Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete
Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

2 Årshjul Traditioner Drop in Vinterfest Lucia & julfirande Påskfirande
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Påskfirande Öppet hus Nobelmiddag FN-dagen Valborg Drop in Drop in Informations-och välkomstmöten samt inskolningar Skolavslutning

3 Informations-välkomstmöten
Årshjul F-9 Systematiskt kvalitetsarbete Montessoripedagogik & BFL Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Kommunens elevenkäter, Markör Utvecklingssamtal TTT genomför trivselenkäter Montessoripedagogik & BFL Drop in Montessoripedagogik & BFL Utvecklingssamtal Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Montessoripedagogik & BFL Utvecklingssamtal Nationella prov Montessoripedagogik & BFL Utvecklingssamtal Lucia- och julfirande Vinterfest Montessoripedagogik & BFL Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Utvecklingssamtal Sammanställning av elevernas måluppfyllelse & frånvaro Påskfirande Öppet hus Montessoripedagogik & BFL Sammanställning av elevernas måluppfyllelse & frånvaro Föräldramöte Utvecklingssamtal FN-dagen Valborg Montessoripedagogik & BFL Föräldramöte Drop in Informations-välkomstmöten Skolavslutning Montessoripedagogik & BFL Rev.Likabehandlingsplanen Elevutvärdering Lärarutvärdering Drop in Nya mål & prioteringar Kvalitetsredovisning & verksamshetsplan för läsåret Montessoripedagogik & BFL Slutbetygen sammanställs Arbetslagens utvärderingar Sammanställning av utvärderingar & enkäter

4 Varför pedagogiskt årshjul?
Läroplanen för grundskolan och den nya skollagen innebär krav på en förväntad kvalitetsutveckling på varje enskild skola. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten utvecklas och därmed varje barns/elevs förutsättningar för utveckling och lärande. Montessoriskolan Centrums pedagogiska årshjul är en stödstruktur för att ge en översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de traditioner vi har på skolan. Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barn/elevperspektiv. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen. Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar i skolan, som i sin tur gör att verksamheten bättre kan bidra till barnens/elevernas lärande inom olika målområden.

5 Beskrivning månad för månad
Löpande varje månad Arbetslagsmöte- ”Samtalsgrupper med BFL” Projektgruppsmöten Skolkonferens- Montessoripedagogik & BFL Vid planerade tillfällen under året görs följande: Samtalsgrupper BFL där vi går på djupet under läsåret Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: övergripande mål i läroplanen Förstelärarna håller i Montessori NO-projekt Studiedagar kommer att handla om Montessoripedagogik och BFL

6 Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Arbetslaget utvärderar och analyserar två övergripande mål i grundskolans läroplan under läsåret utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen dokumenteras i en handlingsplan och läggs på fronter. Bilaga 1. Handlingsplan Uppföljning-Utveckling-Utvärdering skola

7 Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Övergripande mål & riktlinjer ur läroplanen, välj 2 områden till nästa läsår. 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola & hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan & omvärlden 2.7 Bedömning & betyg

8 BFL läsåret 2014/2015 Alla lärare ska läsa hela Working inside the black box och titta på filmer av Dylan Wiliam. Arbetslagen ska arbeta med stora delar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. Alla lärare ska upprätta en egen personlig handlingsplan för att utveckla bedömning för lärande (BFL)

9 BFL läsåret 2014/2015 Samtalsgrupperna i arbetslagen har Christian Lundahls bok och filmer med Dylan William som utgångspunkt. Samtal kring att tydliggöra mål, hur man ställer frågor, ger feedback och hur man arbetar med själv- och kamratbedömning. Auskultation hos varandra ska planeras och genomföras. Mötesordning ska används i samtalsgrupperna och det ska upprättas personliga handlingsplaner. Flera av konferenserna under läsåret kommer att handla om BFL

10 Samtalsgrupper BFL Samtalsgrupperna genomförs var 4:e eller var 5:e vecka, 90 min på arbetslagsmötestid. Mellan BFL-träffarna skapas utrymme för BFL- reflektioner, planering och möten med kollegor. Rektor ansvarar och tar aktiv del i arbetet med BFL. Handledning till samtalsledare ges två gånger per termin. Utvärdering/avstämning av BFL-arbetet görs i slutet av varje termin. Dokumenteras och läggs ut på fronter.

11 Tidplan samtalsgrupper BFL
September-oktober: Samtal kring att tydliggöra målen November-december: Samtal kring hur man ställer frågor Januari-februari: Samtal kring feedback Mars-april: Samtal kring själv- och kamratbedömning Varje lärare ska genomföra tre auskultationer hos kollegor samt tagit emot tre auskultationsbesök i det egna klassrummet under läsåret.

12 Arbetsbeskrivning samtalsledare
Uppdraget som samtalsledare är att driva BFL på skolan i enlighet med förhållningssättet i styrdokumenten kring elevernas lärande och lärares bedömning. Det handlar om att leda samtalsgrupper i ett kollegialt lärande. Metodiken är fastställd och den får man utbildning i.

13 Fortsatt arbete med BFL läsåret 2015/2016
Elever håller utifrån ålder och mognad i sina egna utvecklingssamtal.

14 Föräldramöten Föräldramöte 1 Presentation av skolans prioriterade mål, montessoripedagogikens grunder samt vår likabehandlingsplan. Föräldramöte 2 På detta möte skall föräldrarna ges möjlighet att sitta i smågrupper och diskutera/utvärdera skolans verksamhet.

15 Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT
Projektgrupper 2014/2015 Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT Utvecklar skolans likabehandlingsarbete Ansvarar för tema- & studiedagar Utför trivselenkäter för eleverna

16 Projektgrupper 2014/2015 SU-gruppen
Ska under läsåret arbeta fram en ny organisation för läsåret 2015/2016 Ansvarar för planering av skolkonferenser och studiedagar som bygger på montessoripedagogiken och BFL

17 Projektgrupper 2014/2015 Kulturgruppen
Ansvarar för Montessoriskolan Centrums traditioner Ansvarar för Skapande skola projektet film

18 Projektgrupper 2014/2015 Datagruppen
Ansvarar för att utveckla skolan & förskolans användande av fronter Ansvarar för att utveckla IKT Ansvarar för att löpande dokumentera vad som händer i verksamheten på hemsidan

19 Förstelärarna 2014/2015 Pernilla Andelius och Johan Sundqvist driver utifrån montessoripedagogiken ett NO-projekt för att få en röd tråd från åk 1-9


Ladda ner ppt "Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser