Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt inom skatteområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt inom skatteområdet"— Presentationens avskrift:

1 Nytt inom skatteområdet
Frukostseminarier 16 oktober i Lund 30 oktober i Hässleholm

2 Annika Lundeslöf Skattejurist 0721 52 81 88 alu@vici.se

3 Företagsskatteutredningen SOU 2014:40 Juni 2014

4 Kommitténs uppdrag Öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital Syftet måste vara att behandla olika finansieringsformer, investeringar och branscher skattemässigt lika. Se över reglerna om koncernbidrag och underprisöverlåtelser Ge förslag på källskatt på ränta Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkande Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3) Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66) Förslaget lämnas för ikraftträdande 1 januari 2016

5 Kommitténs huvudförslag
Nytt system för bolagsbeskattning Begränsa avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader som uppgår till 25 % av företagets hela skattemässiga resultat. Införs en ny definition av finansiella kostnader.

6 Slopat avdrag för negativt finansnetto
Endast räntekostnader och andra finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Därutöver ingen avdragsrätt för finansiella kostnader. Negativa finansnetton får inte rullas framåt till kommande beskattningsår.

7 Vilka kostnader omfattas?
I princip alla kostnader som i ekonomisk mening är en räntekostnad omfattas av avdragsbegränsningen. För att undvika gränsdragningsproblem omfattas också andra finansiella kostnader Med finansiell kostnad avses bl.a. -valutakursförluster -förluster på finansiella instrument (t.ex. aktier) -räntedelen av vissa hyresbetalningar

8 Finansieringsavdraget
Schablonmässigt beräknat avdrag för finansieringskostnader. Avdraget uppgår till 25 procent av företagets skattemässiga resultat oavsett om bolaget finansieras med eget eller lånat kapital. Motsvarar en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter (till 16,5 procent) Jenny

9 Exempel på beskattningskonsekvenser (huvudförslaget)
Ett bolag har 16 miljoner i omsättning och 10 miljoner i övriga externa kostnader. Bolaget har ränteintäkter om 1 miljon och räntekostnader om 5 miljoner. Beskattning enligt nuvarande regler Skattemässigt resultat: 2 (16 milj -10 milj +1 milj -5 milj) Skattesats: 22 procent Beskattning enligt nuvarande regler = kr Beskattning enligt föreslagna regler Skattemässigt resultat: 6 (16 milj- 10 milj+1 milj -1 milj) Finansieringsavdrag: -1,5 (6 milj x 25 procent) Beskattning enligt de föreslagna reglerna = kr anders

10 Exempel på beskattningskonsekvenser (huvudförslaget)
Ett bolag har 16 miljoner i omsättning och 10 miljoner i övriga externa kostnader. Bolaget har ränteintäkter om 1 miljon och saknar räntekostnader. Beskattning enligt nuvarande regler Skattemässigt resultat: 7(16 milj -10 milj +1 milj) Skattesats: 22 procent Beskattning enligt nuvarande regler = kr Beskattning enligt föreslagna regler Skattemässigt resultat: 7(16 milj- 10 milj+1 milj) Finansieringsavdrag: -1,75 (7 milj x 25 procent) Beskattning enligt de föreslagna reglerna = kr anders

11 Kvittning inom koncerner
Förslaget innehåller en möjlighet till koncernutjämning så att ett bolag med negativt finansnetto kan överföra detta till ett bolag med positivt finansnetto (inom en och samma koncern) Detta gäller om båda företagen med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra anders

12 Förenklingar Kommittén gör bedömningen att de nuvarande ränteavdragsbegränsningarnas kan avskaffas Även reglerna om aktiefålla kan avskaffas då endast finansiella kostnader som motsvarars av finansiella intäkter får dras av jenny

13 Vilka företag omfattas?
Uppdraget var i första hand att se över beskattningen för aktiebolag För att reglerna inte skall kunna kringgås omfattas även andra juridiska personer inklusive handelsbolag Fysiska personer som är delägare i handelsbolag missgynnas Förslag om att underprisöverlåtelse från handelsbolag till aktiebolag skall få ske under en övergångsperiod anders

14 Särskilda regler för finansiell verksamhet
Företag vars verksamhet går ut på att låna in och ut pengar har ofta stora positiva finansnetton För att den finansiella sektorn inte skall gynnas särskilt föreslås en schablonintäkt för finansiella företag baserad på deras skulder jenny

15 Kommitténs alternativa förslag
Endast finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Utöver detta får ett negativt finansnetto dras av med 20 % av ett på visst sätt beräknat avdragsunderlag. Avdragsbegränsningen blir därmed inte total och därför behålls dagens regler om ränteavdragsbegränsning. Istället för ett finansieringsavdrag sänks bolagsskattesatsen med 3,5 procentenheter till 18,5 %. anders

16 Finansiering Kommittén föreslår en fullt finansierad reform genom:
Slopat avdrag för negativa finansnetton Höjd schablonränta för periodiseringsfonder 87% x SLR Räntebeläggning av skadeförsäkringsföretagen skattemässiga avsättningar till säkerhetsreserv Avdragsrätten för vissa efterställda lån i kreditinstitut slopas Vid införandet av reglerna Återföring av P-fond ändras – återföra 133% Nerkvotering av underskott – avdrag med 50 % av underskott Anders

17 Skatteförenklingsutredningen SOU 2014:68 Oktober 2014

18 Kommitténs uppdrag Förenkla reglerna för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag. Särskild vikt ska läggas vid reglerna om räntefördelning och expansionsfonder Syftet är att bibehålla/tillgodose neutralitet mellan olika företagsformer Ikraftträdande 1 januari 2016

19 Förenklat bokslut för verksamhet med omsättning på högst 3 Mkr
Behöver inte ta upp lagertillgångar om de understiger 1/2 pbb. Om avskrivningsunderlag för inventarier är högst 1/2 pbb kan hela beloppet skrivas av direkt. Inventarier av mindre värde med rätt till direktavdrag 1 pbb. Om den skattskyldige uteslutande eller så gott som uteslutande själv utfört allt arbete i näringsverksamheten, ska den alltid anses som aktiv om det inte finns särskilda skäl. En termin eller option ska räknas till näringsverksamheten om terminen eller optionen hänför sig till tillgångar eller skulder i näringsverksamhet. anders

20 Huvuddragen i förslaget på neutralt skattesystem
Förslag att slopa periodiseringsfond expansionsfond skogsavdrag skogsskadekonto upphovsmannakonto negativ räntefördelning Behålla positiv räntefördelning. Införa två former fullständig och förenklad räntefördelning Införa ny fond – företagsfond anders

21 Några huvudbegrepp Direkt beskattning Fördelning till Uppskjuten beskattning kapitalinkomst Fördelningsbar inkomst Inkomst av näringsverksamhet Fullständig eller förenklad räntefördelning Företagsfond anders

22 Företagsfond Uppgå till max 40 % av inkomst av näringsverksamhet (Fördelningsinkomsten). Begränsas också till kapitalunderlaget vid årets utgång Tillgångar ./. Skulder Ingen beskattning vid avsättningen En schablonintäkt beräknas på avsättningen till 72 % x statslåneräntan. Återföring ska ske. Ingen tidsgräns, men jämförs med ett kapitalunderlag vid årets utgång. anders

23 Räntefördelning Fullständig räntefördelning
Beräknas på Tillgångar ./. Skulder vid årets utgång Frivillig Kan spara ett fördelningsbelopp till kommande år SLR + 4,8% Ta bort kr-gränsen Förenklad räntefördelning – belopp fördelas inom en närståendekrets Beräknas till 1/2 pbb/verksamhet (enskild nrv och HB-andel) Får inte göra avsättning till företagsfond Kan inte spara ett fördelningsbelopp till kommande år anders

24 Övriga förslag Nytt stickår vid försäljning av alla fastigheter –
taxeringsvärdet 1996 Utgifter före år 1996 får inte dras av. Avskrivningar och skogsavdrag före år 1996 ska inte återföras. Periodiseringsfond återförs enligt dagens regler Expansionsfond – max 60 % kan föras över till företagsfond vid ingången av 2016 om det motsvaras av ett kapitalunderlag. Sparad räntefördelning enligt dagens regler får sparas för användning efter ikraftträdandet anders

25 Regeringens skatteförslag inför budgetpropositionen för 2015
Budgetpropositionen ska lämnas senast 17 november

26 Finansdepartementet – tre PM
Logga kund Lägre socialavgifter för unga slopas. Sker under en tvåårsperiod. Pensionärer får sänkt skatt. Jobbskatteavdraget trappas ned från månadsinkomst kr. Begränsad uppräkning av skiktgränsen. Särskild löneskatt på 8,5 % för alla över 64 år. Avdrag för privat pensionssparande begränsas till kr/år Rut-avdrag för läxhjälp tas bort Avdragsrätt för förvaltningsutgifter slopas Jenny


Ladda ner ppt "Nytt inom skatteområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser