Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013"— Presentationens avskrift:

1 Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013

2 Offentlig upphandling
Bakgrund och syftet med lagen om offentlig upphandling Lagstiftarens verktyg för att uppnå syftet med lagen Upphandlingsprocessen Problematiken inom upphandling Hur kan jag som leverantör öka kvalitén i upphandlingarna? Slutsatser Frågor

3 Reglering upphandling
Bakgrund Krig i Europa Kol- och stålunionen Reglering upphandling

4 Lagens huvudsakliga syfte
Förebygga muta och korruption!

5 Hur ska lagen syfte uppnås?
Genom de fem principer i 1 kap 9 § LOU Likabehandling Icke diskriminering Öppenhet och transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande

6 Principen om likabehandling
Alla leverantörer ska behandlas lika , all information under upphandlingsförfarandet ska lämnas till samtliga leverantörer samtidigt och leverantör som inte uppfyller skall-krav ska uteslutas.

7 Principen om icke diskriminering
Upphandlande myndighet får inte diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet. En upphandlande myndighet får därför inte ställa krav som bara svenska företag kan klara av. Svenskproducerat, kollektivavtal m.m.

8 Principen om öppenhet och transparens
Upphandlingar ska vara offentliga, förfrågningsunderlaget förutsägbart, klart och tydligt formulerat samt innehålla samtliga krav som ställs. Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. Det är ej ok att lägga till utvärderingskriterier i efterhand.

9 Principen om proportionalitet
Krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.

10 Principen om ömsesidigt erkännande
Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

11 Upphandlingsprocessen
Förstudie Arbete med underlag Annonsering Tilldelnings-beslut Uppföljning avtal

12 Ingen eller dålig avtalsuppföljning och bristfälliga förstudier leder till …

13 … och/eller att omöjliga krav ställs i upphandlingen …

14 … oklara svar under annonseringen…
Fråga: Kravspecifikation 3.7 "Säljarens metod, arbetssätt och kvalitetsmodell förväntas vara väl anpassade för att uppdraget." Meningen är otydlig, vänligen förtydliga vad som förväntas av säljaren/förmedlingen? Svar: Förväntningarna framgår tydligt av hela förfrågningsunderlaget som består av totalt 9 dokument. Uppdragets Mål och inriktning framgår tydligt av punkten 1 i Kravspecifikationen.

15 … vilket slutligen leder till ett avtal som fungerar så här!

16 Bristfällig uppföljningen av avtal skadar branschen
Exempel på branscher som anses som anses problematiska: Flytt Städ Översättning? Ensidiga och oproportionella krav i kommande upphandling Seriösa leverantörer tar höjd och förlorar eller avstår från att lämna anbud. Snedvrider konkurrensen Moment 22

17 Vad har leverantören för möjligheter?
Sätta sig in i LOU Ställa frågor under upphandlingen Överpröva upphandlingar Kontakta upphandlande myndighet efter tilldelningsbeslut och under förstudierna Träffa upphandlare i olika forum Följa upp förlorade avtal! Verka för att synliggöra branschen!

18 Slutsatser LOU kan inte avregleras – i så fall måste vi går ur EU!
LOU har ett gott syfte – förebygga muta och korruption! Det är inte LOU det är fel på utan tillämpningen av den! En upphandlare har ca 5-10 upphandlingar per år och hinner inte sätta sig in i varje bransch! Vi leverantörer besitter branschkunskaper och måste dela med oss av den! LOU kräver att alla parter är aktiva! Var ödmjuk – det är inte så lätt!

19 Tack för mig. Maria Krantz Anbudschef Semantix maria. krantz@semantix
Tack för mig! Maria Krantz Anbudschef Semantix


Ladda ner ppt "Offentlig upphandling SFÖ-konferensen i Göteborg 20 april 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser