Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk i det mångkulturella Finland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk i det mångkulturella Finland"— Presentationens avskrift:

1 Språk i det mångkulturella Finland
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Forskningscentralen för de inhemska språken Språk i det mångkulturella Finland Pirkko Nuolijärvi Nordisk konferens om kulturell mångfald Oslo 14.−

2 Språklig mångfald – kulturell mångfald
språk som används stöder livets och språkens variation språk som används påverkar varandra språk som används bär levande kulturer språk som icke används bär ingen kultur Valtion tutkimuslaitoksia ovat

3 Finland – ett mångspråkigt fall i Norden
den demografiska situationen språkliga rättigheter i samhället skola och hem kontinuerlig diskussion om levande språk – några iakttagelser Valtion tutkimuslaitoksia ovat

4 Språkpolitiska principer i Norden
Utgångspunkten är, att alla nordbor har rätt: att tillägna sig ett samhällsbärande språk i tal och skrift, så att de kan delta i samhällslivet, att tillägna sig förståelse av och kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga skandinaviska språken, så att de kan ta del i den nordiska språkgemenskapen, att tillägna sig språk med internationell räckvidd så att de kan delta i utvecklingen av det internationella samfundet, att bevara och utveckla sitt modersmål och sitt nationella minoritetsspråk. Valtion tutkimuslaitoksia ovat

5 Språkpolitiska principer i Finland
jämlikhet funktionell tvåspråkighet mångkulturalism Valtion tutkimuslaitoksia ovat

6 De största språkgrupperna i Finland 1. 1
De största språkgrupperna i Finland Källa: Statistiken Finland Finska ,9 % av befolkningen Svenska ,5 % Ryska ,7 % Estniska ,3 % Engelska Somali Arabiska Albanska Kurdiska Kinesiska Vietnamesiska Tyska Totalt

7 De största språkgrupperna i Helsingfors 1. 1
De största språkgrupperna i Helsingfors Källa: Peuranen & Ranto 2005 Finska ,7 % av befolkningen Svenska ,2 Ryska ,7 Somali ,8 Estniska ,8 Engelska ,5 Arabiska ,3 Kinesiska ,2 Kurdiska ,2 Spanska ,2 Turkiska ,2 Andra språk ,1 Totalt ,0

8 Språk i lag Grundlag 2000 (1919) Språklag 2004 (1922)
Samisk språklag (1991) Lag om grundläggande utbildning 1998 Andra: Förvaltningslag, Utlänningslag, Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen osv.

9 Grundlag 2000 (1) 6 § Alla är lika inför lagen.
Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

10 Grundlag 2000 (2) 17 § Finlands nationalspråk är finska och svenska. Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

11 Grundlag 2000 (3) 17 § Samerna såsom urfolk och romerna samt andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Bestämmelser om samernas rätt att använda samiska hos myndigheterna utfärdas genom lag. Rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp skall tryggas genom lag.

12 Språklag 2003 Rätten att använda sitt eget språk vid myndigheter
Gäller enspråkiga och tvåspråkiga myndigheter Rätten att använda sitt eget språk vid myndigheter Flexibel service på båda språken Information på både finska och svenska Myndigheternas skyldighet att främja individens språkliga rättigheter

13 Samisk språklag 2004 4 § Samernas rätt att använda samiska hos myndigheterna En same har rätt att i egen sak eller i ett ärende där han eller hon hörs använda samiska hos de myndigheter som avses i denna lag. En myndighet får inte begränsa eller vägra beakta de språkliga rättigheter som följer av denna lag på den grund att en same även kan något annat språk, såsom finska eller svenska.

14 Uppföljningen av språklagen
Berättelse till riksdagen Statsrådet skall varje valperiod lämna riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen och om hur de språkliga rättigheterna förverkligats Delegationen för språkärenden har i uppgift att bistå justitieministeriet

15 Delegationen för språkärenden
är ett sakkunnig- och beredningsorgan är inte en instans för överklagan tolkar lagen och ger rekommendationer bistår justitieministeriet i dess uppföljningsarbete och vid beredningen av berättelsen

16 Lag om grundläggande utbildning 1998 (1)
Skolans undervisningsspråk och det språk som används i undervisning som ordnas på annan plats än i skolan är antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, romani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen meddelas på något annat språk än elevens egna ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar elevens möjligheter att följa undervisningen. Elever som bor på samernas hembygdsområde och behärskar samiska skall huvudsakligen undervisas på samiska. Hörselskadade skall vid behov också få undervisning på teckenspråk.

17 Lag om grundläggande utbildning 1998 (2)
Undervisning i modersmålet Undervisning i modersmålet meddelas utgående från elevens undervisningsspråk i finska, svenska eller samiska. I modersmålsundervisningen kan enligt vårdnadshavarens val också undervisas i romani, teckenspråk eller ett annat språk som är elevens modersmål.

18 Språk i skolan modersmålundervisning (annan än finska, svenska eller samiska) 2 t / vecka tvåspråkig undervisning: på ryska och på finska på estniska och på finska på somali och på finska på arabiska och på finska… Valtion tutkimuslaitoksia ovat

19 Språk hemma Somali- språkiga somali (finska eller andra)
Estnisk-språkiga estniska ryska finska Rysk-språkiga estniska (eller andra) Vietnames.- vietname-siska kinesiska Valtion tutkimuslaitoksia ovat

20 Ämnen i språkdebatten i Finland (1)
balansen mellan finska/svenska och engelska (universitet, företag) servicen på svenska i tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk möjligheter att använda samiska språk vid myndigheter undervisningsmaterialet på samiska språk elevernas modersmål och tvåspråkigheten i grundundervisningen (flera timmar för modersmålsundervisningen) revitalideringen av utrotningshotade språk (enaresamiska, skoltsamiska, romani)

21 Ämnen i språkdebatten i Finland (2)
Hur kan man få beslutsfattare (kommuner, skolor, rektorer, föräldrar) att inse betydelsen av egna modersmål i inlärningen? få beslutsfattare (regeringen, riksdagen) att ge pengar för aktiviteter som stöder språklig mångfald från barndomen?

22 Nordens mångspråkighet beror på våra lösningar.
Slutord Nordens mångspråkighet beror på våra lösningar. Det är vi som bestämmer.


Ladda ner ppt "Språk i det mångkulturella Finland"

Liknande presentationer


Google-annonser