Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektstyrning av exploateringsverksamheten inom Fastighetskontoret i Malmö Stad MEX-dagarna 8-9 nov 2006 Monica Johansson Fastighetskontoret MALMÖ STAD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektstyrning av exploateringsverksamheten inom Fastighetskontoret i Malmö Stad MEX-dagarna 8-9 nov 2006 Monica Johansson Fastighetskontoret MALMÖ STAD."— Presentationens avskrift:

1 Projektstyrning av exploateringsverksamheten inom Fastighetskontoret i Malmö Stad MEX-dagarna 8-9 nov 2006 Monica Johansson Fastighetskontoret MALMÖ STAD

2 Malmö stads ”tekniska förvaltningar” Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Fastighetskontoret Gatukontoret VA-verket Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret Miljönämnden Miljöförvaltningen Servicenämnden Serviceförvaltningen Kommunstyrelse Rotlar Boende- och stadsmiljöroteln

3 Pågående exploateringsprojekt i Malmö Stad 52 exploateringsprojekt pågår, se karta nedan Kalkylerna totalt för nu pågående projekt Utgifter ca 2 miljarder( exkl infrastruktur) Inkomster ca 3 miljarder Årets ekonomi Utgifter250 Mkr + 200 Mkr GK Inkomster 650 Mkr

4

5 Därför tog vi fram ”Projektstyrning för Exploatering” Utveckling av samarbetet Fk-Gk-Sbk-Miljöfv Tydliggöra Fk´s roll i stadens utbyggnad Behov av överenskommelser med Gk Dokumentera exploateringsprocessen Få in nya medarbetare snabbare i arbetet Behov av konsekvens och enhetlighet Behov av intern ekonomistyrning Många projekt ”flöt omkring” i redovisningen Började 1999, klar 2000. Reviderad 2005.

6 Ur innehållet i ”handboken” - dokument samlade på intranätet Beskrivning av Exploateringsprocessen Beskrivning av Planprocessen Projektledarens ansvar Beskrivning av exploateringssystemet Upphandlingsregler Beskrivning av budget- och uppföljningsarbetet Redovisningsprinciper PM om arkeologi Mallar / goda exempel: Exploateringskalkyler Planbeställning Överenskommelse med gatukontoret Markanvisningsavtal Tidsplanering Köpeavtal, tomträttsavtal Mm mm

7 Exploateringsprocessen - beslutssteg Uppföljning!! ÖK med Gatukontoret

8 Start-PM Områdeskarta Syftet Planförutsättningar för genomförandet Bedömning av exploateringskostnader Godkänns av exploateringschefen Information till ledningsgruppen (kan påverka) Disponera ur årets budget. Anslag för geotekniska undersökning och arkeologisk undersökning

9 Projektbeskrivning Bakgrundsbeskrivning Syfte och mål för området Projektets avgränsning, karta Projektplanering - aktiviteter Projektorganisation (stora projekt, förv.gem styrgrupp) Intressenter Tidplan Preliminär kalkyl (se nedan): markvärden, utg, ink Godkänns av exploateringschef Information till ledningsgruppen (kan påverka) Projektbudget och projektredovisning öppnas Ingångsvärden på marken flyttas fr markreserven

10 Exploateringskalkyl preliminär – slutlig (detaljplan) Ingångsvärden/bokförda värden på mark Prisnivå Utgift per aktivitet Arkeologi Sanering Markarbeten - Terrassering Gatukostnader (ÖK med GK) Plankostnader mm Kapitaliserade inkomster Fördelas per år = budget resp. år

11 Projektuppföljning och redovisning - under genomförandet Detaljplaneprocessen följs Förhandlingar med ”marknaden” Överenskommelse med gatukontoret Upphandling Genomförande Tidplanen Kalkylen Budgetar Prognoser

12 Slutrapport UTGÅR FRÅN PROJEKTBESKRIVNING OCH SLUTLIG KALKYL  Har mål och intentioner uppfyllts  Idé och syfte  Bebyggelse  Projektets genomförande  Tidplan  Antal tomter / byggrätter  Markupplåtelser  Uppföljning av kalkylen  Utgifter  Inkomster  Analys och kommentarer

13 Sammanfattning Exploateringsidé Start-PM Projektbeskrivning Beställning av detaljplan Preliminär kalkyl Överenskommelse med gatukontoret Årsbudgetar / prognoser Projektuppföljning, löpande Detaljplanen fastställs Slutlig kalkyl Markavtal Slutrapport

14 Fortsatt utveckling av modellen - nya behov och nya krav Ökat fokus på inkomsterna Ny markanvisningspolicy på gång Rekommendationer för exploateringsredovisning - när uppkommer realisationsvinsterna Synpunkter, önskemål och behov av förenklingar Nya ”exempel” från dem som arbetar i processen Ledningen bör utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra

15 HYLLIE - en ny stadsdel i Malmö och ett pågående exploateringsprojekt


Ladda ner ppt "Projektstyrning av exploateringsverksamheten inom Fastighetskontoret i Malmö Stad MEX-dagarna 8-9 nov 2006 Monica Johansson Fastighetskontoret MALMÖ STAD."

Liknande presentationer


Google-annonser