Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skollagen - innehåll Inledande bestämmelser, kapitel 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skollagen - innehåll Inledande bestämmelser, kapitel 1"— Presentationens avskrift:

1 Skollagen - innehåll Inledande bestämmelser, kapitel 1
Huvudmän och ansvarsfördelning, kapitel 2 Barns och elevers utveckling mot målen, kapitel 3 Kvalitet och inflytande, kapitel 4 Trygghet och studiero, kapitel 5 Åtgärder mot kränkande behandling, kapitel 6 Skolplikt och rätt till utbildning, kapitel 7 Förskola, förskoleklass och de obligatoriska Skolformerna, kap 8-13 Fritidshemmet, kapitel 14 Gymnasieskolan, Kapitel 15-17 Gymnasiesärskolan, kapitel 18-19 Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, kapitel 20-22 Annan pedagogisk verksamhet, kapitel 25 Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering, kapitel 26 Skolväsendets överklagandenämnd, kapitel 27 Överklagande, kapitel 28 Övriga bestämmelser, kapitel 29

2 SKOLLAGEN 2011 Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.
Förskola-förskoleklass-grundskola- grundsärskola-specialskola-sameskola-gymnasieskola-gymnasiesärskola-kommunal vuxenutbildning- särskild utbildning för vuxna och –utbildning i svenska för invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen.

3 Reformerna innebär bland annat:
* en ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter. nya samlade läroplaner för grundskolan, grundsärskolan, samskolan och specialskolan.. ny struktur på kursplaner i alla ämnen centralt innehåll införs i alla ämnens kursplaner

4 Reformerna innebär bland annat forts…
nationella prov i årskurserna 3,6 och 9 en ny betygsskala med sex steg. (betyg i sexan) Reformerna har fokus på kunskap och kvalitet för att elever ska nå målen. Den nya skollagen - FÖR KUNSKAP - VALFRIHET - TRYGGHET

5 Skollagen 2011 Skall börja tillämpas höstterminen 2011 och är anpassad till en målstyrd skola där kunskap är i fokus. Grundregeln är att samma bestämmelser skall gälla för offentliga och fristående skolor och i största möjliga utsträckning även för samtliga skolformer. Den nya skollagen anger att undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

6 Kapitel 1 Inledande bestämmelser
Övergripande mål och värdegrund Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov.

7 Kapitel 1 En strävan skall vara att tillgodose varje elevs möjligheter att lära. Barnkonventionen – se till barnets bästa och att få komma till tals. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja elevens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen.

8 Kapitel 2 Undervisning i skolväsendet:
Lärare och förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare och förskollärare får det i undervisningen i fritidshem finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. Lärarna är avgörande för hur en reviderad läroplan och reviderade kursplaner kommer att användas och följas i verksamheten. Elevhälsa: den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

9 Kapitel 2 Rektorns roll förändras och förtydligas.
Rektor skall besluta i flera frågor Rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och har ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. Det yttersta ansvaret för verksamheten ligger dock fortfarande på huvudmannen. I rektors uppdrag ingår att besluta om sin enhets inre organisation och att fatta de beslut som framgår av skollagen och andra författningar. Rektor skall besluta om: särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller genom anpassad studiegång.

10 Kapitel 2 För att det ska bli tydligt vem som har ledningsansvaret på skolan ska denna person kallas rektor. En skolenhet får inte ha mer än en rektor, men rektorn får vara chef för flera skolenheter. Rätt att delegera, ledningsansvaret får inte delas av flera personer. Nytt är att det går att delegera beslutanderätten, frågor som rektor kan delegera kan handla om den inre organisationen, eller beslut där rektor utpekas som beslutfattare i skolförordningen. Rektor kan utse en ställföreträdare när han eller hon inte är närvarande.

11 Kapitel 3 Elevers utveckling mot målen Kunskapskrav
Särskilt stöd/ utredning Betoningen av åtgärdsprogram: behov eleven har? vilka insatser som sätts in? ange hur insatserna skall utvärderas? Anpassad studiegång= avvikelser från timplanen rektor beslutar. Allmänt om betyg På vilka grunder är betyget satt. Betyg ska utfärdas skriftligt

12 Kapitel 4 Kvalitet och inflytande Systematisk kvalitetsarbete
Skriftliga klagomålsstrukturer Elevers och vårdnadshavares inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. Den ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter ålder och mognad. Inflytande och samråd Det ska finnas forum för samråd. Elever och vårdnadshavarna ska informeras om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen.

13 Kapitel 5 Trygghet och arbetsro/studiero
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet Rektor eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Åtgärdstrappa: Utvisning- kvarsittning- utredning/åtgärder, skriftlig varning, tillfällig omplacering. tillfällig placering vid annan skola, avstängning

14 Kapitel 6 Åtgärder mot kränkande behandling. Aktiva åtgärder.
Målinriktat arbete. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda, och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

15 Kapitel 7 Skolplikt och rätt till utbildning.
Skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Tidigare skolstart= om ett barns vårdnadshavare begär det hos hemkommunen, ska barnet redan ht det kalenderår då barnet fyller sex år jämställas med skolpliktiga barn i fråga om rätten att börja skolan.

16 Kapitel 8 Förskolan Kapitel 9 Förskoleklass
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap Rätt till modersmål. Utvecklingssamtal: minst en gång varje läsår ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare he ett utvecklingssamtal om elevens utveckling och lärande.

17 Kapitel 10 Grundskolan Kapitlets innehåll: Allmänna bestämmelser
Bestämmelser om betyg Bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman Bestämmelser om fristående grundskola

18 Allmänna bestämmelser Utbildningens syfte:
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

19 Allmänna bestämmelser
Undervisningen ska omfatta följande ämnen: Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterande ämnen; biologi, fysik och kemi. Samhällsorienterande ämnen; geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Slöjd Svenska, svenska som andra språk Teknik. Elevens val, skolans val och modersmål. Härutöver ska det som ämnen finnas språkval och modersmål vid behov.

20 Utvecklingssamtal och IUP
Minst en gång /termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare he ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och social utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett åtgärdsprogram

21 IUP och skriftliga omdömen
Förändringar Mål att sträva mot och mål att uppnå tas bort och därmed behöver IUP med skriftliga omdömen formuleras utifrån den nya kursplanestrukturen. Bedömningen av elevernas kunskapsutveckling ska utgå från kunskapskraven. Oförändrat IUP ska även i fortsättningen fungera som stöd för elevens lärande IUP ska fortfarande innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i alla ämnen och en plan för hur skolan ska arbeta så att eleven utvecklas så långt som möjligt. Det är fortfarande rektor som beslutar om utformningen av den enskilda skolans IUP Skriftliga omdömen görs utifrån den terminens kunskapskrav

22 Utvecklingssamtal och IUP
Vid utvecklingssamtal ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan. 1 ge omdöme om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och 2 sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

23 Kursplanernas konstruktion
*Normer *Värden *Kunskaper här ges ämnets uppdrag Syfte; här anger vad undervisningen syftar till Centralt innehåll; Vilket innehåll undervisningen ska innehålla anger vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskrav; anger vilka kunskaper som krävs för respektive Betyg.

24 Betyg A B C D E lägsta nivå F inte godkänd
DET ÄR UNDERVISNINGEN SOM SKA UTVECKLA KUNSKAPER I OM OCH HUR Mhl okt10


Ladda ner ppt "Skollagen - innehåll Inledande bestämmelser, kapitel 1"

Liknande presentationer


Google-annonser