Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är på gång i Europa? Allmänt Nitratdirektivet Cross compliance / tvärvillkor Vattendirektivet är EU gemensamma direktiv och regler som påverkar jordbruket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är på gång i Europa? Allmänt Nitratdirektivet Cross compliance / tvärvillkor Vattendirektivet är EU gemensamma direktiv och regler som påverkar jordbruket."— Presentationens avskrift:

1 Vad är på gång i Europa? Allmänt Nitratdirektivet Cross compliance / tvärvillkor Vattendirektivet är EU gemensamma direktiv och regler som påverkar jordbruket mest just nu eller kommer påverka.

2 Nitratdirektivet Nära 14 år efter införandet har flera av medlemsländerna svårigheter att uppfylla direktivet. 13 av 15 länder har omfattats av rättsliga åtgärder och flera blivit fällda i EG domstolen De utpekade nitratkänsliga områdenas storlek, bristande åtgärdsprogram samt maxgivan av kväve har varit stötestenar Holland och Danmark har fått undantag och får tillföra mer än 170 kg N/ha till vallar (250 resp 230)

3 Ramdirektivet för vatten Nytt EU direktiv sätter fokus på rent vatten i sjöar och vattendrag. Omfattar alla föroreningskällor. Gemensam tidtabell till 2015 då ”God ekologisk status” ska ha uppnåtts Svårt att i dagsläget se tydligt vilka konsekvenser det kommer få för lantbruket. Preliminära bedömningar från Danska och Nederländska institutioner visar stora konsekvenser Kommer sk. vattenavgifter att tas ut av lantbrukarna för N och P läckage?

4 Cross compliance - tvärvillkor För att vara berättigad till arealersättningarna måste lantbrukaren uppfylla kraven i ett femtontal EU direktiv om miljö och djuromsorg som berör jordbruket Förutom straff enligt miljöbalken bestraffning genom sänkt / utebliven ersättning Svårighet att i praktiken skapa en rättvis likartad inträdesbiljett till arealersättningarna Exempel –Inte mer än 170 kg N/ha får tillföras med stallgödsel –Brittiska bönder måste ha 2 m sprutfri zon längs diken/häckar –Krav på övertäckta flytgödselbehållare

5 Danmark Som första land i Europa har man lyckats halvera kväveutlakningen i kg N/ha. Det har lett till ca 30% lägre koncentration av kväve i vattendragen. Arbetet med Vandmiljöplan I och II har varit uthålligt och systematiskt sedan 1987. Nu startar VMP III.

6 Forts Danmark Nya målet efter halveringen är att minska kväveutlakningen med 13% till 2015. Det ska göras genom att –Strukturutveckling, nedläggning av mark, EU:s nya jordbrukspolitik, skogsplantering (jmf sv nollalternativet) –Ta bort Grön marks-reglerna och införa krav på 10% fånggröda på gårdar över 0,8 de/ha, annars 6%. –Skärpa kraven om utnyttjande av N i stallgödsel i takt med att forskningen ger ny kunskap –140 milj kr till 4 000 ha nya våtmarker (jmf sv 12 000 ha) –Totalt ska detta ge ca 21 000 ton N, jmf med våra svenska 10 000 ton

7 Forts Danmark I VMP III sätts mer fokus på fosfor än tidigare Lantbrukets överskott av fosfor ska halveras till 2015. Det ska ske genom –En avgift på 4 kr/kg mineraliskt P i foder (återförs till näringen) –Ökad kunskap genom satsning på forskning Dessutom storsatsning på skyddszoner – 50 000 ha, frivilligt, miljöersättning, träda. (jmf ca 6 000 ha i Sverige)

8 Storbritannien – flera saker på gång bla en ”Greppaliknande” kampanj om säkert växtskydd www.voluntaryinitiative.org.uk

9 Vad är ”VI”? www.voluntaryinitiative.org.uk Startade 2001, ska pågå i 5 år. Sju organisationer från lantbruket, kemindustrin och staten står bakom Styrgrupp med företrädare för lantbruk, miljörörelsen, staten mfl, leds av en professor Kostar ca 25 milj kr per år, bekostats av kemindustrin. (Jmf Greppa ca 35 milj kr per år) Åtgärderna beräknas kosta lantbrukarna 130 milj kr per år. (OH)

10 www.voluntaryinitiative.org.uk 10 000 sprutor testade före 31 mars 2005 vilka sprutar 50% av arealen 30% av den sprutade arealen ska ha certifikat 50% av alla lantbrukare ska ha gått en ny kurs och fått nytt certifikat Vilka är målen för ”VI”? 18 tydliga och mätbara indikatorer och mål styr arbetet, bla. följande

11 www.voluntaryinitiative.org.uk 750 rådgivare ska ha gått den sk BETA kursen Koncentrationen av de sk topp-tio preparaten som hittas i vattendragen ska ha minskat 30% av halter över 0,1 ppb 150 000 par rapphöns till 2010 Forts. Vilka är målen för ”VI”?

12 Finland formulerar ett nytt handlingsprogram för skydd av Östersjön. Jordbrukets N och P läckage minskar men inte i den takt målen förutsätter trots att 90% av arealen varit med i miljöstödsprogrammet i ca 10 år. I Nederländerna kommer systemet (MINAS) med bötesbelagda överskott i växtnäringsbalansen skrotas och ersättas med kvoter för max tillåtna givor av N och P. I så fall har nu två länder i Europa valt denna väg. Avslutning. Övrigt på gång i Europa inom Greppa Näringens område


Ladda ner ppt "Vad är på gång i Europa? Allmänt Nitratdirektivet Cross compliance / tvärvillkor Vattendirektivet är EU gemensamma direktiv och regler som påverkar jordbruket."

Liknande presentationer


Google-annonser