Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENERGITILLSYN V-Dala - 8 års erfarenheter Leif Markfjärd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENERGITILLSYN V-Dala - 8 års erfarenheter Leif Markfjärd"— Presentationens avskrift:

1 ENERGITILLSYN V-Dala - 8 års erfarenheter Leif Markfjärd

2 Grund för energitillsyn enl MB
VU har en skyldighet att hushålla med energi (2 kap 5 § MB) Bästa möjliga teknik (2 kap 3 § MB) gäller även för energihushållning Skälighetsregeln (2 kap 7 § MB) kraven kan vara större än vad som är lönsamt VU:s egenkontroll (26 kap 19 § MB) den som bedriver verksamhet.... skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten…. hålla sig underrättad om påverkan på miljön…. skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till TM om det begärs Krav på VU vad gäller åtgärder beträffande energieffektivisering måste bedömas från fall till fall Om frågan om energieffektivisering är prövad i tillståndet har det rättskraft och tillsynsmyndigheten kan inte ställa några ytterligare villkor utöver vad som framgår i tillståndet (24 kap 1 § MB)

3 Energidomar MÖD M Rätt att bedriva tillsyn över VU:s energianvändning och energieffektivisering, taxa behövs för avgift. Miljönämnden har att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, i detta fall den s.k. hushållningsprincipen (2 kap. 5 §). MÖD 2008:23 (prövningsmål) Återbetalningstiden bör inte överstiga anläggningens återstående tekniska livslängd. Återbetalningstiden uttrycks som investeringsbelopp dividerat med det årliga värdet av energibesparingen minus ökade driftkostnader bör som regel inte överstiga åtgärdens, eller anläggningens, återstående (tekniska) livslängd. Detta betyder med andra ord att investeringen borde kunna återbetalas efter en viss tid. MÖD 2011:23 (prövningsmål) Energihushållningsplan grundad på LCC. VU ska till TM lämna in program för energihushållning, där det ska framgå vilka åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa. I redovisningen ska ingå kostnadskalkyler omfattande åtminstone total investeringskostnad och återbetalningstid, grundad på åtgärdens livscykelkostnader.

4 Energitillsyn Länsprojekt i Dalarna start Inriktning på A- och B- objekt, undantag företag med i PFE Inledningsvis – vi ställde krav på VU att inge energikartläggning (egen mall) Inga krav på åtgärder gjordes i brist på tydlig TVL och osäkra miljöinspektörer Tillsynen blev mer information än krav V-Dala fortsatt med tillsyn efter länsprojektets slut, besökt ca 50 verksamheter

5 Energitillsyn 2005 – 2011 BRA Utbildningsinsatser för inspektörerna
Gemensamt material tex metodstöd, checklista Tydliggjorde att energifrågan är en naturlig del i tillsynen Uppföljning av energianvändning och nyckeltal Inspektörernas kunskaper om energieffektivisering har ökat MINDRE BRA Tre-års pay-off tid för krav på åtgärder Vi trodde att genom att visa/informera om besparingar skulle åtgärder ske - så var det inte! Inga krav har ställts på energieffektiviseringsåtgärder Osäkerhet kring kravnivåer

6 Energitillsyn 2012 - Omstart för energitillsynen
Samma syfte som tidigare: Hushålla med energi Flytta fokus från information till krav Inspektion (ca 50 verksamheter) MFVE + lokaler (länsprojekt Dalarna) Föreläggande - Energieffektiviseringsmålet minst 20 % till 2020 jfr med 2008 (50 % till 2050) Granskning inkomna redovisningar Planerat att ta beslut om genomförande av åtgärder så att energieffektiviseringsmålet uppfylls. Om företaget inte kan genomföra 20 % energieffektiviseringar, kan miljöenheten få göra annan bedömning av energieffektiviseringsnivån. Kraven utifrån miljöbalkens avvägningar tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt

7 Länsprojekt Dalarna 2013 Kommuner (5) och länsstyrelsen
53 tillsynsbesök (MFVE) Ta fram åtgärdsplan, energieffektivisering och förnyelsebar energi Energieffektiviseringsmålet 20 %. Redovisning hur den kan uppfyllas Förnyelsebar energi 50 %. Redovisning hur den kan uppfyllas Upp till varje TM att gå vidare

8 Energitillsyn 2014 Länsprojekt Uppsala o Västmanland
Kommuner och länsstyrelserna tillsynar Utbildning av miljöinspektörer och EKR Tillsynsbesök under våren - hösten 2014 Åtgärdsinriktad energikartläggning genomförs av verksamhetsutövarna Uppföljande tillsynsbesök våren – sommaren 2015 Ställa krav på genomförande av åtgärder (ev 20 % effektivisering) Kan bli skillnad på stödprocesser och produktionsprocesser- varje VU är unik

9 Energitillsyn Vår erfarenhet
Stor potential att minska energianvändningen Svårt med rimlig kravnivå, stöd behövs Tänk miljönytta - inte besparing Energitillsynen hamnar ofta i lönsamhetsfällan – vi måste tänka miljöbalkens krav Energitillsyn är normal miljötillsyn Tillsynen har hjälpt till att lyfta upp energieffektivisering på agendan De flesta företag har inte gjort energikartläggning Av de företag som tagit fram energikartläggning, har många ändå inte gjort effektiviseringar Den här tillsynen är lyckad eftersom det bidrar till minskad miljöbelastning Problem när VU inte är fastighetsägare. Vem har rådighet?

10 Energitillsyn och tillsynsvägledning Mer stöd?
Utbildningsdagar för inspektörer Nationell strategi eller ska alla kommuner/län ha en egen Vilka kan/bör vi tillsyna på, hur ska vi prioritera, kan 500 MWh vara en vägledning Är energieffektiviseringsmålet tillämpbart Kan vi ställa krav på utbyte av utrustning Kan vi ställa krav på utbyte av energislag Hur ska vi värdera ekonomiskt rimligt Vad kan vara rimlig tid för åtgärder Vem kan vi rikta kraven på Avsaknad av vägledande tillsynsdomar Hur kommer lagen om energikartläggningar att påverka tillsynen

11 Energitillsyn Vad vill V-Dala
Gå hela tillsynsvägen Ställa krav (förelägga) på genomförande av energieffektiviseringsåtgärder, med stöd av bl a energieffektiviseringsmålet Kanske även ställa krav på förnyelsebra bränslen, med stöd av bla klimat- och energipaketet Energitillsyn på alla MFVE Nya tillsynsobjekt – över 500 MWh


Ladda ner ppt "ENERGITILLSYN V-Dala - 8 års erfarenheter Leif Markfjärd"

Liknande presentationer


Google-annonser