Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K OSTNADSALLOKERING VID AVYTTRING AV DOTTER - OCH INTRESSEBOLAG Jan Bjuvberg Uppsala universitet 11-03-28 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K OSTNADSALLOKERING VID AVYTTRING AV DOTTER - OCH INTRESSEBOLAG Jan Bjuvberg Uppsala universitet 11-03-28 1."— Presentationens avskrift:

1 K OSTNADSALLOKERING VID AVYTTRING AV DOTTER - OCH INTRESSEBOLAG Jan Bjuvberg Uppsala universitet 11-03-28 1

2 Disposition och syfte Disposition 1. Kortfattad genomgång av domarna (EUD, HFD) 2. Kostnadsallokeringsmodellen 2.1 Redovisningsrättsliga utgångspunkter 2.2 Externredovisningen 2.3 Internredovisningen 2.4 Företagsekonomisk kostnadsallokering 2.4 Företagsvärderingsmodeller 2.5 Pristeori 3. Några försiktiga slutsatser Syfte Besvara frågorna om 1) det finns något svar på frågan om hur EUD:s kostnadsallokeringsmodell ska tillämpas vid avyttring av DB/IB? 2) HFD (majoriteten och minoriteten) har gjort något försök att tillämpa den? 11-03-28 2

3 SKF-målet i korthet Utgångspunkter Avyttring av dotter- och intressebolag Syfte – avveckling, frigöra kapital för övrig verksamhet Aktiv del, tillhandahåller skattepliktiga tjänster Föreligger avdragsrätt för ingående moms på tjänster förvärvade i samband med avyttringarna? Värderingar, biträde vid förhandlingar samt, i samband med avtalsskrivning, advokattjänster. (Plus ersättningar för finansiell Due Dilligence och till marknadsaktörer som varit behjälpliga med att få affären till stånd, t.ex. genom anvisande av kunder, se HFD:s dom.) 11-03-28 3

4 SKF-målet i korthet EU-domstolen Transaktionerna föremål för mervärdesskatt (inom tillämpningsområdet för ML) Omfattas av undantaget i 3 kap. 9 § ML ”Det föreligger rätt till avdrag […], under förutsättning att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för de ingående tjänsterna och den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet. Det ankommer på den nationella domstolen att […] avgöra huruvida uppkomna kostnader kan komma att ingå i priset på de sålda aktierna eller om dessa endast ingår i de kostnadskomponenter som utgör priset på de transaktioner som omfattas av den beskattningsbara personens ekonomiska verksamhet ” 11-03-28 4

5 SKF-målet i korthet HFD (majoriteten) Avyttringen = ekonomisk verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt Undantaget i 3 kap. 9 § ML tillämpligt Direkt och omedelbart samband med aktieavyttringen? Biträde vid förhandling Advokattjänster i samband med avtalsskrivning Andra än nu nämnda tjänster Inte tillräckligt underlag för att kunna avgöra om avdragsrätt föreligger 11-03-28 5

6 SKF-målet i korthet HFD (minoriteten) Syftet med aktieavyttringarna Frigöra kapital för koncernens övriga verksamhet Tjänster förvärvade i samband med detta typiskt sett hänförliga till bolagets samlade ekonomiska verksamhet Avdragsgilla som allmänna omkostnader Presumtionssynsätt? Inte påvisats att det föreligger ett sådant direkt och omedelbart samband med aktieavyttringarna Presumtion – bevisbördan på SKV? 11-03-28 6

7 Kostnadsallokering Det ankommer på den nationella domstolen att […] avgöra huruvida uppkomna kostnader kan komma att ingå i priset på de sålda aktierna eller om dessa endast ingår i de kostnadskomponenter som utgör priset på de transaktioner som omfattas av den beskattningsbara personens ekonomiska verksamhet ” Externredovisning?Löpande bokföring? Pristeori?Värdering? Allokering? 11-03-28 7

8 Redovisningsrättsliga utgångspunkter Rättskällor och rättskällehierarki Lag, förarbeten, rättspraxis, doktrin och soft law. Svensk soft law Vilka? Rättslig ställning? Redovisningsrättslig klassificering Vid kontering Vid upprättande av årsbokslut Betydelse för beskattningen? 11-03-28 8

9 Externredovisning – köpare/innehavare Tillgångsdefinitionen (IASB p. 49) Resurs Inträffad händelse Bestämmande inflytande Ekonomiska fördelar i framtiden Erkännandekriterierna (IASB p. 83, 89) Sannolika ekonomiska fördelar i framtiden Mätbarhet (kostnad alt. värde) 11-03-28 9

10 Externredovisning – köpare/innehavare Värdering av finansiella instrument – IAS 39 Initial värdering – vid förvärv Verkligt värde = vederlag + transaktionskostnader Efterkommande värdering – under innehavet Verkligt värde Värdering av andelar i DB/IB – IAS 27 Anskaffningsvärde eller enligt IAS 39 Anskaffningsvärde = Vederlag + utgifter direkt hänförliga till tillgången 11-03-28 10

11 Externredovisning Värdering till verkligt värde – finansiella tillgångar (IAS 39) Noterat pris på aktiv marknad Värderingsmetod (-teknik) om aktiv marknad saknas Syfte – fastställa vad transaktionspriset (marknadsmässig transaktion) skulle ha varit vid värderingstidpunkten Värderingsmetoder (-tekniker) Nyligen genomförda marknadsmässiga transaktioner, Analys av diskonterade kassaflöden Hänvisning till ett aktuellt verkligt värde för ett annat instrument som i allt väsentligt är likadant Tekniken 11-03-28 11

12 Internredovisning/kostnadsallokering Produktkalkylering Underlag för beslut som rör produktval, prissättning och kostnadskontroll Självkostnadsmetod Självkostnad Direkta kostnader Indirekta kostnader Bidragsmetod Särintäkt, särkostnad Samintäkt, samkostnad Täckningsbidrag Kostnadstäckning När är det en förutsättning för prissättningen? När används produktkalkylering? Löpande bokföring Konteringens betydelse? 11-03-28 12

13 Internredovisning/kostnadsallokering Kostnadsallokering Kostnadsändamål Varför uppstår kostnaden? Kostnadsställe Var uppstår kostnaden? Kostnadsslag Vad har förbrukats? 11-03-28 13

14 Företagsvärdering Två huvudsakliga ansatser Substansvärdering Värdering av tillgångar och skulder Även sådant som inte syns i balansräkningen Avkastningsvärdering Uppskattning av framtida avkastning (nuvärde) All värdering – oavsett om det är substans eller avkastning som värderas – utgår från framtida avkastning (framtida ekonomiska fördelar på grund av innehav av tillgångar etc.) 11-03-28 14

15 Pristeori pris Antal Utbud Efterfrågan Jämviktspris Betydelsen av säljarens allokering av kostnader? 11-03-28 15


Ladda ner ppt "K OSTNADSALLOKERING VID AVYTTRING AV DOTTER - OCH INTRESSEBOLAG Jan Bjuvberg Uppsala universitet 11-03-28 1."

Liknande presentationer


Google-annonser