Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre livskvalitet tack vare en hälsogenomgång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre livskvalitet tack vare en hälsogenomgång"— Presentationens avskrift:

1 Hälsogenomgångar Om konsten att förutse och förebygga risker innan de sker

2 Bättre livskvalitet tack vare en hälsogenomgång
Värdighetsgaranti När kund flyttar till ett vårdboende i äldreomsorgen erbjuds man att få en Hälsogenomgång inom 4 veckor som sedan följs upp en gång/år och om kundens hälsotillstånd försämras. De områden som man främst tittar på är Trycksår Undernäring Fall Ohälsa i munnen Läkemedel

3 Vad vill vi uppnå med en hälsogenomgång?
Förebygga skador Minska läkemedelsanvändningen Uppnå en så bra livskvalitet för våra kunder som möjligt

4

5 Så här går en hälsogenomgång till
Med hjälp av olika bedömningsformulär kan man komma fram till om kunden har risk för att till exempel få trycksår eller bli undernärd. Att göra riskbedömningar inom alla områden samtidigt, ger en samlad bild av personens behov, så att rätt förebyggande åtgärder kan sättas in.

6 Hälsogenomgång med stöd av ett kvalitetsregister
Vad är Senior Alert? Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg En del av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på  ” Bättre liv för sjuka äldre” Webbaserat register som är åtkomligt via inloggning på internet Data som matas in på personnivå sparas och kan sedan hämtas ut i olika typer av rapporter. I hela landet visar resultaten att arbetet gör skillnad för sjuka äldre

7 Varför ett kvalitetsregister?
Med hjälp av olika rapporter i senior alert kan vi: Säkra vården och omsorgen på enheterna Jämföra vårdkvalitén över tid Göra jämförelser mellan olika enheter Identifiera risker Synliggöra det förebyggande arbetet Utvärdera utförda åtgärder

8 Våra enheter – mina resultat
Hur många hälsogenomgångar har vi gjort? Händelser/utfall Går vi från rött till grönt? 5 vanligaste förebyggande åtgärderna Rött till grönt endast på enhetsnivå. De andra kan tas både för enhet, boende/kommun. 8

9 Vilka Bedömningsformulär använder vi?
Trycksår - modifierad Norton skala Undernäring - MNA mini nutritional assesment Fall - Downton fall risk index Munhälsa - ROAG Läkemedelsgenomgång - Phase 20 Blankett för registrering av nattfasta

10

11

12 Registrering av Nattfasta

13 Läkemedelsgenomgång Innan läkemedelsgenomgången fyller kontaktpersonen
tillsammans med kunden i ett formulär med 20 frågor, symtom på olika besvär som kan ha med kundens mediciner att göra. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare. I vissa fall deltar även en apotekare.

14

15 Munhälsobedömning ROAG = Revised Oral Assessment Guide
Sambandet mellan munhälsa och allmänhälsa är tydligt. Bristande munhygien kan bl.a. leda till lunginflammation, smärta, blodförgiftning, undernäring och försämrad livskvalitet. Därför ingår även en bedömning av munnen i hälsogenomgången.

16 Enhetsteam Ett team - olika kompetens
Träffas 1ggr/mån Teamet består av enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal. På enhetsteamet presenteras hälsogenomgången. Utifrån resultatet av hälsogenomgången ger alla professioner sina förslag på nödvändiga åtgärder för att om möjligt undvika att en skada uppkommer. De föreslagna åtgärderna följs sedan upp kontinuerligt.

17 Ett systematiskt arbetssätt
Planera och utför förebyggande åtgärder Följ upp och lär av resultaten. Arbeta med ständiga förbättringar Riskbedömning

18 Ansvarsfördelning För varje profession finns en tydlig
ansvarsfördelning om vem som gör vad i en hälsogenomgång. Finns att läsa på Solsidan under Min verksamhet Rutiner och instruktioner Vård - och omsorgsförvaltningen Verktyg att förbättra verksamheten Verktyg för hälsogenomgångar

19 Zakrisdals Vårdboende
Enhetschef Johanna - en intervju om fördelarna med att ha enhetsteam

20 Tvärprofessionellt team
Det tvärprofessionella teamet har en viktigt uppgift att tillsammans bedöma, planera och utföra de åtgärder som behövs

21 Arbetsterapeutens och sjukgymnastens roll i enhetsteamet
Arbetsterapeut Karin och sjukgymnast Anita - beskriver sin roll och vad de kan tillföra som profession i samband med hälsogenomgången.

22 Ruds vårdboende Johanna, Anna, Annelie, Lena och Jenny arbetade med
förbättringar utifrån resultat i senior alert, det visade sig att några kunder hade ökad risk för att bli undernärda. Gemensamt i arbetslaget utformade de en plan om hur de skulle gå till väga. För att nå resultat var det mycket viktigt att alla i arbetslaget inklusive nattpersonalen var med.

23 Basvaror byttes ut - istället inhandlades
Smör Grädde 3% mjölk Rapsolja Ökad beställning av energiberikad kost från köket Inga lightprodukter köptes in

24 Det är viktigt hur man dukar ett frukostbord

25 Shottarna blev ett populärt mellanmål - minskar nattfastan och ger god sömn

26 Aktivering och frisk luft har en positiv effekt på mat och sömn

27 Förändringar vi har sett
Bättre aptit Bättre sömn Bättre tarmfunktion Mer energi att klara vardagen Ökad lust att delta i aktiviteter

28 Förbättringsarbete på Källans vårdboende för dementa
Catharina, sjuksköterska på Källans vårdboende. Även på Källans vårdboende upptäcktes att flera boenden var i riskzonen för att bli undernärda. Tillsammans i teamet gjordes förbättringar Catharina berättar…….

29 Att göra skillnad i vardagen - Göra det vanliga ovanligt bra

30 ”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka nya vyer och platser utan att se det gamla med nya ögon" (Marcel Proust)

31 Tack för oss! Barbro och Kerstin


Ladda ner ppt "Bättre livskvalitet tack vare en hälsogenomgång"

Liknande presentationer


Google-annonser