Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan"— Presentationens avskrift:

1 Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan
Kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion

2 Samverkan mellan kommuner
Vatten känner inga kommungränser Gemensamt problem Samverkan behövs Gemensam expertis Nå målen snabbare Hur samverkar man? Vattenvårdsförbund Vattensamverkan genom avtal

3 Oxundaåns avrinningsområde - 5 kommuner
Startade 1999 Fem kommuner Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna Vallentuna Täby Syfte Förbättra vattenkvaliteten Bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv Ramdirektiv för vatten Bevara och utveckla kulturmiljön

4 Oxundaåns avrinningsområde - beskrivning
Drygt 200 000 invånare 30-40% jordbruksmark Näringsläckage från jordbruk och förorenat dagvatten Påverkar ekosystemet, den biologiska mångfalden Mälaren vattentäkt - dricksvatten Ökad belastning av föroreningar => försämrad vattenkvalitet

5 Edsvikens avrinningsområde - 6 kommuner
Startade 2005 Kommuner Länsstyrelsen Naturhistoriska riksmuséet Politisk ledningsgrupp 2009 Sex kommuner Sollentuna Danderyd Solna Sundbyberg Stockholm Järfälla

6 Vattensamverkan – vad innefattar samarbetet?
Miljöövervakning Länsstyrelsen Samordnad recipientkontroll Gemensamma åtgärdsplaner Mål Prioriteringar Nyttja kompetensen

7 Samarbetsavtal Syfte och innehåll Ekonomi Administration Kommunikation
Oxunda, 150 kkr/kommun Edsviken, belopp efter belastning Administration Kommunikation

8 Oxunda vattensamverkan - så fungerar det
Samarbetsavtal Tillsvidare Beslutas av behörigt organ (KF, KS eller nämnd) Uppföljning vartannat (udda) år Politisk ledningsgrupp 1 ledamot/kommun med personlig ersättare Träffas 4 ggr/år Förankrar beslut Styrgrupp Samordningsteam Verksamhetsplan Expertis delprojekt Möte 6-8 ggr/år

9 Oxunda vattensamverkan - verksamhetsplan
Syfte Övergripande mål Sjöar och vattendrag skall ha en god ekologisk och kemisk status Halter av kväve och fosfor – minska med 25% till 2015 jämfört med 1998 Verksamheter och budget Vallentunasjön, 50 kkr Dagvatten, policy, 50 kkr

10 Åtgärdsplaner Underlag – kommungemensamt
Kommunerna genomför och bekostar åtgärder Tillsammans med markägare Bidrag Främst anläggningar för dagvatten, vattenrening Pilotprojekt – Kvarnsjön Kommungemensamt bekostande av restaurering

11 Åtgärdsplan - innehåll
Sjöar, vattendrag Dagvatten Jordbruk Miljöövervakning Biologisk mångfald Information

12 Exempel - Biologisk mångfald
Inriktingsmål Ingen art som har sin naturliga hemvist i avrinningsområdet skall tillåtas försvinna. Effektmål Inventering av utbredning och förekomst av stormusslor i vattendragen samt kvantitativa undersökningar av fiskförekomst i anslutning till musselbiotoper 2009. Åtgärder Underhåll och förbättring av aspens lekplatser Fortsatta studier av förekomsten och livsmiljöerna för asp och nissöga enligt särskilt övervakningsprogram för Natura 2000-arter.

13 Projektet Edsån inom Oxunda vattensamverkan
Två kommuner direkt berörda - Sollentuna och Upplands Väsby Återställa ån tillsammans med markägare Naturvetenskapliga värden Landskap med kulturhistoriska värden Tillgängliggöra vattenstråk Vattenvård Minska belastningen på näringsämnen med 25% 5 st dagvattenutsläpp, åtgärder Riktlinjer för handelsgödsel och bekämpningsmedel Landskapsbild Förbättra landskapets estetiska och ekologiska kvaliteter

14 2 800 nya bostäder i Väsjön

15 Erfarenheter Bra politisk förankring Insikt om samverkan
Flexibel organisation Styrmedel - operativt arbete Nyttja spetskunskap effektivt Anpassning till det som sker i anslutning till vattendirektivets genomförande

16 Kontaktuppgfter: www.oxunda.com www.edsviken.nu
Tel:


Ladda ner ppt "Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser