibiotikakur enligt ovan. Behandla även anhöriga med kliniska symtom. Upprepade: Om sådana uppstår trots upprepade kurer samt hygienråd, överväg remiss till barn/infektionsklinik.


Ladda ner ppt "Behandling vid impetigo"

Liknande presentationer


Google-annonser