Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lagar kommer till. Kap1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lagar kommer till. Kap1"— Presentationens avskrift:

1 Hur lagar kommer till. Kap1
Normer och rättsregler. Sociala regler Artighetsregler och uppföranderegler (Varierar mellan grupper platser och tider).

2 Normer och rättsregler
Moralregler Du ska inte vara otrogen. Du ska inte ljuga etc (Förändras ej så mycket över tiden) Rättsregler De lagar, förordningar, föreskrifter och prejudikat som domstolar och myndigheter använder när de fattar beslut. Lagar (straffrätt, skatterätt, civilrätt etc)

3 Rättsordning Lagar, sedvana (praxis) och avtal
Kan ändras när uppfattningarna förändras i samhället tex. skräplagen

4 Konstitutionell rätt Handlar om ett lands struktur. Fyra grundlagar
Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tre områden när man bygger upp ett land 1.lagstiftningsförfarande 2.medborgarnas fri- och rättigheter 3. kontroll av den offentliga makten.

5 Lagstiftningsprocessen (Prov)
Initiativ till förändring Regeringen tillsätter en utredning Utredningen presenterar sin rapport i ett betänkande Regeringen skickar betänkandet på remiss Regeringen utarbetar förslag till förändringsproposition

6 Lagstiftningsprocessen (Prov)
6. Propositionen lämnas till riksdagen för riksdagsbehandling 7. Efter behandling i riksdagsutskotten går ärendet till riksdagsbeslut. 8. Regeringen utfärdar lagen som sedan publiceras i Svensk författningssamling

7 Lagstiftningsprocessen (PROV)
Motion = förslag till riksdagen från enskilda riksdagsmän Betänkande =skriftligt förslag från riksdagens utskott eller utredningsförslag från en särskild utredare eller kommitté som har tillsats av regeringen Remiss = Begäran om yttrande från myndigheter, organisationer m.fl. över ett förslag. Lagråd = organ med uppgift att yttra sig över viktiga lagförslag innan de antas av riksdagen Proposition = Förslag från regeringen till riksdagen om tex. en ny lag

8 Svensk rätt och internationalisering
Landskapslagar I mitten av 1300-talet kom den första landslagen Under 1900-talets andra hälft blev Sverige medlem i FN och EU Nuär det en lag som gäller för hela riket

9 EU:s direktiv och förordningar
EU-direktiv = EU-beslut som är bindande och som ska omarbetas till svensk lag EU-förordningen = EU-beslut som är bindande och som gäller som svensk lag.

10 Rättskällorna Författning = samlade betckningen för lagar, förordningar och föreskrifter utfärdade av myndighet Lag = bestämmelse som beslutas av riksdagen Förordning = författning som har tillkommit genom regeringsbeslut

11 Rättskällor Prejudikat = Ett domstolsavgörande som är vägledande för framtida avgörande (Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen) Sedvana (oskrivna regler) och avtal

12 Rättskällor Lagboken Sveriges Rikes lag : grundlagen, balka och övriga lagar (bihanget) Sveriges Lagar: Indelning efter rättsordning tex. Statsrätt, familjerätt och fastighetsrätt.

13 Rättskällor Grundlagarna och balkarna
Regeringsformen (1974): grunderna för det svenska statsskicket tex. Hur regeringen skall arbeta. Successionsordningen (1810): reglerar hur den svenska tronens ärvs. Tryckfrihetsförordningen (1949) : reglerar tryckfriheten och tillgången till allmänna handlingar Yttrandefrihetsgrundlag (1991) : reglerar yttrandefriheten inom radio, tv, film och liknande medier.

14 Offentlighetsprincipen (prov)
Regleras bl.a. i tryckfrihetsförordningen Handlar bl.a. om allmänna handlingars offentlighet. Ett dokument som kommer in till en myndighet via brev eller mejl är offentlig- med vissa begränsningar (sekretesslagen tex. militära dokument, sociala myndigheters handlingar och vissa handlingar inom sjukvården).

15 Offentlighetsprincipen (prov)
Personuppgiftslagen (PUL) tex. Får ej publicera personuppgifter på internet utan personens medgivande Rätt att närvara vid tex. riksdagen eller kommunfullmäktiges sammanträden. Rätt att närvara vid en domstol, i vissa fall stängda dörrar.

16 Offentlig rätt och civilrätt
Offentlig rätt = Samlingsnamn för stats- (grundlagar och regler om statsskicket) och förvaltningsrätt (regler om myndigheters verksamhet) Civilrätt = rättsområde som rör förhållandet mellan privatpersoner och som inte innefattar något brott

17 Tvingande och dispositiva lagregler
Dispositiv = Lagregel som kan åsidosättas genom avtal mellan parterna. Tvingande = Lagregel är en minimiregel som inte får försämras i ett avtal.

18 Fysiska och juridiska personer
Fysisk person = varje enskild människa Juridisk person = bolag, förening, kommun, staten etc.


Ladda ner ppt "Hur lagar kommer till. Kap1"

Liknande presentationer


Google-annonser