Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk planering Arrie dammar – tre kommuner o en region Kristina L Nilsson Arkitekt, Tekn.dr, universitetslektor Inst. för Landskapsplanering Ultuna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk planering Arrie dammar – tre kommuner o en region Kristina L Nilsson Arkitekt, Tekn.dr, universitetslektor Inst. för Landskapsplanering Ultuna"— Presentationens avskrift:

1 Fysisk planering Arrie dammar – tre kommuner o en region Kristina L Nilsson Arkitekt, Tekn.dr, universitetslektor Inst. för Landskapsplanering Ultuna Kristina.nilsson@lpul.slu.se

2 Samma landskap med mångfaldig användning Odling Skogsbruk Friluftsliv Naturskydd

3 Biologisk mångfald och Human/antropologisk mångfald Människor är olika: Ålder Kön Social tillhörighet Utbildning Arbete Religion

4 Kommunal planering Krav enligt PBL Översiktsplanering Detaljplanering Miljökonsekvensbeskr Hållbar utveckling Medborgardeltagande Planmonopol Både möjligheter och skyldigheter Kommunalt ägd mark enkla former för planering Ansvar för planlagda parker och grönom- råden

5 Kommunala grönstrukturplaner Endast hälften av Sveriges kommuner har aktuella program för grönområden Grönytorna i många städer och tätorter är splittrade Grönstråk mellan och tillgänglighet är viktigt

6 Nationellt naturskydd Miljöbalken med skydd för områden och arter 15 miljökvalitetsmål Nationalparker Naturreservat Naturminnen Biotopskyddsomr/miljösky ddsomr/vattenskyddsomr Skogsvårdslagen Jakt- o fiskelagarna

7 Allemansrätten Välkommen i naturenI Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Allemansrätten kan sammanfattas i orden Inte störa – inte förstöra

8 Rörligt friluftsliv kräver stora landarealer medför konkurrens om marken Att undvika eller lösa konflikter Kommunikativa metoder Förhandlingar

9 Arrie dammar en region Regionen har köpt marken Förvaltar den Bygger anläggningar Hur hålls kultur- landskapet levan- de?

10 Arrie ängar – tre kommuner Mellankommun al samverkan Fördjupning av kommunernas översiktsplaner

11 Vägen vidare ? Lära oss av de erfa- renheter som finns på olika håll Utveckla nya arenor för planering/förvalt- ning av friluftslivsom- råden Utveckla kommuni- kativa processer för aktörer och intres- senter


Ladda ner ppt "Fysisk planering Arrie dammar – tre kommuner o en region Kristina L Nilsson Arkitekt, Tekn.dr, universitetslektor Inst. för Landskapsplanering Ultuna"

Liknande presentationer


Google-annonser