Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning av vuxna patienter med Talassemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning av vuxna patienter med Talassemi"— Presentationens avskrift:

1 Handläggning av vuxna patienter med Talassemi
Honar Cherif MD PhD VO Hematologi Uppsala Akademiska Sjukhuset

2 Hemoglobinopatier De vanligaste av ärftliga sjukdomarna
WHO uppskattar att 7 % av världens befolkning bär på Hemoglobinopatianlag

3 Sverige från ett utvandringsland till ett invandringsland
3

4 Patogenes Hb A (2 β2) ca 98% av normal vuxen hemoglobin
Hb F (2 γ2) foster hemoglobin, ersätts av Hb A efter födseln

5 Alpha-Thalassemi Produktionen av -globin kodas av 4 gener på kromosom 16 normal / bärare - / Minor (alfa plus) -/- (alfa noll) --/ Hb H --/- hydrops fetalis --/--

6 Beta-Thalassemi Beta-globin genen finns på kromosom 11 Normal /
Minor /0 /+ Intermedia 0/+ Major 0/0 +/+

7 Thalassemi (Thalassemia)
Beskrevs först av Thomas Cooley 1925 Autosomal recessiv sjukdom Den vanligaste formen av genetisk betingade sjukdomar 3% av befolkningen i världen Ca bär på thalassemi genen Från grekiska θαλασσα, thalassa, hav αίμα, haima, blod

8 Epidemiologi medelhavet, mindre Asien, Sydostasien, och södra Kina

9 Klinisk manifestation
Thalassemi minor: Hb 90-normal Thalassemi intermedia: Hb g/L Thalassemi major: Hb < 70 g/L

10 Diagnos Mikrocytos: Lågt MCV
Mikrocytär anemi: minor, intermedia, major utan andra orsak Hb-elfores (Hb fraktioner) Beta Talassemi: Förhöjd Hb A2 fraktion Förhöjd Hb F fraktion (intermedia, major) Alfa Talassemi: Helt normal Hb fraktioner HbH band

11 Diagnos forts DNA analys Behövs oftast inte för diagnos
Behövs sällan vid komplicerade fall där Hb fraktionering ej diagnostisk Sammansatt heterozygoti? Talassemia intermedia?? Indikation: enbart när genetiskrådgivning är aktuell

12 Handläggning av vuxna patienter med Talassemi
Honar Cherif MD PhD VO Hematologi Uppsala Akademiska Sjukhuset

13 Talassemi minor En egenskap och inte sjukdom! Information:
Lugnande besked Ärftlig icke-symptomgivande tillstånd Är förenligt med full arbetsförmåga Kan inte förklara andra symptom eller sjukdomstecken Informationsbroschyr Sampras Zeidane

14 Talassemi minor Rådgivning inför graviditetsönskan
Partner: ursprung, blodstatus, järnstatus, Hb-elektrofores Genetisk rådgivning Foster diagnostik: från vecka 11 Hanläggning vid graviditet anemi försämring vid graviditeten: folsyra och blodtransfusion vid Hb < 80-90

15 Talassemi Major Vuxna patienter

16 Talassemi major Klinik och diagnos: Tidigare anamnes
Vid ankomst till Sverige Överrapportering från barnkliniken

17 Klinisk manifestation
Svår microcytär anemi Ineffektiv erytropoes Nedsatt erytrocyt-överlevnad Hemolys Splenomegali Hepatosplenomegali Extramedullär erytropoes

18 Klinisk manifestation
Skelettförändringar Benmärgshyperplasi Osteoporos Tillväxthämning Sekundär hemokromatos Blodtransfusion Ökad järnupptag via GI kanalen

19 Handläggning initialt
Kartläggning av svårighetsgrad Kartläggning av alla organskador Hjärta, lever, endokrin, skelett..mm Kandidat för allo-SCT? HLA identiska syskon?

20 Behandlingens hörnstenar
Anemi behandling Hemokromatos behandling Livslång uppföljning med kontroller via hematologen Behandla dålig komplians

21 Prognos Ca 25-30 000 nyfödda barn per år har Thalassemi major
<25% har tillgång till adekvat behandling med transfusioner och järnkelat terapi Hög mortalitet och morbiditet

22 1- Anemi behandling Livslång behandling med regelbundna transfusioner
Mål Hb g/L bra livskvalitet närmast normal tillväxt hämning av extramedullär blodbildning Kräver oftast 2-3 enheter erykonc med 2-3 veckors intervall

23 Sekundär Hemokromatos = Järnförgiftning
Normal årlig järn upptag i kroppen är ca 300 mg Erytrocytkoncentrat: ca mg per enhet Ökad järninlagring orsakar kroniska organskador Levercirrhos, leversvikt, levercancer Hjärtsvikt, hjärtrytm rubbningar Diabetes Hypotyroidism Hypoparatyroidism Hypogonadism Infektioner pga järninlagringen och immunpåverkan:Yersinia enterocolitica, Klebsiella species, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae

24 2- Beh av Hemokromatos Val av järnkelerare
Ebart tre preparat finns Individuell bedömning ålder, arbete, komplians, önskemål, biverkningar, njur/lever funktion, …mm Hemokromatos sjukdomsläge

25 Deferroxamine (Desferal)
Påbörjas tidigt i barndomen Efter transfusioner eller s. Ferritin > 1000 är standard förstalinjes-behandling Mycket effektiv Ges som sc eller iv infusion oftast 5 dagar per vecka Tid och resurskrävande Risk för hörsel- och synskador Infusionskomplikationer

26 Oral järnkelerare Deferriprone (Ferriprox)
Effektiv järnmobilisering från Hjärtat Tabletter 3 ggr dagligen Kombineras ofta med Desferal Ont i magen, ledvärk Risk för neutropeni, Liten risk för agranulocytos 61patients DFO 43mg/kg/day for 5.7 days vrs DFP 92mg/kg/day T2* and EF improved more in the DFP group Pennell et al; Blood, 1 May 2006, Vol. 107, No. 9, pp

27 Oral järn kelerare Deferasirox (Exjade)
Löses i vatten en gång dagligen Effektiv som underhållsbehandling Studier: Sänker S. Ferritin, lever/hjärta järninlagringar Gastrointestinala biverkningar Risk för S.Krea stegring Tolereras sämre hos äldre patienter Cappellini et al Blood och 2011

28 Studier och Expert uttalanden
Karimi M, Hematology. 2012 This is the first study evaluating deferasirox in heavily iron-overloaded patients…. Deferasirox is effective and well tolerated; however, dose increases to ≥30 mg/kg/day should be considered if efficacy is insufficient. Kontogiouges, Expert Opin Drug Saf. 2010 Only few patients may benefit from the introduction of higher doses of deferasirox. There is a need for introducing more effective prophylactic measures. Safer, more effective and less costly chelation treatments are available…... Alla tre preparat behövs Fas I-III studier finns Långtidsuppföljning finns Kombinationsbehandling

29 Hemokromatos sjukdomsläge
Svår hemokromatos intensiv kombinations järnkelering Desferal inf (7 d/vecka)+Ferriprox Patienter med hjärtengagemang Desferal+Ferriprox åtminston tills normalisering av hjärtsignaler och EF Välreglerad hemokromatos Desferal, Exjade, monoterapi eller i kombination med Ferriprox Kronisk långtidsbehandling (underhåll) Exjade eller Desferal. Ferriprox?.

30 Kombinationsbehandling
Desferal + Ferriprox Ja. Studier finns Förbättrad effekt har påvisats. Desferal + Exjade Kanske/tveksamt Små studier med förbättrad effekt Ferriprox + Exjade Fallbeskrivningar finns vältolererad Attraktiv per oral behandling

31 Monitorering av Hemokromatosbehandling
S. Ferritin enkel prov tas regelbundet, komplians kontroll mål stiger även vid andra tillstånd ej stark samband med lever- och hjärtinlagring

32 Magnet Kamera T2* T2* bilder
Kan kvantifiera järninlagringen i levern, och hjärtat Har ersatt leverbiopsier Begränsningar vid tolkning och vid låga järnnivåer/levercirrhos Svår hjärtinlagring med minimal lever järn Svår leverpåverkan med minimal hjärtinlagring 3 32 32

33 FerriScan® High iron Low LIC map Innan behandling
Efter 12 månaders behandling

34 FerriScan® mätning av leverjärn
Hög sensitivitet och specificitet Påverkas inte av fibros/cirrhos Standardiserad metod Fibrosis stages: 0 or 1 =  2 to 4 =  5 or 6 =  The relationship between R2 and liver iron is however linear across a wide range St Pierre et al, Blood. 2005; 105: 34

35 En optimalt behandlad patient
Lever: viktigast LIC < 5 mg/g (MR) Obs. vid LIC > 7 risk för endokrinpåverkan Obs. vid LIC > 15 risk för hjärtpåverkan Hjärta MR T2* > 20 ms (risk för svikt om < 10 ms) Nomral EF (ultraljud eller MR) Normal EKG Ferritin Individuella mål, relatera till MR värdet: Ferritin mellan är oftast optimalt

36 3- Klinisk uppföljning Hur ofta? Vilka kontroller skall tas:
Var 3-12 månader beroende på Komplians hur väl är sjd behandlad Vilka kontroller skall tas: Monitorering av järnkelerare Monitorering av organskador och bristtillstånd

37 Monitorering av organskador och bristtillstånd
En välbehandlad patient: Var tredje månad S. ferritin Årligen Lever (enzymer) Endokrin (glukos, tyroidea, paratyroidea, könshormon) Vitamin D (Calcium o Vitamin konc.) Port a Cath: löpande kontroller kliniskt Splenomegali (symptomgivande?) Läkemedelsbiverkningar: ögonskador, hörselskador MR/Ferriscan: varje år. Ultraljud hjärta om ingen MR hjärta gjord Var 2-3 år Skelett (DXA mätning) Extramedullär erytropoies (symptom, CT, tumörer?)

38 4- Complaince, Compliance and Compliance
Upprepade samtal och patientutbildning Anpassad behandling Täta kontroller Engagerad och kunnig personal Clin Exp Hematol 2000

39 Benmärgstransplantation
Botar sjukdomen Risk för transplantations relaterad mortalitet: 10-20% Risk för kronisk handikappande GVHD: 2-8% Risk för rejektion av transplant: 5-10% Kräver: Val av rätt patient Val av rätt donator Val av rätt konditionering Information till patient och anhöriga Biology of Blood and Marrow Transplantation, 2013

40 Nyfödda med hemoglobinopati minskar med information/genetisk-rådgivning
Grekland, An Hematol 2012

41 Talassemi intermedia är ingen lätt sjukdom!
Musallam KM, et al. Haematologica. 2013

42 Sammanfattning Handläggning av pat med hemoglobinopatienr är inte mer komplicerad eller dyrare än många andra hematologiska tillstånd Enkla insatser förebygger allvarlig morbiditet och mortalitet Framgång: Individuellt anpassad handläggning Patient engagemang Utbildning, erfarenhet, standardisering och riktlinjer

43


Ladda ner ppt "Handläggning av vuxna patienter med Talassemi"

Liknande presentationer


Google-annonser