Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Felavhjälpande underhåll – AU (20 Mkr 2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Felavhjälpande underhåll – AU (20 Mkr 2009)"— Presentationens avskrift:

1 Felavhjälpande underhåll – AU (20 Mkr 2009)
Är underhållsåtgärder som utförs akut och som ska återställa byggnadsdelens eller installationsutrustningens avsedda funktion. Som avhjälpande underhåll ska också betraktas nödvändigt utbyte av enstaka byggnadskomponenter understigande ett basbelopp. Till felavhjälpande underhåll hör åtgärder efter skadegörelse eller uppstådda funktionsbortfall som glaskross, brand, vattenläckage, pumphaveri, takläckage motorhaverier etc. Felavhjälpande underhåll finansieras via internpriset som ett uttag gemensamt för hela fastighetsbeståndet eller för skadegörelse och försäkringsrelaterade skador via internt försäkringssystem överstigande 100 kkr. För skadegörelse som inträffar när verksamheter pågår i lokalerna debiteras berörd verksamhet skadekostnaderna.

2 Långtidsplanerat underhåll - LPU (13 Mkr 2009)
Är underhåll i förebyggande syfte som utförs med tidsintervall på mer än ett år. Med underhåll avses fastighetsanknutna åtgärder som syftar till att vidmakthålla ett objekt eller återställa det till ett sådant tillstånd att det kan prestera avsedd funktion. Dessa åtgärder omfattar inte utbyten och större renoveringar som görs klimatskärm, installationsutrustning och system som en helhet. Långtidsplanerat underhåll finansieras via internpriset som ett uttag gemensamt för hela fastighetsbeståndet. Grundprincipen är att nödvändigt underhåll ska kunna utföras utan krav på internprishöjningar.

3 Reinvestering (87 Mkr 2009) Avses utbyte av uttjänta/avskrivna byggnadsdelar, system och system-komponenter i sin helhet och i syfte att bibehålla eller öka fastighetens värde. Detta sker utan att någon ny standardhöjande funktion tillförs förutom standardhöjning som följer med teknisk utveckling av utrustning och material. Som reinvestering kan betraktas större fasadrenoveringar och takåtgärder, byte av fönster och dörrpartier, byte av ventilationsaggregat, byte av armaturbestånd, byte av golv, ersätta utgången reglerutrustning utan lönsamhetskrav, byte av stammar, byte av larmutrustning, motorvärmar-utrustning etc. Reinvesteringar finansieras av för ändamålet avsatt investeringsanslag / ram om ca 45 mkr/år. Dessa 45 mkr avser ett totalbehov för hela beståndet. Investeringsbehov beräknas finnas fram till Kapitalkostnader täcks övergångsvis ( ) med årliga avsättningar från dagens underhållsbudget om 10 mkr. Vid övergångs-periodens slut justeras internpriset upp för att täcka fortsatta investeringar.

4 Lönsamhetsinvesteringar
Investering som återför större ekonomiskt värde till kommunens fastigheter än dess sammantagna kostnader för investeringen inom 3 år. Investeringen ska omedelbart generera positivt cashflow. Investeringen ska vara avskriven i enlighet med upprättad komponentförteckning och knytas till teknisk livslängd. Värdet ska jämföras med kostnaderna av att göra ingenting. Prioriteringsordning av lönsamhetsinvesteringar ska göras utifrån pay-back metoden. Finansiering av lönsamhetsinvesteringar sker inom anslagsramen för reinvesteringar. Kapitalkostnadstäckning sker via avsättningar i driftbudgeten genom kostnadsminskningar samt när kostnaderna är större än kostnadsminskningen via avsättningar från underhållsmedel.

5 Verksamhetsinvesteringar
Investering som påkallats av verksamheterna via beslut som tagits i politiska nämnder och styrelser eller på delegation av berörd förvaltning. Som regel ska dessa vara planerade med beslutade investeringsramar. Investeringarna kan delas in i strategiska- och anpassningsinvesteringar. Strategiska investeringar är sådana som är av stort värde för kommunen och vitala för att verksamheten kan utvecklas kan hänföras till nybyggnad, större ombyggnader eller tillbyggnader och innebär långsiktiga åtaganden med stora investeringsbelopp och stor kostnadsmassa. Anpassningsinvesteringar är mindre, löpande och ej långsiktigt planerade investeringar som krävs för att anpassa lokaler, bostäder och funktioner för uppkomna verksamhetsförändringar eller lagenliga krav som är kopplade till verksamhetsutövningen ( ett basbelopp – 1000 kkr.) Dessa investeringar uppkommer under löpande budgetår och är således i regel ej planeringsbara. Anpassningsinvesteringar skrivs av på kort sikt och är i tid anpassade till verksamhetsnyttan ( 2-10 år).

6 Tillgänglighetsinvesteringar (6 Mkr 2009)
Är sådana investeringar som kan hänföras till åtgärder för att skapa tillgänglighet i kommunens befintliga lokaler i enlighet med gällande lagstiftning. Exempel på tillgänglighetsinvesteringar är installation av hissar, handikappramper, handikapptoaletter, hörselförstärkande utrustning, anpassning av belysning etc. Finansieringen sker via specifikt anslag (om 4,5 mkr/år fram till 2010) och kostnadsförs enligt beslut i Fullmäktige på verksamheterna som tillägg på internpriset.


Ladda ner ppt "Felavhjälpande underhåll – AU (20 Mkr 2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser